İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2003 Perşembe Sayı: 25115 (Asıl) 

Devlet Bakanlığından

İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 

Madde 1 - 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir.

"s) İşlenmiş içme suyu: Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan, Bakanlıkça uygun görülen teknik usullerle çıkarılan ve kirlenme riski olmayan yer altı sularının, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen, parametrelerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-3’te yer alan parametreler elde edilebilen ve uygulanabilecek işleme göre saflaştırılmış mineral dengeli suları,"

"u) İşlenmiş kaynak suyu: Jeolojik şartları uygun toprak derinliklerinde toplanan ve çıkış noktasından doğal ve sürekli olarak kendiliğinden akan, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen, parametrelerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1’de yer alan parametreler elde edilebilen suları,"

 

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Aynı imlahanede, aynı dolum hattı ve makinesi kullanılarak ilgili kurumundan izin alınması şartı ile diğer su ve sulu içeceklerin dolumu yapılabilir."

 

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

"Geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarda suyun adı kabartma şeklinde kap üzerine yazılır ve bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz ve bu uygulama Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde işletmeler tarafından uygun hale getirilir.

Suyun dolumunda cam, PET ve PVC gibi geri dönüşümsüz kapların dışında alüminyum folyodan otomatik olarak üretilen geri dönüşümsüz ambalajlarda kullanılabilir."

 

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

"Etiket zemini Ek-4'de yer alan parametreleri kapsayacak şekilde işlenmiş kaynak sularında mavi, alt ve üst kenarlarına yeşil bant gelecek şekilde düzenlenir."

 

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

"Ancak, ihracat amacı ile dolumu yapılan suların etiket düzenlemelerinde bu Yönetmelikte geçen hükümler uygulanmaz."

 

Yürürlük

Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.