Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
GENÇLİK KULÜPLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2908 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulacak gençlik kulüplerinin, Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilleri ile birlikte üstlenecekleri yükümlülüklere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, üyelerinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve benzeri etkinlikler ile değerlendirmek üzere kurulan gençlik kulüplerini kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
            Bakanlık    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,
            Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
            Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
            Daire Başkanlığı: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
            Gençlik Kulübü  : Kuruluş amacı üyelerinin serbest zamanlarında onlara çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve bunun gibi etkinliklerden yararlandırılması amacıyla program sunan ve bu amaçla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,
            Kulüp : Gençlik Kulübünü,
            İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
            Kulüp Faaliyeti : Serbest zamanları değerlendirme çalışmalarının yarışma, gösteri, sergi, şenlik, bilgi ve beceri kursları olarak yapılmalarını,
            Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            GENÇLİK DERNEKLERİNİN KULÜP ADINI ALMASI
            Madde 5- Gençlik kulüpleri aşağıda belirtilen esaslara göre isim alırlar, 

            a) Serbest zaman değerlendirmesine yönelik kulüp faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt eden dernekler, Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilleri yapıldıktan sonra "GENÇLİK KULÜBÜ" adını alırlar.

            b) Aynı kulüp ismi, il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Herhangi bir nedenle kapatılan ya da kapanan veya Genel Müdürlükçe tescili iptal edilen kulüplerin isminin tekrar kullanılması Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

            BAZI AD, İŞARET VE DİLLERİ KULLANMA YASAĞI
            Madde 6- Gençlik kulüpleri 2908 sayılı Dernekler Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan bazı ad, işaret ve dilleri kullanma hususundaki yasaklara uymak zorundadırlar.

            KULÜPLERİN FAALİYET TÜRLERİ
            Madde 7- Kulüpler aşağıda belirtilen faaliyet türlerinde çalışma yapabilirler.

            a) Yarışmaya dayalı olmayan her türlü spor etkinlikleri,

            b) Folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, edebiyat, kütüphanecilik, el beceri kursları, uçak, gemi modelciliği ve bunlar gibi diğer çalışmalar,

            c) Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar, çevre, tarihsel ve sanatsal eserleri koruma,

            d) Gençlik Turizmi, seyahat, konaklama ve hostel hizmetleri,

            e) Araştırmalar ve bu alanda proje çalışmaları,

            f) Tarihsel ve sanatsal eserleri koruma çalışmaları,

            g) Değişik ülkeler ile değişim programları uygulama çalışmaları,

            h) Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi eğitim çalışmaları ile hizmetlerine yönelik yayın çalışmaları.

            Kulüplerin çalışmalarına göre sahip olması gereken tesis ve idari yapıların neler olacağı ve gençlik kulüplerinin faaliyetlerini icra edecekleri tesisler, Genel Müdürlükçe her alan için ayrı ayrı belirlenecektir. Belirtilmeyen çalışma alanlarının uygulanması Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.

            İHTİSAS GENÇLİK KULÜPLERİ
            Madde 8- Yalnız bir faaliyet türünde ihtisaslaşmayı tercih etmek suretiyle kurulan derneklerden bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülenler istekleri halinde isimlerinin başına ihtisas kelimesini alarak "İhtisas Gençlik Kulübü" adını alırlar.

            TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER
            Madde 9- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan gençlik kulüpleri tescil işlemleri için aşağıdaki belgeleri üç nüsha olarak hazırlayarak bulundukları il'in il müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle başvururlar.

            a) Derneğin - Kulübün Tüzel Kişilik kazandığına dair o yerin en büyük mülki amirliğinden alınacak yazı,

            b) Kulüp tüzüğünün yayımlandığı gazete nüshası,

            c) Kulüp tüzüğünün Emniyet Müdürlüğü dernek birimince tasdikli örneği,

            d) Tescil Taahhütnamesi. (Ek: 1)

            e) Gençlik kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya yüksek öğretim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum ya da kuruluşun, kulübün kuruluşuna ilişkin izin yazısı,

            f) Bilgi Formu. (Ek: 2)

            TESCİL BAŞVURUSU
            Madde 10- Serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik alanlarda faaliyette bulunmayı amaçlayan gençlik kulüpleri başvurularını, bulundukları il'in il müdürlüklerine 9 uncu maddede yer alan belgeler ile yaparlar.

            Spor kulübü olarak tescilini yaptıran ve faaliyette bulunan kulüpler gençlik faaliyetleri ile ilgili alanda da tescil edilmek istedikleri takdirde, tüzüklerinde bu faaliyetlere yer vererek yalnızca "Tescil Taahhütnamesi"ni üç nüsha olarak doldurup il müdürlüğüne başvururlar.

            TESCİL İSTEĞİ ÜZERİNE İL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER
            Madde 11- Tescil başvurusu ve ekindeki diğer belgeleri ihtiva eden dosyalar; derneğin bulunduğu il'in il müdürlüğü tarafından bölgenin mevcut imkanları (Hizmetlerini gerçekleştirebileceği tesis ve imkanlar, öğretici, eğitici, animatörler, liderler gerekli araç, gereçler.) ile birlikte inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulur.

            İl müdürlüğü bu değerlendirme esaslarına göre başvuran derneğin kulüp olarak tescil isteğinin yerine getirilmesinin uygun olup olmadığı konusunda karar verir. Olumsuz karar gerekçeli olarak belirtilir ve başvuru ekleri ile birlikte iade edilir. Kararın olumlu olması halinde; Tescil Taahhütnamesi ve Bilgi Formu 3 nüsha doldurulur, birinci sureti tescil işlemleri tamamlanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, ikinci ve üçüncü nüshaları ise dosyasında saklanır.

            TESCİL İŞLEMİNİN SONUÇLANDIRILMASI
            Madde 12- İl müdürlüğünden gönderilen Tescil Taahhütnamesi ve Bilgi Formundaki bilgilere dayanılarak Genel Müdürlükçe 4 nüsha Kulüp Tescil Belgesi (Ek: 3) düzenlenir. Kulüp tescil belgeleri Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra, bir nüshası Daire Başkanlığınca saklanır. Diğer üç nüshası il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğüne gönderilen 3 nüshadan birincisi il müdürlüğünde, ikincisi kulüpte saklanır. Üçüncü nüshası da, il müdürlüğü tarafından emniyet müdürlüğüne gönderilir.

            GENÇLİK KULÜPLERİNİN PROTOKOLDEKİ YERLERİ
            Madde 13- Gençlik kulüplerinin kıdemlerinin tespitinde Genel Müdürlükçe tescil edildikleri tarih göz önünde bulundurulur. Protokoldeki sıra bu tarihe göre belirlenir. Buna göre kuruluş tarihi eski olan kulüp protokolde ön sıraya alınır.

            İSİM, AMBLEM, RENK, ÇALIŞMA ALANI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN YA DA BİRLEŞEN GENÇLİK KULÜPLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
            Madde 14- Gençlik kulübü olarak tescil edilen kulüpler daha sonra isim, amblem, çalışma alanı, tüzük değişikliği yapmaları ya da başka bir gençlik kulübü ile birleşmeleri halinde aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat ederler. Müracaatlar İl müdürlüklerince incelenerek tescil işlemi sırasında yapılan işlemler uygulanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek hazırlanan Bilgi Formları Genel Müdürlüğe gönderilir.

            Değişiklik ya da birleşme talebi sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

            a) İsim değişikliği için gerekli belgeler;

            1) İsim değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı,

            2) İsim değişikliğinin ilan edildiği gazete nüshası,

            3) Kulüp tüzüğünün isim değişikliğine ilişkin ilgili maddesinin değiştirildiğine dair o yerin en büyük mülki amirliğinden alınacak yazı,

            4) Bilgi Formu.

            b) Amblem ve renkle ilgili değişiklik için gerekli belgeler;

            1) Amblem ve renkle ilgili değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı,

            2) İl müdürlüğünün amblem ve renkle ilgili müsaadesine ilişkin yazısı,

            3) Kulüp tüzüğünün amblem ve renk değişikliğine ilişkin maddesinin değiştirildiğine dair o yerin en büyük mülki amirliğinden alınacak yazı, 

            4) Bilgi Formu.

            c) Çalışma alanı değişikliği veya çalışma alanı ilavesi için gerekli belgeler;

            1) Çalışma alanı değişikliği veya ilavesine ait kulüp yönetim kurulu kararı,

            2) Faaliyet gösterilecek çalışma alanının çalışmalarının yürütüleceği tesis hakkında bilgi,

            3) Faaliyet gösterilecek çalışma alanında görev yapacakların bu alandaki yeterliliğini gösteren belgeler,

            4) Bilgi Formu.

            d) Kulüp tüzüğünün değişikliği için gerekli belgeler;

            1) Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurulu kararı,

            2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli,

            3) Kulüp tüzüğü değişikliğinin ilan edildiği gazete nüshası,

            4) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin kabulüne dair o yerin en büyük mülki amirliğinden alınacak yazı,

            5) Bilgi Formu.

            e) Birleşen gençlik kulüpleri için gerekli belgeler;

            1) Birleşen kulüplerin ayrı ayrı genel kurul kararları.

            2) Birleşme işlemi ile ilgili yeniden hazırlanmış tüzük,

            3) Yeniden hazırlanan tüzüğün 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygun olduğuna dair o yerin en büyük mülki amirliğinden alınacak yazı,

            4) Kulüp tüzüğünün ilan edildiği gazete nüshası,

            5) Tescil Taahhütnamesi,

            6) İl müdürlüğünün renk müsaadesine ilişkin yazısı,

            7) Bilgi Formu.

            ÇALIŞTIRICI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
            Madde 15- Gençlik kulüpleri faaliyet yaptıkları alanlarda Genel Müdürlükçe verilmiş belgelere sahip çalıştırıcı bulundurmak zorundadırlar. Ancak; Genel Müdürlüğün belge vermeye yetkili olmadığı alanlarda, yetkili olan kurumlardan alınmış belgelere sahip çalıştırıcılara da görev verilebilir.

            KULÜPLERİN ŞUBE AÇABİLMELERİ
            Madde 16- Kulüpler tüzüklerinde yer alması şartı ile şube açabilirler. Kurum kulüpleri ve gençlik kulüpleri, il, merkez ilçe ve köylerde birden fazla şube açamazlar. Şubeler Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği uyarınca kayıt ve tescil işlemlerini yaptırdıktan sonra kulüp adını alırlar ve Genel Müdürlük faaliyetlerine katılabilirler.

            GENÇLİK KULÜPLERİNİN DENETLENMESİ
            Madde 17- Gençlik kulüplerinin denetlenmesinde, 26/3/1985 tarihli ve 85/9562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            GENÇLİK KULÜPLERİNİN ÜST KURULUŞLARINI OLUŞTURMALARI
            Madde 18- Gençlik kulüplerinin üst kuruluşlar oluşturmalarında 26/3/1985 tarihli ve 85/9562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            GENÇLİK KULÜPLERİNİN VE ÜST KURULUŞLARININ TESCİLLERİNİN İPTALİ
            Madde 19- Tescil işlemi sırasında verdikleri tescil taahhütnamesindeki ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan ya da bu şartları yitiren veya Genel Müdürlüğün izni olmadan faaliyetlerini Bilgi Formunda gösterdikleri yer dışına aktaran ya da yapılan denetimler sonrasında tescillerinin iptali gerekli görülen gençlik kulüplerinin tescilleri il müdürlüklerinin teklifi, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile iptal edilir. Kayıt ve tescilleri iptal edilen kulüplerin Genel Müdürlükle organik bağı sona erer. İl gençlik kulüpleri federasyonlarını ve konfederasyonu kuran gençlik kulüplerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi veya tescillerinin iptal edilmesi, il gençlik kulüpleri federasyonları ve konfederasyonun kurulmasında kulüp veya federasyon sayısının bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sayının altına düşmesi hallerinde bu üst kuruluşlar kendiliğinden dağılmış sayılır. Tescilini yaptırmayan ya da tescili iptal edilen kulüpler Genel Müdürlüğün resmi ve özel gençlik faaliyetlerine katılamaz. Genel kurul kararı ile feshedilen kendiliğinden dağılmış sayılan ya da mahkeme kararı ile kapatılan gençlik kulüplerinin, tescilleri doğrudan iptal edilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜK
            Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Ek: 1
TESCİL TAAHHÜTNAMESİ

            Kulübümüzün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmesi halinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatının kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, aşağıda bulunan çalışma alanlarında/alanında faaliyette bulunacağımızı taahhüt eder kulüp tüzüğüne ve Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde de kulübümüzün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatındaki tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz.

                Taahhüt edilen çalışma alanı/alanları
                                                                            1) ....................
                                                                            2) ....................
                                                                            3) ....................
 

                                                        ........................... Gençlik Kulübü

            Başkan                                                 İkinci Başkan
 

            Üye                      Üye                           Üye
 
 

            Üye                      Üye                           Üye

Ek: 2
 
BİLGİ FORMU

                                                                                   İl kodu                          Sıra no

            Gençlik kulübünün sicil no                   :
            Adı                                                         :
            Rengi                                                     :
            Amblem                                                 :
            İdari merkezinin adresi                        :
            Bağlı bulunduğu İl                                 :
            Faaliyette bulunulacak çalışma alanı :
            Sonradan aldığı çalışma alanı            :
            İsim değ. sonra aldığı isim                 :
            Değişiklikten sonra aldığı renk          :
            Değiştirilen tüzük maddeleri              :
            Birleştikten sonra alınan isim             :
            Birleştikten sonra kulübün rengi        :
            Kapatılan çalışma alanları                  :
            Spor saha ve tesisleri                        :
            İşlemin yapıldığı tarih                          :

            .......... Kulübünün belgeleri incelenmiş ve tescili, branş ilavesi, isim/renk ve tüzük uygun bulunmuştur.

                                                                             Gençlik ve Spor İl Müdürü
                                                                                         (İmza-Mühür)

                Not: Bu form 3 nüsha halinde doldurulacaktır.

EK:3
T.C. 
BAŞBAKANLIK
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
K U L Ü P  T E S C İ L  B E L G E S İ 

    GENÇLİK KULÜBÜNÜN
    Adı                      :....................................... 
    Bulunduğu İl       : ...................................... 
    Çalışma Alanı    : ..................................... 
    Tescil No           : ...................................... 
    Tescil Tarihi      : ...................................... 
    Adresi               : ........................................................................................................................................
........................................................................
 

           Yukarıda açık bilgileri yazılı Gençlik Kulübü "Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği" uyarınca Tescil edilmiştir.
 

Gençlik Hizmetleri                                                                         Genel Müdür 
Daire Başkanı