Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KORUMA BÖLGE KURULLARI ÇALIŞMALARI İLE KORUMA YÜKSEK KURULUNA YAPILACAK İTİRAZLARA DAİR YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 12.01.2005
R.G. SAYI : 25698
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 5 - Kuruluş
Madde 6 - Koruma Yüksek Kurulunun Oluşumu, Üyelik Süresi, Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 7 - Koruma Yüksek Kurulunun Görevleri
Madde 8 - Koruma Yüksek Kurulunun Çalışma Şekli
Madde 9 - Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu
Madde 10 - Koruma Bölge Kurullarında Başkanlık Seçimi, Üyelik Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 11 - Koruma Bölge Kurullarının Görevleri
Madde 12 - Koruma Bölge Kurullarının Çalışma Şekli
Madde 13 - Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarında Komisyonlar Kurulması
Madde 14 - Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlar ve Dağıtımı
Madde 15 - Kararlara Uyma Zorunluluğu
Madde 16 - Kurul Üyelerinin Yolluk, Gündelik ve Huzur Hakkı
Madde 17 - Kurulların İdari ve Teknik Hizmetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 18 - Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 19 - Kaldırılan hükümler
Madde 20 - Yürürlük
Madde 21 - Yürütme