Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 03.11.1999 Çarşamba Sayı: 23865 (Asıl) 
Çevre Bakanlığından

ZARARLI KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Kimyasal Madde Ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Civa Kullanımı İle İlgili Hükümler
            Madde 43- Civa kullanımında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur.

            1/6/2000 tarihinden itibaren son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan;

            a) Düğme piller ve düğme pillerden oluşan bileşik pillerin üretiminde, pil ağırlığının %2'sinden fazla civa,

            b) (a) bendinde belirtilen pillerin dışında, diğer pillerin üretiminde, pil ağırlığının %0,0005'inden fazla civa,

            c) Akümülatörlerin üretiminde, akümülatör ağırlığının %0,0005'inden fazla civa, kullanılamaz.

            Yukarıda belirtilen oranlardan fazla civa ihtiva eden pil ve akümülatörler 1/6/2000 tarihinden itibaren kullanım amacıyla ve kullanım amacına uygun olarak cihaz ve araçların içine yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülemez."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.