Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1999 Cuma Sayı: 23785 (Asıl) 
Çevre Bakanlığından 
 
 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
    
            Madde 1- 23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Görüşü" ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Görüşü" tanımları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı: ÇED Raporuna tabi faaliyetler için İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak faaliyetin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin bulunmadığının veya alınacak tedbirler sonucu olumsuz etkilerin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun tesbiti halinde, faaliyetin gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını", 

            "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı: ÇED Raporuna tabi faaliyetler için İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak faaliyetin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğunu ve gerçekleşmesinde sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını" 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "Madde 5- ÇED'e tabi faaliyetler hakkında "ÇED Olumlu ya da Olumsuz Kararı" verme yetkisi Bakanlığa, ÇED Ön Araştırmasına tabi faaliyetler hakkında "Çevresel Etkileri Önemlidir ya da Önemsizdir Kararı" verme yetkisi ise Mahalli Çevre Kuruluna aittir." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamına giren bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler her türlü teşvik, onay, izin ve ruhsat almadan önce; kamu yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yatırım programına alınmadan, özel kesim faaliyetlerinde uygulama projeleri onaylanmadan veya mevzii imar planı onaylanmadan önce EK 1'deki faaliyetler için ÇED Raporu, Ek II'deki faaliyetler için ise ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve verilecek karara göre hareket etmekle yükümlüdürler. 

            EK I'deki faaliyetler için ÇED raporu hazırlanıp Bakanlıktan faaliyet hakkında olumlu karar, EK II'deki faaliyetler için ise ÇED Ön Araştırma raporu hazırlanıp Mahalli Çevre Kurulundan faaliyet hakkında "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararı alınmadıkça bu faaliyetler için hiçbir teşvik, onay, izin ve ruhsat verilemez." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "b) ÇED Olumlu Kararı verilen ve "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararı alınan faaliyetlerle ilgili olarak faaliyet sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini," 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin, "ÇED Olumlu Kararı" veya "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararını belirten yazıyı almadan başladığı tespit edildiğinde, faaliyet, mahallin en büyük mülki idare amirince durdurulur. Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemler tamamlanmadan durdurma kararı kaldırılmaz. 

            ÇED Olumlu Kararı verilen faaliyetler için ÇED Raporu ve ekleri hakkındaki taahhütnameye uyulmadığının tespiti halinde, mahallin en büyük mülki idare amiri söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere en fazla otuz günlük bir süre verir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyet sahibinin faaliyeti durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. Cezai hükümler saklıdır." 

            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.