Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl) 
Devlet Bakan ve Başbakan Yardımcılığından

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ  
 

   
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında görev yapan (Yüksek Kurum Başkanı ve bağlı kuruluş başkanları ile bunların yardımcıları hariç) Devlet memurlarının atanma ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Başkanlık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,

            b) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları,

            c) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

            d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

            f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Yüksek Kurumda çalışılan süreler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile resmi veya muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

            g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 5- Yüksek Kurumda;

            a) Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu Üyesi, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Bağlı Kuruluş Sekreteri, Daire Tabibi, Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Mimar, Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Savunma Uzmanı, Sayman, Çözümleyici, İstatistikçi, kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

            b) Şef, Programcı, Kütüphaneci, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

            c) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Desinatör kadrolarına atanabilmek için en az lise öğrenimi görmüş olmak,

            d) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az ortaokul mezunu olmak, 

            şarttır.

            GÖREV GRUPLARI
            Madde 6- Bu Yönetmeliğe tabi Yüksek Kurum personeli Yönetim, Denetim, Koruma ve Güvenlik, İdari Personel, Bilgi İşlem, Sağlık, Teknik ve diğer personel grubu olmak üzere sekiz ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

            A- Yönetim grubu

            a) Genel Sekreter, Daire Başkanı, Bağlı Kuruluş Merkez/Kurum Sekreteri,
            b) Hukuk Müşaviri,
            c) Şube Müdürü,
            d) Sayman, Uzman,
            e) Uzman Yardımcısı,
            f) Şef, Ayniyat Saymanı,

            B- Denetim grubu

            a) Denetleme Kurulu Başkanı,
            b) Denetleme Kurulu Üyesi,

            C- Koruma ve güvenlik grubu

            a) Savunma Uzmanı,
            b) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi,
            c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

            D- İdari personel grubu

            a) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci,
            b) Şoför,

            E- Bilgi işlem grubu

            a) Çözümleyici
            b) Programcı
            c) Bilgisayar İşletmeni
            d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

            F- Sağlık grubu

            a) Daire Tabibi
            b) Hemşire

            G- Teknik grup

            a) Mimar, Mühendis
            b) İstatistikçi
            c) Teknisyen, Desinatör

            H- Diğer personel grubu

            a) Mütercim, Kütüphaneci unvanlarından oluşur.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 7- Görevde yükselme suretiyle atanacak personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmanın yanı sıra son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamalarının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

            GÖREVDE YÜKSELME
            Madde 8- Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanabilmek için;

            a) Atanmak istedikleri kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen Yüksek Kurumda geçirilmesi gereken hizmet şartını taşımak,

            b) Atanılacak kadro için gerekli sicil ve disiplin şartını taşımak,

            c) Görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı olduktan sonra Yüksek Kurumca yaptırılacak yazılı sınavda ve Başkanlıkta yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak, gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde ve (B) bendinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla atanacakları görevin niteliğine göre iki haftadan az sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

            BOŞ KADROLARIN İLANI
            Madde 10 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Başkanlıkça duyurulur.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 11- Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt görevden üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Başvuranların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde gerektiğinde Başkanlık tarafından ön eleme sınavı yapılabilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 12- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

            a) T.C. Anayasası,

            1- Genel esaslar,
            2- Temel hak ve ödevler,
            3- Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile bütçe, tahakkuk, muhasebe, evrak, alım-satım, halkla ilişkiler, gizlilik, arşivleme, emeklilik işlemleri, intibak işlemleri, sivil savunma, Sayıştay denetimi ve vize ile ilgili konular.

            Bu maddenin (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmışbeştir.

            Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

            Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yetmiş puan alanlar görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanır.

            GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
            Madde 13- Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Başkanlıkta oluşturulacak sınav kurulunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şarttır.

            Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav notları ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

            SINAV KURULU
            Madde 14- Sınav kurulu, Yüksek Kurum Genel Sekreterinin Başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından iki şube müdüründen oluşur. Bağlı Kuruluşlarla ilgili sınavlarda o bağlı kuruluşun Kurum veya Merkez Sekreteri de sınav kuruluna katılır.

            SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 15- Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek,

            b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

            c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

            d) ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınavdan sonra sözlü ve/veya uygulamalı sınavı yaparak başarı listesini oluşturmak,

            e) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

            f) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

            ATANMA
            Madde 16- Yapılacak sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasında başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL ŞARTLAR

            GÖREV GRUPLARINA GÖRE ATANMA
            Madde 17- Görevde yükselme suretiyle atamalarda bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır:

            A) Yönetim grubu

            a) Genel sekreter kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son beş yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

            b) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin dört yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

            c) Bağlı kuruluş kurum veya merkez sekreteri kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

            d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

            1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
            2) Son üç yılını Yüksek Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            e) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
            3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (f) ve (d) alt bendlerinde sayılan görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,
            4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
            3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (f) alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,
            4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            g) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

            1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği kapsamına girenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            h) Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

            1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
            ı) Şef kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
            2) Yüksek Kurumda memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, daktilograf, tahsildar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
            2) Yüksek Kurumda memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, daktilograf, tahsildar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            B- Denetim Grubu

            a) Denetleme Kurulu Başkanı

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son beş yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) Mali ve idari denetim yapabilecek nitelikte, en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

            b) Denetleme Kurulu Üyesi

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,
            2) Mali ve idari denetim yapabilecek nitelikte, en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

            C- Koruma ve Güvenlik Grubu

            a) Savunma Uzmanı

            1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

            b) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Şefi

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
            2) Askerliğini komando veya deniz piyade olarak yapmış olmak,
            3) Yüksek Kurumda en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,
            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmak,
            5) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
            6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) Son üç yılını Yüksek Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,
            4) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yazılan diğer şartları taşımak,
            5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            D- İdari Personel Grubu

            a) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci,

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) Son üç yılını Yüksek Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            b) Şoför

            1) En az ortaokul mezunu olmak,
            2) Son üç yılını Yüksek Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
            4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            E- Bilgi İşlem Grubu

            a) Çözümleyici

            1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
            2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
            3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
            4) Son üç yılı Yüksek Kurumda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            b) Programcı

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
            2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
            3) En az iki programlama dilini bilmek,
            4) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            c) Bilgisayar İşletmeni

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,
            4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,
            4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            F- Sağlık Grubu

            a) Daire Tabibi

            1) Tıp fakültesi mezunu olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            b) Hemşire

            1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            G- Teknik Grup

            a) Mimar, Mühendis

            1) Mimar ve Mühendis unvanını ihraz etmiş bulunmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            b) İstatistikçi

            1) İstatistikçi unvanını ihraz etmiş olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            c) Teknisyen, Desinatör

            1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            H- Diğer Personel Grubu

            a) Mütercim

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak ve Kamu Personeli Dil Sınavı'nda en az (B) düzeyinde başarılı olmak (ikinci dil bilmek tercih sebebidir.)
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            b) Kütüphaneci

            1) Fakülte ve yüksek okulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,
            2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
            3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            GÖREV GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
            Madde 18- Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

            NAKLEN ATAMALAR
            Madde 19- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları ihraz etmiş olmaları şartıyla Yüksek Kurum'da aynı unvanlara atanabilirler.

            ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 20- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Yüksek Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            KAZANILMIŞ HAKLAR
            Madde 21- Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

            YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR
            Madde 22- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen Yüksek Kurumda görevli personel hakkında unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.