İhale Mevzuatı  
  
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 04/08/1984
RESMİ G. NO : 18479
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-2
DÜSTUR SAYFA : 2198
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Madde    1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde    2 : İLKELER
Madde    3 : İHALE YETKİLİSİ
Madde    4 : İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde    5 : İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde    6 : ŞARTNAMELER
İKİNCİ KISIM
İHALE İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALEYE HAZIRLIK
Madde    7 : TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ
Madde    8 : ONAY BELGESİ
Madde    9 : İHALE KOMİSYONLARI
Madde  10 : KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI
Madde  11 : İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ
Madde  12 : İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER
Madde  13 : İHALENİN İLANI
Madde  14 : İLANLARDA BULUNMASİ ZORUNLU HUSUSLAR
Madde  15 : İLANIN UYGUN OLMAMASI
Madde  16 : YABANCI ÜLKELERDE İLAN
Madde  17 : İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI
Madde  18 : TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI
Madde  19 : GEÇİCİ TEMİNAT
Madde  20 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
Madde  21 : TEMİNAT MEKTUPLARI
İKİNCİ BÖLÜM
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARLARI
Madde  22 : UYGUN BEDELİN TESBİTİ
Madde  23 : KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI
Madde  24 : KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Madde  25 : İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ
Madde  26 : KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ
Madde  27 : ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ
Madde  28 : İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALE USULLERİ
Madde  29 : İHALE USÜLLERİNİN NELER OLDUĞU
KAPALI TEKLÎF USULÜ
Madde  30 : TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
Madde  31 : TEKLİFLERİN VERİLMESİ
Madde  32 : DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI
Madde  33 : İÇ ZARFLARIN AÇILMASI
Madde  34 : İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI
Madde  35 : TEKLİFLERİN AYNI OLMASI
Madde  36 : İHALENİN YAPILAMAMASI
FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ
Madde  37 : FİYAT VE TEKLİF İSTEME
Madde  38 : AÇIK TEKLİF USULÜ AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILABİLECEK İHALELER
Madde  39 : AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI
Madde  40 : AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE
Madde  41 : İHALE SONUCUNUM KARARA BAĞLANMASI
Madde  42 : İHALENİN VARILAMAMASI
PAZARLIK USULÜ
Madde  43 : PAZARLIK ÜSULÜNDE İHALE
Madde  44 : PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER
YARIŞMA USULÜ
Madde  45 : YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME
Madde  46 : İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
Madde  47 : KESİN TEMİNAT
Madde  48 : YAPIM İŞLERİNDE KESİN TEMİNAT
Madde  49 : KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
Madde  50 : SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Madde  51 : MÜŞTERİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARI TESLİM ALMAMASI
Madde  52 : KURULUŞUN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Madde  53 : SÖZLEŞME YAPİLMASİ VE KESİN TEMİNAT ALİNMASI MECBURİ OLMAYAN HALLER
Madde  54 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI
Madde  55 : SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Madde  56 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ
Madde  57 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ
Madde  58 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYET HALİ
Madde  59 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASİ HALİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER
Madde  60 : MUTEMET ELİYLE ALIM
Madde  61 : İHTİYAÇLARIN KAMU KURULUŞLARINDAN KARŞILANMASI
Madde  62 : ULUSLARARASI - ANTLAŞMALAR UYARINCA YAPILACAK İŞLER
DÖRDÜNCÜ KISIM
Madde  63 : KURULUŞLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ İŞLEMLERİ USUL VE BEDEL TESBİTİ
Madde  64 : MALİYETİN ALTINDA SATIŞ
BEŞİNCİ KISIM
Madde  65 : İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ
Madde  66 : ERKEN BİTİRME PRİMİ
Madde  67 : MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde  68 : TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE TERCİHLİ USULLER
Madde  69 : YASAK VE SORUMLULUKLAR
Madde  70 : YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde  71 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde  72 : DAYANAK
Geçici Madde 1 : BAŞLAMIŞ OLAN İŞLER
Madde  73 : YÜRÜRLÜK
Madde  74 : YÜRÜTME