İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 31.03.2005
RESMİ G. NO : 25772
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş İşlemleri

Madde 5 - Kuruluş bildirimi
Madde 6 - Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi
Madde 7 - Şube kuruluşu
Madde 8 - Şube kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi
Madde 9 - Federasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler
Madde 10 - Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler
Madde 11 - Federasyon ve konfederasyon kuruluşlarının incelenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları

Madde 12 - İlk genel kurul toplantısı
Madde 13 - Genel kurul toplantıları
Madde 14 - Çağrı usulü
Madde 15 - Toplantı usulü
Madde 16 - Şube genel kurul toplantıları
Madde 17 - Genel kurul sonuç bildirimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurtdışından Yardım Alma

Madde 18 - Bildirim yükümlülüğü
Madde 19 - Başvuru
Madde 20 - Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler ve bakanlığa bildirim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Faaliyetler

Madde 21 - Türkiye'de kurulu vakıfların yurt dışı faaliyetleri
Madde 22 - Yabancı vakıfların izin alma yükümlülüğü
Madde 23 - Yabancı vakıfların başvurusu
Madde 24 - Yabancı vakıf başvurularının incelenmesi ve izin
Madde 25 - Yabancı vakıfların yıllık raporları
Madde 26 - Yabancı derneklerin izin alma yükümlülüğü
Madde 27 - Yabancı derneklerin başvurusu
Madde 28 - Yabancı dernek başvurularının incelenmesi ve izin
Madde 29 - Yabancı derneklerin yıllık raporları
Madde 30 - Kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygulanacak hükümler

ALTINCI BÖLÜM

Defterler ve Kayıtlar

Madde 31 - Defter tutma esasları
Madde 32 - Tutulacak defterler
Madde 33 - Kayıt usulü
Madde 34 - Kayıt zamanı
Madde 35 - Hesap dönemi
Madde 36 - Defterlerin tasdiki
Madde 37 - Tasdik defteri
Madde 38 - Gelir ve gider belgeleri
Madde 39 - Saklama süresi
Madde 40 - İşletme hesabı tablosu
Madde 41 - Bilanço esasına göre raporlama

YEDİNCİ BÖLÜM

Gelir ve Gider Usulü

Madde 42 - Alındı belgelerinin biçimi
Madde 43 - Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü
Madde 44 - Alındı belgelerinin deftere kaydı
Madde 45 - Alındı belgelerinin kullanımı
Madde 46 - Yetki belgesi
Madde 47 - Gelirlerin teslim edilmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılma

Madde 48 - Kamu yararına çalışan dernek sayılma
Madde 49 - Kamu yararı için aranacak şartlar
Madde 50 - Başvuru ve istenen belgeler
Madde 51 - Başvurunun değerlendirilmesi
Madde 52 - Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybedilmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinle Kullanılacak Kelimeler

Madde 53 - İzin alma
Madde 54 - Başvuru
Madde 55 - İzin

ONUNCU BÖLÜM

Lokaller

Madde 56 - Lokal
Madde 57 - Lokal açılamayacak yerler
Madde 58 - Başvuru
Madde 59 - İzin
Madde 60 - Sorumlu müdür
Madde 61 - Alkollü içki kullanılması
Madde 62 - Lokallerde çalışacak kişiler
Madde 63 - Lokal yönergesi
Madde 64 - Lokalden yararlanma
Madde 65 - Lokallerin denetimi
Madde 66 - Faaliyetten geçici olarak men etme
Madde 67 - Lokal açma ve çalışma izninin iptali
Madde 68 - Faaliyetten men kararının uygulanması
Madde 69 - Süresinden önce açılma
Madde 70 - İzinsiz açılan lokaller
Madde 71 - Uzaklığın ölçülmesi

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Sandık

Madde 72 - Sandık kurma şartları
Madde 73 - Sandık üyeliği
Madde 74 - Sandık yönergesi
Madde 75 - Sandığın faaliyete geçmesi
Madde 76 - Sandık organları
Madde 77 - Sandık genel kurulu
Madde 78 - Sandıkların yasal durumu
Madde 79 - Sandığın malları
Madde 80 - Sandıkların denetimi
Madde 81 - Sandıkların gelirleri
Madde 82 - Sandıklarca tutulacak defterler

ONİKİNCİ BÖLÜM

Beyanname

Madde 83 - Beyanname verme yükümlülüğü
Madde 84 - Beyannamelerin incelenmesi

ONÜCÜNCÜ BÖLÜM

Dernekler Kütüğü ve Tasfiye

Madde 85 - Kütük defteri
Madde 86 - Dernek numaralandırma ilkeleri
Madde 87 - Dernek numaralandırması
Madde 88 - Dernek kütük dosyası
Madde 89 - Tasfiye
Madde 90 - Kütükten silme

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 91 - Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projeler
Madde 92 - Değişikliklerin bildirilmesi
Madde 93 - Taşınmazların bildirilmesi
Madde 94 - Platformlar
Madde 95 - Yurt açma
Madde 96 - İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
Madde 97 - Verilerin elektronik ortama kaydedilmesi
Madde 98 - Verilecek belgeler
Madde 99 - Bakanlığa gönderilecek belgeler
Madde 100 - Yardım toplama faaliyeti
Madde 101 - Yeniden değerleme
Madde 102 - Diğer düzenleyici işlemler
Madde 103 - Diğer hükümler
Madde 104 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 105 - Yürürlük
Madde 106 - Yürütme