Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1999 Perşembe Sayı: 23742 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
SPOR KULÜPLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ 
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; spor kulüplerinin tescillerine, yükümlülüklerine, tescilleri sırasında veya sonradan verecekleri taahhütnamelere ve tescillerinin silinmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, Dernekler Kanununun 57 nci maddesine göre kurularak, kayıt ve tescil yaptırmak isteyen spor kulüplerinin kayıt ve tescillerine ilişkin esasları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik; 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan; 

            Bakanlık : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı, 
            Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
            İl Başkanlığı : Gençlik ve Spor İl Başkanlıklarını, 
            İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini, 
            Spor Kulübü   : 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesine göre kurularak kayıt ve tescillerini yaptıran kulüpleri, 
            Teşkilat : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, 
            Eğitim Kurumu : Her derecedeki okul, akademi ve yüksek öğretim kurumlarını 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

            SPOR KULÜPLERİNİN İSİMLERİ 
            Madde 5- Spor kulüpleri aşağıda belirtilen esaslara göre isim alırlar. 

            a) Spor kulüpleri 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde diledikleri isimleri alabilirler. 

            b) Aynı isim, il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz. 

            c) Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan ve tescili silinen bir spor kulübünün ismi yeniden kullanılabilir. 

            d) Spor kulüpleri, tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren asgari bir yıllık süre geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar. 

            SPOR KULÜPLERİNİN RENKLERİ 
            Madde 6- Spor kulüpleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak istedikleri renkleri seçebilirler. 

            a) Spor kulüpleri renklerini, 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan, 3/2/1935 tarihli ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname'ye uygun olarak seçmek ve uygun olduğuna dair valilikten bir belge almak zorundadırlar. 

            b) Spor kulüpleri, il karma takımlarının ayırıcı işareti olan armaları, milli takımların ayırıcı işareti olan ay-yıldızı kullanamazlar. 

            c) Spor kulüpleri, resmi müsabakalarda seçtikleri renklere uygun spor kıyafeti kullanmak zorundadırlar. 

            Milletlerarası spor kuruluşlarının bu konuya ilişkin kuralları saklıdır. 

            SPOR KULÜPLERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ 
            Madde 7- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve teşkilatca tescil edilmesi istenilen spor kulüplerinin tescil işlemleri bu Yönetmelik esasları doğrultusunda il müdürlüklerince yapılır. 

            SPOR DALI SEÇİMİ 
            Madde 8- Spor kulüpleri diledikleri spor dalında veya dallarında faaliyet gösterebilirler. Faaliyet gösterecekleri spor dalını veya dallarını tescil esnasında taahhüt etmek zorundadırlar. 

            İHTİSAS SPOR KULÜPLERİNİN KURULMASI 
            Madde 9- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve bir veya birden fazla spor dalında uzman sporcu yetiştirmek üzere bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen dernekler istekleri halinde "İhtisas Spor Kulübü" adını alırlar. Bu kulüpler seçtikleri spor dalının veya dallarının bütün kategorilerinde faaliyet göstermek zorundadırlar. 

            Faaliyet gösterecekleri spor dallarına ilişkin şartlar uygunsa, ihtisas spor kulüplerinin tescilleri spor kulübüne, spor kulüplerinin tescilleri ise ihtisas spor kulübüne dönüştürülebilir. 

            SPOR KULÜPLERİNDE GÖREV ALAMAYACAKLAR 
            Madde 10- Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, Profesyonel Ceza Kurulu, Şike Tahkik Kurulu üyeleri ile İl Ceza Kurulu üyeleri, Federasyon Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri spor kulüpleri yönetim kurullarında görev alamazlar ya da bu görevlere seçildikten sonra kulüplerdeki görevlerinden ayrılırlar. 

            TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK BELGELER 
            Madde 11- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan spor kulüpleri tescil işlemleri için aşağıdaki belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak, bağlı bulundukları il müdürlüğüne başvururlar. 

            a) Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği, 

            b) Kulüp tüzüğünün yayımlandığı gazete nüshası, 

            c) Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı, 

            d) Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşun, kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı, 

            e) Spor kulübü avcılık ve atıcılık kulübü ise Emniyet Müdürlüğünden, kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların cinsi, nevi ve miktarlarını belirten izin yazısı, 

            f) Faaliyette bulunulacak branşlarda, spor kulübünün sahip olduğu malzemelerin, binicilikte at dahil olmak üzere, Federasyonun kullanım sırasında doğabilecek zararları karşılaması ve sigorta ettirmesi şartı ile talep etmesi halinde, Federasyonun emrine tahsis edileceğini ve siyasi faaliyette bulunulmayacağını belirten taahhütname (EK-1) 

            g) Genel müdürlükçe belirtilen kulüp kuruluş payının yatırıldığına dair makbuz, 

            h) En az 7 kişilik üye listesi, 

            TESCİL İŞLEMLERİ 
            Madde 12- Tescil için il müdürlüklerine başvuran spor kulüplerinin dosyalarını incelemek üzere, spor şube müdürü, sicil lisans şefi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan istenecek bir yetkiliden oluşan üç kişilik bir komisyon oluşturulur. 

            a) Komisyon, kulüplerin dosyalarını inceler, eksik belgeleri olanları tamamlatır. Dosyadaki belgeler yeterli bulunursa kulübün tescil edilmesi için durumu bir tutanakla il müdürlüğüne bildirir. 

            b) İl müdürlüğünce komisyondan gelen dosyalar tescil için il başkanının onayına sunulur. 

            c) İl başkanının onayından sonra bir sicil numarası verilerek tescil işlemi tamamlanır. Tescil numarası il kodu-01 den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde verilir. 

            d) İl Müdürlüğü tescil işlemi tamamlandıktan sonra, dosyalardaki belgeleri tasdikleyerek birini kulübe verir, diğerini ilde saklar, 

            e) Kulüp tescil işlemi tamamlandıktan sonra, il müdürlüklerince bilgi formunun bir örneği, genel müdürlüğe gönderilir. (Ek-2) 

            İSİM, RENK, SPOR DALI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SPOR KULÜPLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 13- Spor kulübü olarak tescil edildikten sonra isim, renk, spor dalı ve tüzük değişikliği yapan spor kulüpleri, aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine müracaat ederler. 

            İl müdürlüklerince oluşturulan komisyon marifetiyle başvurular incelenerek tescil işlemi sırasında yapılan işlemler uygulanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek hazırlanan bilgi formları (EK-2) yapılan işlem açıklanarak bir üst yazı ile genel müdürlüğe gönderilir. 

            a) İsim değişikliği için gerekli belgeler; 
            1) İsim değişikliğine ilişkin kulüp genel kurulu kararı, 
            2) İsim değişikliğinin ilan edildiği gazete nüshası, 
            3) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı, 
            4) Bilgi formu (EK-2). 

            b) Renk değişikliği için gerekli belgeler; 
            1) Renk değişikliğine ilişkin kulüp genel kurulu kararı, 
            2) İl başkanlığının renk müsaadesine ilişkin yazısı, 
            3) Renkle ilgili, değiştirilen tüzük maddesinin uygunluğuna ilişkin Valilik yazısı, 
            4) Bilgi formu (EK-2), 
            5) Renk değişikliğinin ilan edildiği gazete nüshası, 

            c) Spor dalı iptali, değişikliği veya spor dalı ilavesi için gerekli belgeler; 
            1) Spor dalı değişikliği veya ilavesine ait kulüp yönetim kurulu kararı, 
            2) Faaliyet gösterilecek spor dalının çalışmalarının yürütüleceği tesis hakkında bilgi, 
            3) Atıcılık spor dalında tescil isteniyor ise, kulüp merkezinde bulundurulacak silahların cinsi, nevi ve miktarlarını belirten emniyet müdürlüğünden alınan izin yazısı, 
            4) Bilgi formu (EK-2). 

            Spor dalı iptalinde sadece kulüp yönetim kurulu kararı yeterlidir. 

            d) Tüzük değişikliği için gerekli belgeler; 
            1) Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurulu kararı, 
            2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli, 
            3) Kulüp tüzük değişikliğinin ilan edildiği gazete nüshası, 
            4) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin uygunluğuna ilişkin Valilik yazısı, 
            5) Bilgi formu (EK-2). 

            KULÜP GÖREVLİLERİNİN VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU 
            Madde 14- Spor kulüpleri, genel kurul toplantıları sonucunda yönetim kurullarına seçilen yöneticilerin adlarını, kulüpteki görevleri ile ev ve iş adreslerini varsa telefon numaralarını belirten tasdikli listeler ile bu listelerde meydana gelebilecek değişiklikleri en geç bir ay zarfında bağlı bulundukları il müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. 

            Spor kulüpleri, yönetim kurulu dışında bir üyeye veya kişiye, yönetim kurulu kararı olmadan kulübü temsil etme yetkisi veremezler. 

            SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI 
            Madde 15- Spor kulüpleri toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösteremezler, sporu siyasi amaçlara alet edemezler, siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar. 

            Bu hükme uymayan spor kulüplerinin tescilleri iptal edilir ve durum Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. 

            İL'İ DEĞİŞEN SPOR KULÜPLERİ 
            Madde 16- Spor kulüplerinin bulunduğu İlçe, Kasaba ve Köyün başka bir İl'e bağlanması veya İlçenin İl olması halinde kulüplerin, spor sezonunun bitimine kadar eski İl'deki spor faaliyetleri ile ilgileri devam eder. 

            Ayrıca, kurum ve kuruluşların ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Teşkilatça tescil edilen spor kulüplerinin, bağlı bulundukları kurum veya kuruluşların merkezlerinin başka bir İl'e nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni İl'e nakledilebilir. 

            Bunun dışında 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurularak tescil edilen kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz. 

            SPOR KULÜPLERİNİN PROTOKOLDEKİ YERLERİ 
            Madde 17- Spor kulüplerinin kıdemlerinin tayini ve protokoldaki yerleri tescil edildikleri tarih, faaliyet gösterilen spor, dalı ve sporcu sayısının çokluğu göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. 

            ŞUBE AÇILMASI 
            Madde 18- Spor kulüpleri tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla, gerekli görülen yerlerde her İl'de bir adet olmak üzere şube açabilirler. Ancak, şubelerin sportif faaliyetlere katılabilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre bulundukları İl'de tescillerini yaptırmaları gerekmektedir. 

            SPOR KULÜPLERİNİN DENETLENMESİ VE TESCİLLERİNİN İPTALİ 
            Madde 19- Genel Müdürlük ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, kulüpleri her yönden denetler ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar, taahhütnamelerini yerine getirip getirmediğini takip eder. 

            Tescil işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran veya tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüplerle ilgili komisyon kararı İl Müdürlüğünce İl Başkanlığına sunulur. İl başkanının onayı ile kulübün tescili iptal edilir. 

            Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile kapatılan spor kulüplerinin tescilleri doğrudan iptal edilir. 

            Taahhüt ettikleri spor dallarında faaliyet göstermeyen kulüpler, yazılı olarak uyarılır. Arka arkaya iki sezon faaliyette bulunmayan kulüplerin faaliyet göstermedikleri spor dalı tescilleri iptal edilir. Ayrıca faaliyet göstermeyi taahhüt ettikleri spor dallarının hiç birinde faaliyet göstermeyen kulüplerle ilgili de aynı işlem yapılır. 

            Tescilleri iptal edilen kulüplerle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğüne ve genel müdürlüğe bilgi verilir. 

            Branş tescilleri iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden o spor dalında veya dallarında yeni tescil yaptıramazlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            SPOR KULÜPLERİNİN ANTRENÖR ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 
            Madde 20- Tescil işlemleri yapılan spor kulüplerinden antrenör eksikliği olanlar, 6 ay içerisinde bu eksikliklerini gidermek zorundadırlar. Federasyonlar ve il müdürlükleri kulüplerin antrenör çalıştırmalarıyla ilgili gerekli önlemleri alırlar. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 21- 14/11/1989 tarihli ve 20342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulup tescil işlemleri yapılmış kulüpler aynı statülerinde faaliyetlerine devam ederler. Statülerinde herhangi bir değişiklik yapmaları halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce genel müdürlükçe tescil edilerek genel müdürlük numarası verilen spor kulüplerinin tescil numaraları kuruluş tarihlerindeki sıraları dikkate alınarak, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde değiştirilir. İl müdürlükleri tescil numarası değişikliği için gerekli işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak yeni tescil numaralarını kapsayan listeyi genel müdürlüğe göndermek zorundadırlar. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 23- Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
 

EK-1
TAAHHÜTNAME
 
 
            Kulübümüzün Teşkilatça tescil edilmesi halinde, siyasi faaliyette bulunmayacağımızı, ilgili federasyonun talebi halinde kulübümüzün sahip olduğu malzemeleri (binicilikte at dahil), kullanım sırasında doğabilecek zararı karşılamak ve sigorta ettirmek şartı ile federasyon emrine tahsis edeceğimizi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatının kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, aşağıda bulunan spor dalında/dallarında faaliyette bulunacağımızı, her spor dalı için antrenör (çalıştırıcı) bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz.

            Taahhüt edilen branşlar: ......................................................................................................................
             ............................................................................................................................................................

                                                                                                        ....................Spor Kulübü

            Başkan                                                         İkinci Başkan
 
 

                Üye                          Üye                                   Üye
 
 
 
 

                Üye                          Üye                                   Üye

EK-2
 
BİLGİ FORMU
 
İl Kodu  Tescil No
Spor kulübünün tescil no
Adı
Rengi
Ayırıcı İşareti
İdari merkezinin adresi ve tlf no.
Bağ. bul. il, ilçe, kasaba, köy adı
Faaliyette bulunulacak spor dalı 
Sonradan aldığı spor dalı
İsim değ. sonra aldığı isim
Değişiklikten sonra aldığı renk
Değiştirilen tüzük maddeleri
Kapatılan spor dalları
Kapanan kulüp adı
Spor saha ve tesisleri
Yapılan diğer işlemler
İşlemin yapıldığı tarih
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
            ............................... Kulübün belgeleri incelenmiş ve tescili/branş ilavesi/isim değişikliği/renk değişikliği/tüzük
değişikliği/kulüp feshi/spor dalı iptali uygun bulunmuştur. 

                                                                                                                        G.S. İl Müdürü
                                                                                                                        (İmza-Mühür)

                Not: Bu form (3) nüsha halinde doldurulacaktır.