Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1999 Çarşamba Sayı: 23886 (Asıl) 
İçişleri Bakanlığından;

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


           Madde 1- 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2- Bu Yönetmelik Fahri Trafik Müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Tutanak" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Tutanak: Trafik Suçu Tespit Tutanağını,"

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) En az yüksekokul mezunu olmak,"

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 6- Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler."

           Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında Rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi ve Emniyet Genel Müdürü'nün onayı ile fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar."

           Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

            Madde 9- Müfettişler;

            a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3'teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler.

            b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

            c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

            d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

            e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar."

           Madde 7- Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve bu maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            "h) En son yazılan tutanaktan sonraki 6 ay içerisinde, herhangi bir suçtan tutanak düzenlememiş olanlar,"

           Madde 8- Aynı Yönetmeliğin EK-2 ve EK-3 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                                            EK:2
ÖN YÜZÜ

 
 
FAHRİ TRAFİKMÜFETTİŞİ
Adı ve Soyadı : 
Sicil Numarası : 
Seri Numarası :

ARKA YÜZÜ
 
 

      Bu belge sahibi; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6 ncı maddesine göre kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde Trafik Suçu Tespit Tutanağı düzenlemeye yetkilidir.

                                                                Vali

                                                                                                                        EK:3

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ TRAFİK SUÇU TESPİT TUTANAĞI

T.C.                                                                                    SERİ:

MALİYE BAKANLIĞI                                                           SIRA:
 
a) SUÇUN İŞLENDİĞİ
c) ARACIN
İL
İLÇE 
KÖY
PLAKASI
MARKASI 
RENGİ
Yer
1 Cadde 
2 Sokak 
3 Kavşak 
4 Okul önü 
5 Bölünmüş yol 
6 Otoyol 
7 Devlet yolu 
8 İl yolu 
9 Köy yolu
CİNSİ
02 Motorlu bisiklet 
03 Motosiklet 
05 Otomobil 
08 Minibüs 
09 Otobüs 
15 Kamyonet 
16 Kamyon 
27 Tanker 
29 Çekici 
50 Traktör                            KOD
KULLANIM AMACI
H Hususi 
R Resmi 
T Ticari 
A Askeri 
Z Zirai 
Y Yabancı   
 

                   KOD

1 Şehir içi
2 Şehir dışı                 KOD
b) SUÇUN İŞLENDİĞİ
İHLAL EDİLEN TRAFİK KURALI: ..............................
...................................................................................
KANUN MADDESİ
TARİH
HAFTANIN GÜNÜ 
GÜNÜN SAATİ
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN 

SİCİL NUMARASI 

İşbu tutanakta belirtilen trafik suçu tarafımdan tespit edilmiştir             ..../..../.... 
                                                                                                                İmza

TESPİT TUTANAĞINI TESLİM ALAN GÖREVLİNİN 

SİCİL NUMARASI                                       İL KODU 

İşbu tutanak tarafımdan teslim alınmıştır                                  ..../.../... 
                                                                                                  İmza