Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2000 Salı Sayı: 24044 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 30/1/1989 tarihli ve 20065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 6- Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek,

            b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

            c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle Bakanlığa yardımcı olmak;

            1- Koruma kurullarınca alınan kararlar nedeniyle uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek,

            2- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer mevzuatla koruma altına alınan alanlardaki uygulamada doğan veya doğabilecek genel sorunları değerlendirerek görüş vermek."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Koruma kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

            a) Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci.

            Bakanlıkça seçilecek üyelerden, Bakanlık dışından seçilecek üyenin; halen yüksek öğretim kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimari ve şehircilik dallarında öğretim üyesi veya emekli olmuş öğretim üyesi olması tercih edilir.

            b) Yükseköğretim Kurulunca kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarında, aynı daldan olmamak üzere seçilecek iki öğretim üyesi.

            c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise; ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci.

            d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden iki teknik temsilci.

            e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise, Vakıflar Bölge Müdürü veya teknik temsilci.

            f) Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci.

            Koruma kurullarındaki tabii üyelerin üyelikleri kurumlarındaki görevleri süresince devam eder.

            Koruma kurullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen üyelerinin üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler iki dönemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler. Görevi sona eren Yükseköğretim Kurulu üyesinin yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından yeni üye seçilinceye kadar eski üyenin görevi devam eder.

            Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları üyeleri Bakanın lüzum görmesi halinde kurumlarınca değiştirilebilir.

            Üyelikleri sona eren, ölüm ve istifa nedenleri yanısıra ilgili kurumlarca onaylı belgelerle kanıtlanan görev ve hastalık nedeniyle toplantıya katılamama durumları hariç, bir yıl içinde koruma kurulunun dört toplantısına katılmayan veya bir yıldan fazla süreyle yurt dışına giden koruma kurulu üyelerinin yerine yeni üye seçilir.

            Üyelikleri süresince koruma kurulunun görev ve yetki alanına giren konularda koruma kurulu üyeleri, doğrudan veya dolayısıyla taraf olamazlar, bu konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar, aksine davranan üyelerin yerine yeni üye seçilir.

            Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hükümlere aykırı davranan koruma kurulu üyeleri yerine yeni üye seçilir.

            Koruma kurulu başkanı ve başkan yardımcısı birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen beş temsilci üyenin katıldığı bir toplantıda, üyeler arasından kurulca seçilir. Koruma kurulundaki temsilci üyelerin yarıdan fazlasının değişmesi halinde başkan ve başkan yardımcısı seçimi yenilenir. Başkanın yokluğunda, kurula başkan yardımcısı başkanlık yapar.

            Yukarıdaki fıkra uyarınca başkan ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde en az üç tabii üye olmak koşulu ile yapılan ilk toplantıda, başkan ve başkan yardımcısı katılanlar arasından geçici olarak seçilir. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen beş temsilci üye ile yapacağı ilk toplantıda geçici olarak seçilen başkan ve başkan yardımcılığı kalkar."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 10- Ankara, İstanbul, İzmir Koruma Kurulları ayda 8 kez toplanır. Bunların dışındaki koruma kurulları ayda 4 kez toplanır. Görüşülecek dosya sayısı gözönüne alınarak birikime neden olmayacak şekilde toplantı sayısı 6 ya çıkarılır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar da yapılır. Toplantı günleri ve gündemleri koruma kurulu büro müdürlüğünce belirlenir. Kurul üyelerine toplantı çağrısı yapılır.

            Koruma kurulları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır.

            Koruma kurulunca alınmakta olan kararın mevzuatla çelişmesi halinde koruma kurulu büro müdürü kurula gerekli uyarıları yapar. Uyarılar dikkate alınmadan karar oluşturulursa, koruma kurulu büro müdürlüğünce karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletilerek görüş istenir.

            Koruma kurulu kararlarına karşı İdari Yargıda açılan davalarda gerek görülmesi halinde savunmalara esas olacak ayrıntılı görüş ve gerekçe kurul üyelerince hazırlanır.

            Koruma kurulları toplantılarına ilgili müze müdürü veya uzmanı, rölöve ve anıtlar müdürlüğünü ilgilendiren konularda ise ilgili rölöve ve anıtlar müdürü oy hakkı olmamak kaydıyla danışman olarak çağrılır.

            Gerek görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere uzman çağrılabilir.

            Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci derece hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sırasında koruma kurulunun toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 14- Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararları kesindir.

            Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar.

            Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarına karşı İdari Yargıya süresi içinde itiraz edilebilir.

            Bu tür kararlara karşı açılan davalarda, idari yargı mercilerince iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe, koruma kurulları başvuruları değerlendirebilir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Koruma Yüksek Kurulu üyeleri ile koruma kurulu üyelerine, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Bakanlıkça tespit edilecek miktarda huzur hakkı ödenir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.