yapitesyon  
Resmi Gazete Tarihi: 26.03.1999 Cuma Sayı: 23651 (Asıl) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK
 

 
           Madde 1- 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 9- Müteahhitlik karneleri satılamaz, kiraya verilemez ve aşağıdaki şartlar dışında başkalarına devredilemez. 

            Kollektif şirket ortağı; komandit şirket komandite ortağı, limitet şirket müdürü; anonim şirket yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi, yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü; kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketlerin teknik eleman olmak şartıyla yapı, tesis işlerini yürüten sorumlu teknik müdürleri, müteahhitlik karnelerini; ortağı, müdürü, yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya teknik müdürü bulundukları şirketin taahhüt işlerinde kullanılmasına örnek: 7 deki forma göre muvafakat etmeleri halinde, karnesinin devrine muvafakat veren kişinin müteahhitlik karnesi geri alınır ve geçici olarak iptal edilir. Bunun yerine iptal edilen karnenin süresi göz önünde tutularak şirket adına yeni karne düzenlenir. 

            Karnesini devreden kişiye kendi adına ikinci bir karne verilmez. 

            Karnesini devreden ve yukarıda belirtilen görevi üstlenen kişinin müteahhitlik işi yapan şirkette fiili olarak bizzat çalışması zorunludur. 

           Yukarıda belirtildiği üzere karnesini devrettiği şirkette fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devralan şirketlerin karneleri iptal edilir. 

           Karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik işi yapıp yapamayacağı hususunda "şirket yeterliği" incelemesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme şirketin iş bitirme bilgileri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, banka kredi imkanları, şirket personeli, araç durumu ve saire bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin I ve II numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının, son 25 yıl içinde bitirilen işlerin toplamı veya karne devreden şahıs %50 veya daha fazla hisseye sahip şirkete karnesini devrediyorsa, kendi adına olan karne miktarı şirketin devralmak istediği karne grubunun alt tutarının en az %5'i kadar olması gerekmektedir. 

            Karne devreden kişi ve devralan şirketler bu hususları ihtiva eden Örnek: 7 ve Örnek: 8 deki formlara uygun, noter tasdikli muvafakatname ve noter tasdikli taahhütname vermek zorundadırlar. Bu belgelerdeki imzalara ait noterden tasdikli örneklerin taahhütnameye eklenmiş olması da şarttır. 

           Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, karne devralan şirketlerde bu hususta her zaman inceleme yapılabilir. 

            Şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması veya ortağın, müdürün, yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesinin, genel müdürünün, murahhas üyesinin, teknik müdürünün şirketten ayrılmasının noterden belge ile ibrazı halinde; şirketlerin taahhütlerini sürdürebilmek üzere, ayrılan kişinin karnesi yerine  bu karne ile taahhüt edilmiş işler varsa bu işler için gereken yeni karneyi alması için 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda karne iptal edilerek daha önce ortaklığa veya şirkete karnesini kullanma izni veren kişi için 8 inci maddenin IV numaralı bendindeki esaslarla yeniden kendi adına karne düzenlenir. 

            Süresi sonunda müracaatları halinde, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeniden değerlendirilir." 

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik ekleri Örnek: 7 ve Örnek: 8 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

           Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

           Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Örnek: 7 
MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ 

            a) Şahıslar için: 

            Anonim Şirketlerde (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Murahhas Üyesi) Limitet Şirketlerde (Müdür) Kollektif ve Komandit Şirketlerde (Ortağı) 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

            Müteahhitlik karnemin Ortağı/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdürü/Murahhas Üyesi/Müdürü/Teknik Müdürü(1) bulunduğum............. ....................(2) Şirketine devrine muvafakat ederim. Şirketten ayrıldığım takdirde durumdan Bakanlığınızı yazı ile derhal haberdar edeceğim. 

            NOT: Bu muvafakatnameler noterlikçe tasdikli olacaktır. 
            (1) İlgilinin sıfatı yazılacaktır. 
            (2) Şirketin ticari unvanı tam olarak yazılacaktır. 

            b) Şirket için talep dilekçesi: 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

            ..................... adına tahakkuk eden müteahhitlik karnesini şirketimiz adına devralmak istiyoruz. Şirketten ayrıldığı takdirde durumdan Bakanlığınızı yazı ile derhal haberdar edeceğiz. 

            NOT: Bu dilekçe Şirket statüsüne uygun şekilde imza edilecek. 
                      Bu talep dilekçesi noterlikçe tasdikli olacaktır. 
 

Örnek: 8 
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

            a) Şahıslar için: 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

            Bakan, milletvekili ve herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda halen görevde olmadığımı ve müteahhitlik karnemi(1) (Ortağı/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdürü/Murahhas Üyesi/Müdürü/ Teknik Müdürü) olarak devrettiğim ...........(2)....... Şirketinde devrettiğim sıfatla çalışacağımı, şirkette fiilen çalışmadığım tespit edildiği takdirde karnemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca iptal edilmesini kabul ettiğimi taahhüt ederim. 

            NOT: Bu taahhütnameler el yazısı ve noterlikçe tasdikli olacaktır. 

            b) Şirket için: 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

            Müteahhitlik karnesinin(1) (Ortağı/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdürü/Murahhas Üyesi/Müdürü/Teknik Müdürü) olarak devraldığımız ........(3) ..........yı(2) ........ Şirketimizde bu sıfatla fiilen çalıştıracağımızı ve fiilen çalıştırmadığımız tespit edildiği takdirde karnemizin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca iptal edilmesini kabul ettiğimizi taahhüt ederiz. 

            (1) İlgili hangi sıfatla karnesini devrediyor ise yazılacak. 
            (2) Şirketin ticari unvanı tam olarak yazılacak. 
            (3) İlgilinin adı ve soyadı tam olarak yazılacak. 

            NOT: Bu taahhütnameler noterlikçe tasdikli olacaktır.