İhele Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 17.11.1999 Çarşamba Sayı: 23879 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 21/1/1996 tarihli ve 22530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alım Satım Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım Satım Yönetmeliği"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 97- Kiralama süresi 10 yıldan çok olamaz.

            Ancak; kamu kurum ve kuruluşları ile TEKEL'in iştirak ve bağlı ortaklıklarına 25 yıla kadar kiralama yapılabilir.

            Her türlü taşınmaz mal kiralamaları ile 3 yıldan fazla süre ile taşınır mal kiralamalarında Yönetim Kurulundan karar alınması şarttır.

            3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri saklıdır."

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.