Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
  
RESMİ G.TARİHİ : 21/03/1995
RESMİ G. NO : 22234
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Madde   5 : YENİLEME İSTEKLERİ
Madde   6 : YENİLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Madde   7 : YENİLEME RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde   8 : YENİLEME İLANI
Madde   9 : TAPU KAYIT ÖRNEKLERİNİN ÇIKARILMASI
Madde 10 : YARARLANILACAK TEKNİK BELGELER
Madde 11 : YENİLEME YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİ
Madde 12 : MAHKEMELERDEN DAVA LİSTESİNİN İSTENMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YENİLEMENİN ESASLARI
Madde 13 : YENİLEME ÇALIŞMASININ KAPSAMI
Madde 14 : NİTELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 15 : MUHDESAT
Madde 16 : İFRAZ VE TAKSİM
Madde 17 : YENİLEME DIŞI İŞLEMLER
Madde 18 : SINIR TANIMLARI
Madde 19 : SINIRLANDIRMA KROKİSİ
Madde 20 : ÖLÇÜ VE ÇİZİM
Madde 21 : DENGELEME PLANI
Madde 22 : PLAN APLİKASYONU VE ADA ÖLÇÜ KROKİSİ
Madde 23 : YÜZÖLÇÜM HESABI
Madde 24 : ADA RAPORU DÜZENLENMESİ
Madde 25 : YENİLEME TUTANAĞI
Madde 26 : DAVALI TAŞINMAZ MALLAR
Madde 27 : İTİRAZLARDA UYULACAK YÖNTEM
Madde 28 : HARÇ
Madde 29 : KONTROL VE ASKI İLANI
Madde 30 : ASKI İLANI SÜRESİNDE AÇILAN DAVALAR
Madde 31 : YENİLEMENİN KESİNLEŞMESİ
Madde 32 : DAVA AÇILAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 33 : ESKİ PAFTALARIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Madde 34 : YENİ PAFTALARIN GEÇERLİLİK KAZANMASI
Madde 35 : TAPU KÜTÜĞÜNDE DÜZELTME
Madde 36 : MERKEZ ARŞİVİNE GÖNDERİLECEK BELGE VE BİLGİLER
Madde 37 : MATBU BELGELER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 38 : UYGULANACAK MEVZUAT
Madde 39 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde 40 : YÜRÜRLÜK
Madde 41 : YÜRÜTME