Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:19.02.1999 Cuma Sayı: 23616 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; 
  
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
           Madde 1- 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin, değişik 115 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "b) Karayollarında yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar, üretim miktarına bakılmaksızın sadece seri imalat ve montaj sistemi ile ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre üretilebilirler. (I inci ve II nci sınıf otobüs karoserleri ile minibüs karoseri imalatı hariç) 

            Şase halindeki yeni veya kullanılmış araçların III üncü sınıf otobüs haline getirilmesi seri imalat ve montaj kapsamı içerisindedir. Kamyon ve kamyonetler, çalışabilir çıplak şaseleri üzerine, yolcu taşımak için karoseri yapılmak sureti ile I inci, II nci ve III üncü sınıf otobüs haline getirilemezler." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.