Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:02.07.1999 Cuma Sayı: 23743 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; 
  
İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (92/61/AT)
 
 
 BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların tip onayının; imalatçının uygun görmesi halinde aracı oluşturan aksamların ve ayrı teknik ünitelerin tek tek onaylarının toplanarak, Araç Tip Onayı Belgesi ve Uygunluk Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- a) Bu Yönetmelik aşağıda sınıfları belirtilen iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ile bu araçlarda kullanılan aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına dair hükümleri kapsar.

            1) Moped: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olmayan içten yanmalı bir motora sahip iki ya da üç tekerlekli araç,

            2) Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, sepetli ya da sepetsiz, iki tekerlekli araç,

            3) Üç Tekerlekli Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerleği bulunan araç,

            4) Elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 350 kg.'dan, azami tasarım hızı 45 km/saatten, buji ateşlemeli motorlarda silindir kapasitesi 50 cm3'den ve azami net gücü 4 kW'tan fazla olmayan hafif dört tekerlekli araçtır. Bu araçlar moped kapsamında değerlendirilir.

            5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi dışında kalan elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 400 kg.'dan (eşya taşıma amaçlı olanlar 550 kg.) ve azami net motor gücü 15 kW'dan fazla olmayan dört tekerlekli motosiklettir. Bu araçlar üç tekerlekli motosikletler kapsamında değerlendirilir.

            b) Bu Yönetmelik aşağıdaki araçları kapsamaz.

            1) Azami tasarım hızı 6 km/saati geçmeyen araçlar,

            2) Yaya kontrollü amaçlı araçlar,

            3) Fiziksel engelliler için tasarlanmış araçlar,

            4) Yolda ya da herhangi bir arazide yarış için tasarlanmış araçlar,

            5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullanılmakta olan araçlar,

            6) Tarımsal veya benzeri amaçlar için kullanılan traktör ve makineler ile motorlu araçlar ve römorkları,

            7) Simetrik olarak bir tekeri önde, iki tekeri geride, karayolu dışında, trafiğe çıkmayan eğlence amaçlı olarak tasarlanan araçlar.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) A.İ.T.M Yönetmeliği: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'tir.

            b) M.A.R.T.O.Y: 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (98/14/AT)'dir.

            c) Tip Onayı: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin, bu Yönetmelikte veya bu Yönetmeliğin Ek VII'sinde yer alan ilgili yönetmeliklerde belirlenen teknik şartlara ve A.İ.T.M Yönetmeliğine uygunluğunun belgelenmesi işlemidir.

            d) Araç: Araç sınıflarından birine dahil olup, imalatçısı tarafından yapılan tanımlamaya uygun olarak şase üzerine imal edilen iki ve üç tekerlekli mopedler, iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ve sepetli motosikletlerdir. Bir araç tipi (e) ve (f) bentlerinde belirtilen varyant ve versiyonlara sahip olabilir.

            e) Varyant: Aşağıdaki farklılıklara sahip aynı tipteki araç demektir.

            1) Gövde şekli

            2) Çalışır durumdaki kütle ve teknik açıdan müsaade edilen azami kütle (fark %20'den fazla)

            3) Güç ünitesinin tipi (Buji ateşlemeli, sıkıştırılarak ateşlemeli, elektrikli, hibrit, ve benzeri)

            4) Çalışma devri (2 veya 4 zamanlı)

            5) Silindir kapasitesi (Fark %30'dan fazla)

            6) Silindirlerin sayısı ve biçimi

            7) Güç (Fark %30'dan fazla)

            8) Çalışma tarzı (elektrikli motorlularda)

            9) Cer akülerinin sayısı ve kapasitesi

            Varyantlar versiyonları kapsayabilir.

            f) Versiyon: Aynı tipte ve aynı varyantta, aşağıdaki farklılıklara sahip araçtır:

            1) Güç aktarımı (otomatik ya da otomatik olmayan dişli kutusu, aktarma oranı, dişli seçme metodu, ve benzeri)

            2) Silindir kapasitesi (%30'dan fazla fark olmamalıdır)

            3) Güç (%30'dan fazla fark olmamalıdır)

            4) Çalışır durumdaki kütle ve teknik açıdan müsaade edilen azami kütle (%20'den fazla fark olmamalıdır)

            5) Ek-II'de belirtilen temel özelliklerle ilgili, imalatçı tarafından yapılan diğer küçük farklar

            g) Aksam: Aracın bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmeliğe göre bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabilen, far gibi bir ünitedir.

            h) Ayrı Teknik Ünite: İlgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, aracın bir parçası olarak hazırlanan ünitedir.

            ı) Çift Tahrikli Araçlar: Bir elektrik sistemi ile bir termik sisteme sahip olan, iki değişik tahrik sistemli araçtır.

            i) İkiz Tekerlekler: Aynı aksa takılan, zeminle temas eden alanlarının orta noktaları arasındaki uzaklık 460 mm.den az olan iki tekerlektir. İkiz tekerleklerin her biri tek tekerlek olarak kabul edilir.

            j) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

            k) AT: Avrupa Topluluğudur.

            l) Onay Kuruluşu: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu, teknik servisleri görevlendiren yetkili merci olan Bakanlıktır.

            m) Teknik Hizmetler Kuruluşu: Onay Kuruluşu adına deneylerin veya incelemelerin yapılmasında, bir test laboratuarı olarak Onay Kuruluşunca görevlendirilen kurum veya kuruluştur. Bu görev Onay Kuruluşunun kendisi tarafından da yerine getirilebilir.

            n) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluştur. Bu kişi veya kuruluşun onay işlemine tabi olan araç, aksam veya ayrı teknik ünite imalatının bütün aşamaları ile doğrudan ilgili olması şartı yoktur.
 

İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLARI

            TİP ONAYI BAŞVURUSU
            Madde 5- Araç, aksam ve ayrı teknik ünite Tip Onayı Belgesi başvuruları, imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Bu başvuru ekinde, Ek-II'de örneği gösterilen tanıtım belgesi ile bu belgede belirtilen evraka ilaveten araç, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı için EK-VII Bölüm-I'deki ilgili yönetmeliğin ekinde belirtilen evrak eklenir. Belirli tipteki bir aracın, aksamın ve ayrı teknik ünitenin tip onayı başvuruları yalnızca bir onay kuruluşuna yapılır.

            TİP ONAYI İŞLEMLERİ
            Madde 6- Tip onayı işlemlerine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Onay kuruluşu, tüm araç tiplerine, aksamlara ve ayrı teknik ünitelere aşağıdaki şartları taşımaları halinde, Tip Onayı Belgesi verir.

            1) Araç tipinin ilgili yönetmelikte belirtilen teknik özelliklere uygun olması ve Ek-I'de belirtilen şartları taşıması halinde,

            2) Aksamın ve ayrı teknik ünitenin ilgili yönetmeliklerde belirtilen teknik özelliklere uygun olması ve Ek-I'de belirtilen şartları taşıması halinde.

            b) Onay Kuruluşu, araç tip onayı başvurularında Ek-III'de belirtilen Tip Onayı Formundaki eksik bilgileri tamamlamalıdır.

            c) Onay Kuruluşu, ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı başvurularında Ek-III'de belirtilen Tip Onayı Formundaki eksik bilgileri tamamlamalıdır.

            d) Bir araç tip onayı başvurusu, bir veya daha fazla ülke onay kuruluşlarından alınan aksam tip onayı belgeleri ile birlikte bir onay kuruluşuna yapılabilir.

            e) Aksam tip onayı başvurularında, ayrı teknik ünite veya aksamın ancak aracın başka parçaları ile birlikte teknik özelliklerini yerine getirebiliyorsa, bu durum aksam tip onayı belgesinde belirtilmelidir.

            f) Onay Kuruluşu verdiği tip onaylarından sorumludur. Bir araç tipi için tip onayı veren onay kuruluşu, gerektiğinde aksam ve/veya ayrı teknik ünite için aksam tip onayı belgesini veren onay kuruluşlarıyla, imalatın uygunluğunu kontrol eder.

            UYGUNLUK BELGESİ
            Madde 7- Uygunluk Belgesi işlemlerine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) İmalatçı, tip onayına uygun olarak imal ettiği her araç için örneği Yönetmeliğin IV numaralı Ek'inin A bölümünde verilmiş olan bir Uygunluk Belgesi düzenler.

            b) İmalatçı, tip onayına uygun olarak imal ettiği aksam ve ayrı teknik ünite için örneği Yönetmeliğin IV numaralı Ek'inin B bölümünde verilmiş olan bir Uygunluk Belgesi düzenler.

            c) Kullanım kısıtlamalarına göre aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı almış bulunan imalatçılar, imal ettikleri her aksam ve ayrı teknik ünitelerle beraber bu kısıtlamalar hakkında kullanıcıya detaylı bilgilerle birlikte montaj talimatı verir.

            d) Bir veya daha fazla araç tipi için ayrı teknik ünite ile ilgili aksam tip onayı belgesine sahip imalatçı, ayrı teknik ünitenin birlikte kullanılacağı araçların teknik özelliklerini belirtmelidir.

            TESCİL VE TRAFİĞE ÇIKMA
            Madde 8- Tescil ve trafiğe çıkma işlemlerine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Yeni araçların tesciline, satışına veya trafiğe çıkmasına, sadece yapıları ve işlevleriyle ilgili geçerli bir Uygunluk Belgesi taşımaları halinde izin verilir.

            b) Onaylanmış tipe uygun olarak imal edilen her aksam veya ayrı teknik üniteye, ticari ad, marka ve tip ve/veya ilgili yönetmeliklerde belirtilmesi kaydıyla tip onayı işaretinin veya numarasının konulması halinde, bu aksamların ve ayrı teknik ünitelerin satışına veya hizmete sunulmasına, izin verilir.

            c) Belirli bir tip aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin geçerli bir Uygunluk Belgesi taşımasına veya gerektiği şekilde işaretlenmiş olmasına karşın, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu kanısına varılması halinde, en fazla altı aylık bir süre için bu araçların tescili reddedilebilir veya bu tür araçların aksamlarının veya ayrı teknik ünitelerinin satışı ve hizmete sunulmaları yasaklanabilir. Bu durumda, kararın dayandırıldığı nedenler de belirtilerek diğer onay kuruluşlarına ve Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi aracılığı ile AT Komisyonuna hemen bildirilir. Tip onayını veren Onay Kuruluşunun, kendisine bildirilen yol güvenliği tehlikesi hususuna itiraz etmesi halinde, ilgili onay kuruluşları anlaşmazlığı gidermeye çalışırlar. Taraflar karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacı ile Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi bünyesinde danışma temaslarında bulunurlar.

            TİP ONAYI İŞARETİ
            Madde 9- Tip Onayı işaretinin uygulanma esasları aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tip Onayına uygun şekilde üretilen her araç, aşağıda belirtilen bir tip onayı işareti taşır:

            1) Tip Onayı numarası,

            2) "e" harfi, tip onayını veren ülkenin tanıtım numarası ya da kodu,

            3) Numara ya da harflerden oluşan, araç tanıtım kodu.

            b) Aksam tip onayına uygun şekilde üretilen her ayrı teknik ünite ve aksam, ilgili bir yönetmelik kapsamında ise, Ek-V'de belirtilen şartlar doğrultusunda bir aksam tip onayı işareti taşımalıdır. Ancak söz konusu tip onayında ayrı teknik ünite veya aksama ait teknik özellikler detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

            İMALATTA VE TANITIM BELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
            Madde 10- İmalatta ve tanıtım belgesinde değişiklik olması durumunda uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tip Onayı Belgesine sahip aracın, ayrı teknik ünitenin veya aksamın uygun şekilde üretiminden imalatçı sorumludur. İmalatın sona ermesi veya tanıtım belgesinde değişiklikler olması halinde, bu durumu Tip Onayı Belgesine sahip kişi veya kuruluşlar Onay Kuruluşuna bildirmelidir.

            b) Onay Kuruluşu, imal edilen tipte bir değişikliğin, mevcut Tip Onayı Belgesinde değişiklik gerektirmediğine veya yeni Tip Onayı Belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmadığına karar verirse, imalatçıyı haberdar eder.

            c) Onay Kuruluşu, tanıtım belgesinde yapılan değişikliğin yeni kontrol ve testler gerektirdiğine karar verirse, imalatçıyı bilgilendirerek, gerekli kontrol ve testleri yapar. Kontrol ve testler sonucunda mevcut tip onayı belgesinde değişiklikler veya yeni belgenin verilmesini gerektirirse, verilen bu belgelerle ilgili bir ay içinde diğer onay kuruluşlarına bilgi vermelidir.

            d) Tip Onayı Belgesine sahip aracın veya aksamın üretiminin durdurulması halinde, Tip Onayı Belgesini veren Onay Kuruluşu bir ay içerisinde diğer ülkelerin onay kuruluşlarını haberdar eder.

            TEDBİRLER
            Madde 11- Araçların, aksamların veya teknik ünitelerin tip onaylarına uygunsuzluğu halinde alınacak tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tip Onayı Belgesini veren Onay Kuruluşu, araçların, ayrı teknik ünitelerin veya aksamların verilen Tip Onayı Belgesine uygun üretilmediğini tespit ederse, imalatçıyı uyarır. Onay Kuruluşu yapılan uyarılara rağmen, uygun olmayan üretimin devam etmesi halinde, Tip Onayı Belgesinin iptaline kadar alınan tedbirler konusunda diğer onay kuruluşlarını bilgilendirir.

            b) Onay Kuruluşu, aracın, ayrı teknik ünitenin veya aksamın Tip Onayı Belgesine uygun olmadığını tespit ederse, Tip Onayı Belgesini veren ülkenin onay kuruluşundan bu uygunsuzluğun değerlendirilmesini talep edebilir. Talebin alınmasından itibaren altı ay içerisinde, tip onayı veren Onay Kuruluşu gerekli değerlendirmeyi yapar, uygunsuzlukla ilgili bir husus tespit etmesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işlemleri yerine getirir.

            c) Onay Kuruluşu iptal edilen Tip Onayı Belgeleri hakkında diğer onay kuruluşlarını bir ay içerisinde haberdar eder.

            d) Tip Onayı Belgesine sahip bir ürünün uygun olmadığına diğer ülkelerin onay kuruluşlarınca itiraz edilmesi halinde, çözüm bulmak amacıyla Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine başvurulur.

            e) Onay Kuruluşu; imal edilerek piyasaya sürülen, hizmete sunulan yeni araçların, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı almış bir tipe uymasına yönelik Ek-VI'da belirtilen gerekli tüm tedbirleri alır.

            f) Onay Kuruluşu, gerektiği hallerde imalatın yapıldığı veya ithal edildiği ülke onay kuruluşuyla temasa geçerek, Ek-VI'da belirtilen işlemlerle ilgili kontrolleri sürekli olarak yapmalıdır.

            g) Onay Kuruluşu; tip onayına sahip araçların, ayrı teknik ünitelerin veya aksamların yol güvenliği açısından tehlike yarattığını tespit ederse, en fazla altı ay içinde bu ürünlerin satışını, servise verilmesini ve kullanımını yasaklayabilir. Bu durumu nedenleri ile birlikte diğer onay kuruluşlarına bildirir.

            EŞDEĞER ONAYLARIN KABULÜ
            Madde 12- Eşdeğer onayların kabulüne ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Onay Kuruluşu, Avrupa Topluluğu ve diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde aksam ve ayrı teknik ünitelerin ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş tip onayı şart ve hükümleri ile Avrupa Ekonomik Komisyonu AEK Teknik Dokümanları veya diğer ülkelerin yönetmelikleri ile belirlenmiş işlemler arasında eşdeğerlik bulunduğunu kabul eder.

            b) Ek-VII Bölüm 2'de yer alan Uluslar arası Teknik Dokümanlar, aynı Ek'in Bölüm 1'inde bulunan ilgili yönetmeliklerin eşdeğeri olduğu kabul edilir. Onay Kuruluşu, bu Teknik Dokümanlara göre verilmiş onayları ve varsa onay işaretlerini eşdeğer ilgili yönetmeliklerden belirlenmiş onay veya onay işaretlerinin yerine geçmek üzere kabul eder. AEK Regülasyonları teknik düzenlemeler halinde tebliğ şeklinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

            BİLDİRİMLER
            Madde 13- Bildirimler ile kararların telafi imkanlarına ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Onay Kuruluşu, Tip Onayı Belgesi verdiği veya reddettiği her araç tipinin doldurulmuş Tip Onayı Belgesinin bir kopyasını bir ay içinde diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

            b) Onay Kuruluşu, Tip Onayı Belgesi verdiği veya reddettiği her ayrı teknik ünite veya aksam Tip Onayı Belgelerinin bir kopyasını bir ay içerisinde diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

            c) Onay Kuruluşunca, bu Yönetmelik hükümlerine göre Tip Onayı Belgesinin reddi veya geri çekilmesi veya tescilin reddi, geri çekilmesi veya satışın yasaklanması gibi alınan kararların dayandırıldığı nedenler ilgili tarafa bildirilir. Ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan kararlarla ilgili tanınan süreler belirtilir.

            ONAY KURULUŞU VE TEKNİK HİZMETLER KURULUŞLARININ BİLDİRİMİ
            Madde 14- Onay Kuruluşu ve teknik hizmetler kuruluşlarının bildirimine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Onay Kuruluşunun adı ve adresi ile varsa uygulamadan sorumlu olduğu uzmanlık alanları diğer onay kuruluşlarına ve AT Komisyonu'na bildirilir. Onay Kuruluşu tarafından atanan teknik hizmetler kuruluşlarının adları ve adresleri ile bu kuruluşların her birinin yapmakla yükümlü olduğu deney işlemleri de diğer onay kuruluşlarına ve AT Komisyonu'na bildirilir. Bildirilen teknik hizmetler kuruluşları, deney laboratuvarlarının işleyişi ile ilgili EN 45000 serisi veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

            Ancak, imalatçı, ilgili yönetmeliklerde özellikle belirtilmemesi halinde teknik hizmetler kuruluşu olarak görevlendirilemezler. Ayrıca, Tip Onayı Yönetmeliği için Onay Kuruluşu tarafından atanmış bir teknik hizmetler kuruluşunun, Onay Kuruluşunun uygun görmesi şartıyla dışarıdan ekipman kullanması istisnai bir durum sayılmaz.

            b) Bildirilen teknik hizmetler kuruluşlarının uyumlaştırılmış standartlara uygun olduğu varsayılır, talep halinde bu durum doğrulanır. Diğer ülke teknik hizmetler kuruluşları sadece ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde atanmış bir teknik hizmetler kuruluşu olarak bildirilebilir.

            MUAFİYETLER VE ALTERNATİF İŞLEMLER
            Madde 15- Muafiyetler ve alternatif işlemlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilen araçların piyasaya sürülmesi, satışı, servise girmesi veya kullanımı yasaklanamaz.

            b) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilen ayrı teknik ünitelerin veya aksamların piyasaya sürülmesi, satışı veya kullanımı yasaklanamaz.

            c) Onay Kuruluşu aşağıda belirtilen araçları, ayrı teknik üniteleri ve aksamları ilgili yönetmeliklerin şartlarından muaf tutabilir.

            1) Aracın, ayrı teknik ünitenin veya aksamın her biri için yıllık azami 200 adetlik serilerden oluşan imalatlar,

            2) Ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçlar.

            EKLERİN UYARLANMASI
            Madde 16- Eklerin uyarlanmasına ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Antlaşması çerçevesinde hazırlanan 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan Teknik Komite, eklerin uyarlanmasını yaparak önerilerini Onay Kuruluşuna bildirir.

            b) Bu Yönetmeliğin eklerinin veya aksine bir şart bulunmadığı sürece ilgili yönetmeliklerin şartlarının uyarlanması için gerekli bütün değişiklikler, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılır. Bu işlem aynı zamanda ayrı teknik ünitelerin tip onayları ile alakalı şartların ilgili yönetmelikler kapsamına alınmasında da geçerlidir.

            c) Onay Kuruluşunun temsilcisi alınacak önlemlerle ilgili bir taslağı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Teknik Komiteye sunar. Teknik Komite, konunun ivediliğine göre başkan tarafından belirlenecek süre içerisinde taslak hakkındaki görüşünü Onay Kuruluşuna bildirir. Onay Kuruluşu, gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapar.

            d) Onay Kuruluşu, yeni bir ilgili yönetmeliğin kabulünün gerekmesi halinde bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde gerekli değişikliği yapar.

            e) İlgili bir yönetmelikte değişiklik yapıldığında, bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde de gerekli değişiklik yapılır.

            f) Teknik Komite bu Yönetmelikle ilgili ihtiyaç duyulan her türlü düzenlemeyi bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara göre hazırlayarak Bakanlığa sunar.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

            YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde A.İ.T.M Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1- Ulusal Tip Onayı Belgesine ait işlemler aşağıda belirtilmiştir.

            a) İlgili yönetmeliklerin tamamı yürürlüğe girmeden AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir.

            b) AT başlığı taşımayacak olan Ulusal Tip Onayı Belgesi ile ilgili bilgileri diğer devletlerin onay kuruluşlarına bildirme zorunluluğu yoktur.

            c) Ulusal Tip Onayı Belgelerinde ilgili yönetmeliklerin hangilerinin geçerli olacağı, hangi uluslar arası teknik dokümanların aranacağı ve hangi A.İ.T.M Yönetmeliği maddelerinin uygulanacağına Teknik Komite karar verir.

            d) AT Tip Onayı Belgesi olmadan ithal edilen bir aracın da Ulusal Tip Onayı Belgesi alma mecburiyeti vardır.

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin Ek-VII'sinde yer alan ilgili yönetmelikler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan tip onayı işlemlerinde dikkate alınır, aksi takdirde A.İ.T.M Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak müracaat sahibi isterse alınmış belgeleri ibraz ederek bunların muadili A.İ.T.M Yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmasını talep edebilir.

            Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış tüm belgeler, 31/12/2000 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre hazırlanan belgeler ile değiştirilir. Bu değiştirme işlemi sırasında Ek-VII'de belirtilen ilgili yönetmeliklerden ve regülasyonlardan başka herhangi bir ilave belge istenmez.

            Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin Ek-VII Bölüm 1'inde yer alan ilgili yönetmelikler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan tip onayı işlemlerinde dikkate alınır. Aksi takdirde, A.İ.T.M Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak, müracaat sahibi isterse alınmış belgeleri ibraz ederek bunlara muadil A.İ.T.M Yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmasını talep edebilir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
Ek- I

                    Aşağıdaki ayrıntılı listede yer alan araç aksamları ve özellikleri:
                   - Eğer uygunlukları imalatçının verileri doğrultusunda kontrol edilecekse "CONF";
                   - Eğer uygunlukları ilgili yönetmelikler doğrultusunda kontrol edilecekse "SD" olarak belirtilmiştir.
 

Başlık  
No
Başlık Terim
1 Marka CONF
2 Tip/Varyant/Versiyon CONF
3 Araç imalatçısının adı ve adresi CONF
4 Eğer varsa, araç imalatçısının yetkili temsilcisinin adı ve adresi CONF
5 Araç kategorisi(*) CONF
6 Tekerlek sayısı ve üç tekerlekli araçlarda konumları CONF
7 Şasi resminin ana hatları CONF
8 Motor imalatçısının adı ve adresi (araç imalatçısından farklı ise) CONF
9 Motorun markası ve tanımı CONF
10 Motorun ateşleme tipi CONF
11 Motor çalışma devri(**) CONF
12 Motorun soğutma tipi CONF
13 Motorun yağlama tipi(**) CONF
14 Motordaki silindirlerin ya da statorların biçimi ve sayısı (rotatif pistonlu motorlarda) CONF
15 Motorun yanma odasının çapı, stroğu, silindir kapasitesi ya da hacmi (rotatif pistonlu 
motorlarda)(**)
CONF
16 Motorun endüksiyon sisteminin tam şeması(**) CONF
17 Motor sıkıştırma oranı(**) CONF
18 motorun azami torku ve azami net gücü: 
- Buji ateşlemeli ya da sıkıştırarak ateşlemeli 
- elektrikli
SD 

CONF

19 Moped ve motosikletlerde kurcalamaya karşı önlemler SD
20 Yakıt deposu(**) SD
21 Cer aküsü (aküleri) CONF
22 Karbüratör ya da diğer motor yakıt besleme sistemi (tip ve marka)(**) CONF
23 Elektrik sistemi (anma gerilimi) CONF
24 Jeneratör (tip ve azami çıkış)(**) CONF
25 Aracın azami tasarım sürati SD
26 Kütle ve boyutlar SD
27 Römork bağlama cihazları SD
28 Hava kirletme önlemleri(**) SD
29 Tekerlekler SD
30 Transmisyon CONF
31 Fren sistemi SD
32 Araç üzerindeki aydınlatma ve sinyal cihazları donanımı SD
33 32 no.lu kısımdaki donanım gereklerinden zorunlu ve isteğe bağlı aydınlatma ve sinyal cihazları SD
34 Sesli ikaz cihazları SD
35 Arka plakanın konumu SD
36 Elektromanyetik uyumluluk SD
37 Ses seviyesi ve egzost sistemi(**) SD
38 Dikiz aynası (aynaları) SD
39 Harici çıkıntılar SD
40 Park ayağı (üç ya da daha fazla tekerleğe sahip araçlar hariç) SD
41 Aracın yetkisiz kullanımını engelleyen cihazlar SD
42 Camlar, cam silecekleri, cam yıkayıcılar, karoserli üç tekerlekli mopedler, üç tekerlekli 
motorsikletler ve dört tekerleklilerde buzlanmayı ve buğulanmayı önleyen cihazlar
SD
43 İki tekerlekli araçlarda yolcu tutamakları SD
44 Karoserli üç tekerlekli mopedlerde, üç tekerlekli motosikletlerde ve dört tekerleklilerde 
emniyet kemerleri ve bağlantı noktaları
SD
45 Motorsikletler, üç tekerlekli motosikletler ve dört tekerleklilerde hız göstergesi ve odometre CONF
46 Kontrol, ikaz ve işaretlerin tanımı SD
47 Yasal yazılar (içerik, konum ve bağlantı metodu) SD
            (*)  Çift tahrikli araçlarda, iki tahrik sistemi aracın moped ya da motosiklet, üç tekerlekli motosiklet ya da dört tekerlekli tanımına uygun düşmesine neden oluyorsa, sonraki tanımlar kullanılacaktır.

            (**) Elektrik tahrikli araçlar bu başlıkla ilgili gereksinimlere tabi değildir. Bu, bir sistemi elektrik, ikincisi de termikten oluşan çift tahrikli araçlara uygulanmaz.            Not
            İlgili yönetmelikler düşük performanslı mopedler, yani pedallı, gücü 1 kW'ı aşmayan yardımcı motorlu ve azami tasarım sürati 25 km/saati geçmeyen mopedler, için özel gerekler ortaya koyacaktır. Bu özel gerekler, başlık no. 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 ve 46'da belirtilen aksam ve özelliklere özel olarak uygulanacaktır.
 
                                                                        Ek- II
TANITIM BELGESİ(a)
Model
            Tip onayı alacak araç ile aksam tip onayı alacak ayrı teknik ünite ya da aksamlar hakkındaki aşağıdaki bilgiler üç nüshalı olarak hazırlanacak ve içindekiler listesine sahip olacaktır. Tüm resimler yeterli detayda ve A4 formatında uygun bir ölçekle ya da bu boyutlara katlanmış olacaktır. Fotoğraflarda yeterli detaya sahip olmalıdır. Mikroişlemciler tarafından kontrol edilen fonksiyonlarda performansla ilgili yeterli bilgi sağlanmalıdır. Tanıtım belgesi, başvuruyu yapan tarafından verilecek bir referans numarasına sahip olmalıdır.

    A. MOPEDLER, MOTORSİKLETLER, ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORSİKLETLER VE DÖRT
TEKERLEKLİLERLE İLGİLİ BİLGİ

    O. Genel

    0.1 Marka: ................................................................................................................................

    0.2 Tip (olası varyant ve versiyonları da belirtiniz; her varyant ve versiyon numaralardan ya da harfler ile numaraların birleşiminden oluşan bir kodla tanımlanmalıdır.): ...........................................................................

    0.3 Araç üzerinde belirtiliyorsa, tip tanımının biçimi(b)
    (b) ..................................................................................................................................................
    0.3.1 Tanım biçiminin konumu ......................................................................................................

    0.4 Araç kategorisi(c)
   :............................................................................................................................................................

    0.5 İmalatçının adı ve adresi: ....................................................................................................

    0.6 Eğer varsa, imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
            ...............................................................................................................................................
    0.7 Tipin seri numarası şu No ile başlar:
   ............................................................................................................................................................
   0.7.1 Tipin seri numarasının ilk harfi:
   ............................................................................................................................................................
    0.8 Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için, aksam tip onayı işaretinin
    konumu ve tutturma şekli:
   ............................................................................................................................................................
    1. Araçların genel düzeni
    1.1 Tipik bir aracın fotoğrafları ve/veya resimleri:
   ............................................................................................................................................................
    1.2 Komple aracın boyut resimleri:
   ............................................................................................................................................................
    1.3 Aks ve tekerlek sayısı (uygulanabilen yerlerde, palet ya da kayış sayısı):
   ............................................................................................................................................................
   1.4 Motorun konumu ve düzeni:
   ............................................................................................................................................................

    2. Kütleler (kg olarak)(d)

    2.1 Aracın çalışır durumdaki kütlesi:
   ............................................................................................................................................................
   2.1.1 Bu kütlenin akslar arasında dağılımı:
   ............................................................................................................................................................

    2.2 Çalışır durumdaki aracın, sürücüsüyle beraber kütlesi:
   ............................................................................................................................................................
    2.2.1 Bu kütlenin akslar arasında dağılımı:
   ............................................................................................................................................................

    2.3 İmalatçı tarafından beyan edilen, teknik açıdan müsaade edilen azami kütle:
   ............................................................................................................................................................
    2.3.1 Bu kütlenin akslar arasında bölüşümü:
   ............................................................................................................................................................
    2.3.2 Her bir akstaki teknik açıdan müsaade edilen azami kütle:
   ............................................................................................................................................................

    2.4 İmalatçı tarafından beyan edilen, teknik açıdan müsaade edilen azami kütlenin azami yokuşta çalışma kabiliyeti:
   ............................................................................................................................................................

    2.5 Çekilebilecek azami kütle (uygulanabilen yerlerde):
   ............................................................................................................................................................

    3. Motor(e)

    3.0 İmalatçı:
    .............................................................................................................................................................

    3.1 Marka:
    ..............................................................................................................................................................
    3.1.1 Tip (motor üzerinde ya da değişik tanıtım ortamlarında belirtilen):
    ............................................................................................................................................................

    3.2 Buji ya da sıkıştırma ateşlemeli motor
    3.2.1 Motorun belirli özellikleri
    3.2.1.1 Çalışma devri: buji/sıkıştırma ateşlemesi, dört/iki zamanlı(1)
    3.2.1.2 Silindirlerin sayısı, düzeni ve ateşleme sırası:
    .........................................................................................................................................................
    3.2.1.2.1 Çap: ..................................... mm(f)
    3.2.1.2.2 Strok: .................................. mm(f)
    3.2.1.3 Silindir kapasitesi: ................... cm3(g)
    3.2.1.4 Sıkıştırma oranı(2):
    ..........................................................................
    3.2.1.5 Silindir kafasının, pistonun (pistonların), piston segmanlarının ve silindirin (silindirlerin) resimleri:
    .........................................................................
    3.2.1.6 Rölanti devri(2) dakika-1
    3.2.1.7 Azami net güç çıkışı: ......... dakika-1'de ......... kW
    3.2.1.8 Azami net tork: ................ dakika-1'de ......... Nm
    3.2.2 Yakıt: dizel/karışım/petrol gazı/diğer(1)
    3.2.3 Yakıt deposu
    3.2.3.1 Azami kapasite(2):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.3.2 Kullanılan malzemelerin belirtilmesiyle beraber deponun resmi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.3.3 Araç üzerinde tankın konumunu açıkça gösteren şema:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4 Yakıt tedariki
    3.2.4.1 Karbüratör(ler) yolu ile: evet/hayır(1)
    3.2.4.1.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.3 Takılı olan numara:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.4 Aşağıdakilerin ayarları(2)
    3.2.4.1.4.1 Difüzörler:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.4.2 Şamandıra haznesinin seviyesi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.4.3 Şamandıra kütlesi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.4.4 Şamandıra iğnesi:
    ............................................................................................................................................................
    ya da;
    3.2.4.1.4.5 Hava akışının bir fonksiyonu olarak yakıt eğrisi ve bu eğrinin sağlanabilmesi için gereken ayarlar:
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.1.5 Soğuk çalıştırma sistemi: elle/otomatik(1)
    3.2.4.1.5.1 Çalışma prensibi (prensipleri):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2 Yakıt enjeksiyonu ile (yalnızca sıkıştırarak ateşleme durumunda): evet/hayır(1)
    3.2.4.2.1 Sistem tanımı:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.2 Çalışma prensibi:
    ............................................................................................................................................................
    doğrudan/dolaylı/türbülans odası enjeksiyonu(1)
    3.2.4.2.3 Enjeksiyon pompası
    ya;
    3.2.4.2.3.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.3.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    ya da;
    3.2.4.2.3.3 Azami yakıt akışı oranı(1)(2): ......... dakika-1 pompa dönüş hızında: ......... mm3/strok ya da devir veya karakteristik şeması:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.3.4 Enjeksiyon avansı(2):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.3.5 Enjeksiyon avansı eğrisi(2):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.3.6 Kalibrasyon prosedürü: test platformu/motor(1)
    3.2.4.2.4 Regülatör
    3.2.4.2.4.1 Tip:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.4.2 Kesme noktası:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.4.2.1 Yüklü kesme noktası: ............ dakika-1
    3.2.4.2.4.2.2 Yüksüz kesme noktası: .......... dakika-1
    3.2.4.2.4.3 Rölanti deviri: .......................... dakika-1
    3.2.4.2.5 Enjeksiyon tesisatı
    3.2.4.2.5.1 Uzunluk: .............. mm
    3.2.4.2.5.2 İç çap: ................ mm
    3.2.4.2.6 Enjektör(ler)
    ya;
    3.2.4.2.6.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.6.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    ya da;
    3.2.4.2.6.3 Açma basıncı(2): .......... kPa
    ya da karakteristik şeması(2): ..........
    3.2.4.2.7 Soğuk çalışma sistemi (eğer varsa)
    ya;
    3.2.4.2.7.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.7.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    ya da;
    3.2.4.2.7.3 Tanım:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.8 Sekonder starter (varsa)
    ya;
    3.2.4.2.8.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.8.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.2.8.3 Sistem tanımı:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3 Yakıt enjeksiyonu ile (yalnızca buji ateşlemesi durumunda): evet/hayır(1) ya;
    3.2.4.3.1 Sistem tanımı:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.2 Çalışma prensibi: enjeksiyon manifolduna enjeksiyon (tekli/çoklu nokta)(1)/doğrudan enjeksiyon/diğer (belirtiniz)(1):
    ............................................................................................................................................................
    ya da;
    3.2.4.3.2.1 Enjeksiyon pompasının markası (markaları)
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.2.2 Enjeksiyon pompasının tipi (tipleri):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.3 Enjektörler: açma basıncı(2): .......... kPa
    ya da karakteristik şeması(2):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.4 Enjeksiyon avansı:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.5 Soğuk çalıştırma sistemi
    3.2.4.3.5.1 Çalışma prensibi (prensipleri):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.4.3.5.2 Çalışma/ayar limitleri(1)(2):
    ............................................................................................................................................................

    3.2.4.4 Yakıt pompası: evet/hayır(1)
    3.2.5 Elektriksel ekipman
    3.2.5.1 Anma gerilimi: .......... V, pozitif/negatif toprak(1)
    3.2.5.2 Jeneratör
    3.2.5.2.1 Tip:
    ............................................................................................................................................................
   3.2.5.2.2 Anma gücü: .......... W
    3.2.6 Ateşleme
    3.2.6.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
   3.2.6.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
   3.2.6.3 Çalışma prensibi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.6.4 Ateşleme avansı eğrisi ya da çalışma ayar noktası(2)
    ............................................................................................................................................................
    3.2.6.5 Statik zamanlama(2): .......... ÜÖN'dan önce
    3.2.6.6 Nokta boşluğu(2): .......... mm
    3.2.6.7 Aynı yerde kalma açısı(2):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.6.8 Radyo etkileşimini önleme sistemi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.6.8.1 Radyo etkileşimini önleme ekipmanının terminolojisi ve resmi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.6.8.2 Anma DC direncin değerinin belirtilmesi ve direçli ateşleme kafaları halinde, her metredeki anma direncinin belirtimi:
    ............................................................................................................................................................
    ...
    3.2.7 Soğutma sistemi (sıvı/hava)(1)
    3.2.7.1 Motor sıcaklığı kontrol cihazının anma ayarı
    ............................................................................................................................................................
    3.2.7.2 Sıvı
    3.2.7.2.1 Sıvının cinsi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.7.2.2. Devridaim pompası (pompaları): evet/hayır(1)
    3.2.7.3 Hava
    3.2.7.3.1 Vantilatör: evet/hayır(1)
    3.2.8 Endüksiyon sistemi
    3.2.8.1 Aşırı yükleme: evet/hayır(1)
    3.2.8.1.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.8.1.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.8.1.3 Sistem tanımı (örneğin: azami itme basıncı .......... kPa,
    egzost kapısı (uygulanabildiğinde) ..........)
    3.2.8.2 Ara soğutucu: var/yok(1)
    3.2.8.3 Enjeksiyon tesisatının ve aksesuarlarının tanımı ve resimleri
    (basınçlı oda, ısıtma cihazı, ilave hava girişleri, vs.):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.8.3.1 Enjeksiyon manifoldunun tanımı (resimlerle ve/veya fotoğraflarla)
    ............................................................................................................................................................
    3.2.8.3.2 Hava filtresi, resimler:
    .................................................................................................................................................... ya da;
     3.2.8.3.2.1 Marka(lar):
     ....................................................................................................................................................ya da;
    3.2.8.3.2.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
   3.2.8.3.3 Giriş susturucusu, resimler:
    ..................................................................................................................................................... ya da;
    3.2.8.3.3.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.8.3.3.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.9 Egzost sistemi
    3.2.9.1 Komple egzost sisteminin resmi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.10 Giriş ve çıkış deliklerinin asgari kesidi:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.11 Endüksiyon sistemi ya da eşdeğer veri
    3.2.11.1 Ölü merkezlere göre azami valf kalkışı, açma ve kapama açıları ya da diğer olası sistemlerle ilgili veriler:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.11.2 Referans ve/veya ayar aralıkları(1):
    3.2.12 Uygulanan hava kirliliğini engelleme önlemleri
    3.2.12.1 Krank karteri-gaz devir cihazı, yalnızca dört zamanlı motorlarda (tanım ve resimler):
    ............................................................................................................................................................
    3.2.12.2 Hava kirliliğini önleyici ek cihazlar (mevcutsa ve diğer bir başlık altında verilmemişse):
    3.2.12.2.1 Tanım ve/veya resimler:
    ............................................................................................................................................................
    3.2.13 Emme sembolü katsayısının konumu (yalnız sıkıştırma ateşlemeli motorlarda):
    ............................................................................................................................................................

    3.3 Elektrik güçlü motor

    3.3.1 Tip (sarım, uyarım):
    ............................................................................................................................................................
    3.3.1.1 Saatte azami çıkış: .......... kW
    3.3.1.2 Çalışma gerilimi: ............. Volt
    3.3.2 Akü
    3.3.2.1 Hücre sayısı:
    ............................................................................................................................................................
    3.3.2.2 Kütle: .......... kg
    3.3.2.3 Kapasite: .......... Ah (amper/saat)
    3.3.2.4
    Konum    ...............................................................................................................................................

    3.4 Diğer motorlar ve motor kombinasyonları (bu motorların parçalarıyla ilgili özel bilgiler):
    ............................................................................................................................................................

    3.5 İmalatçı tarafından müsaade edilen sıcaklıklar

    3.5.1 Soğutma sistemi
    3.5.1.1 Sıvı soğutmalı
    Çıkıştaki azami sıcaklık: .......... EC
    3.5.1.2 Hava soğutmalı
    3.5.1.2.1 Referans noktası: .....................................................................................................................
    3.5.1.2.2 Referans noktasındaki azami sıcaklık .......... EC

    3.6 Yağlama sistemi

    3.6.1 Sistem tanımı
     3.6.1.1 Yağ deposunun konumu (varsa)
    3.6.1.2 Besleme sistemi (pompa/endüksiyon sistemine enjeksiyon/yakıtla karışık, vs.)(1)
    3.6.2 Yakıtla karışık yağ
    3.6.2.1 Yüzde:
    ............................................................................................................................................................
    3.6.3 Yağ soğutucusu: evet/hayır(1)
    3.6.3.1 Resim(ler):
    ............................................................................................................................................................
    veya
    3.6.3.1.1 Marka(lar):
    ............................................................................................................................................................
    3.6.3.1.2 Tip(ler):
    ............................................................................................................................................................
    4. Transmisyon(h)
    4.1 Transmisyon sisteminin şeması:
    ............................................................................................................................................................
    4.2 Tip (mekanik, hidrolik, elektrikli, vs.):
    ............................................................................................................................................................
    4.3 Debriyaj (tip):
    ............................................................................................................................................................
    4.4 Vites kutusu
    4.4.1 Tip: otomatik/elle(1)
    4.4.2 Seçme metodu: elle/ayakla(1)
 
    4.5 Vites oranları
 

R1  R2  R3  Rt 
Asgari sürekli değişken
transmisyon 
... 

Azami sürekli değişken 
transmisyon 

Geri vites 

N: vites oranı 
R1: ilk oran (motor hızının birinci vites kutusu şaftının dönme oranına oranı). 
R2: İkincil oran (vites kutusunda birinci şaftın dönme hızının ikinci şaftın dönme hızına oranı) 
R3: son sürüş oranı (vites kutusu çıkış şaftının dönme hızının tahrik edilen tekerlerin dönüş hızına oranı) 
Rt: toplam oran.

    4.6 Aracın azami hızı ve hangi viteste ulaşıldığı (km/saat olarak)(1):
    .......................................................................................................
    .......................................................................................................................................................
    .....................................................
    4.7 Hız göstergesi ve odometre: evet/hayır(1)

    4.7.1 Marka(lar):
    .........................................................................................................................................................
   4.7.2 Tip(ler):
    .........................................................................................................................................................
    5. Süspansiyon
    5.1 Süspansiyon sisteminin resmi:
    .........................................................................................................................................................
    5.2 Lastikler (kategori, boyutlar ve azami yük) ve jantlar (standart tipi):
    .........................................................................................................................................................
    5.2.1 Nominal yuvarlanma çemberi:
    .........................................................................................................................................................
    5.2.2 İmalatçı tarafından önerilen lastik basınçları:
    .........................................................................................................................................................kPa
    5.2.3 Lastik/tekerlek kombinasyonları:
    .........................................................................................................................................................
    6. Direksiyon
    6.1 Direksiyon tertibatı ve kontrol
    6.1.1 Tertibat tipi:
    .........................................................................................................................................................

   7. Fren
    7.1 Fren aygıtlarının şeması:
    .........................................................................................................................................................
    7.2 Ön ve arka frenler, disk ve/veya tambur(1)
    .........................................................................................................................................................
    7.2.1 Marka(lar):
    .........................................................................................................................................................
    7.2.2 Tip(ler):
    .........................................................................................................................................................
    7.3 Fren sistemi parçalarının resmi
    7.3.1 Pabuçlar ve/veya pedler(1)
    7.3.2 Balata ve/veya pedler(1)
    .........................................................................................................................................................
    7.3.3 Fren levyeleri ve/veya pedalları(1) .....................................................................................
    7.3.4 Hidrolik depoları (uygulanabildiğinde):
    .........................................................................................................................................................
    7.4 Diğer cihazlar (uygulanabildiğinde): resim ve tanım:
    .........................................................................................................................................................

    8. Aydınlatma ve sinyal cihazları
    8.1 Cihazların listesi (numarasını, markasını (markalarını), modelini, aksam tip onayı işaretini (işaretlerini), ana farların azami şiddetini, rengini, ilgili kontrol lambasını belirtmek suretiyle):

    8.2 Aydınlatma ve sinyal cihazlarının konumunu gösteren şema:
    .........................................................................................................................................................
    8.3 Tehlike uyarı lambaları (takıldığı yer):
    .........................................................................................................................................................
    8.4 Özel araçlarla ilgili ek gerekler:
    .........................................................................................................................................................

    9. Ekipmanlar
    9.1 Çekme cihazları (uygulanabildiğinde)
    9.1 Tip: kanca/halka/diğer(1)
    9.1.2 Çekme cihazlarının konumunu ve yapısını gösteren fotoğraflar ve/veya resimler:
   ..............................................................................................................................................................
    9.2 Kontrollerin, kontrol lambalarının ve göstergelerin düzeni ile
    tanımlamaları:
    .........................................................................................................................................................
    9.2.1 Sembollerin, kontrollerin, kontrol lambalarının ve göstergelerin düzeniyle ilgili fotoğraflar ve/veya resimler:     .........................................................................................................................................

    9.3 Kanuni kayıtlar
    9.3.1 Kanuni kayıtların ve kadro numarasının konumunu gösteren fotoğraflar     ve/veya resimler:
    .........................................................................................................................................................
    9.3.2 Kayıtların resmi kısmını gösteren fotoğraflar ve/veya resimler     (boyutları da belirterek):
    .........................................................................................................................................................
   9.3.3 Kadro numarasının fotoğrafları ve/veya resimleri (boyutları da belirterek):
    .........................................................................................................................................................
    9.4 Yetkisiz kullanıma karşı koruma sağlayan cihaz(lar):
    .........................................................................................................................................................
    9.4.1 Cihaz(ların) tipi
    9.4.2 Kullanılan cihazın (cihazların) kısa tanımı:
    .........................................................................................................................................................
    9.5 Sesli ikaz cihazı (cihazları)
    9.5.1 Kullanılan cihazın (cihazların) kısa tanımı ve amaçları:
    .........................................................................................................................................................
    9.5.2 Marka(lar):
    .........................................................................................................................................................
    9.5.3 Tip(ler):
    .........................................................................................................................................................
    9.5.4 İmalatçının (imalatçıların) adı ve adresi:
    .........................................................................................................................................................
    9.5.5 Aksam tip onayı işareti:
    .........................................................................................................................................................
    9.5.6 Aracın yapısı doğrultusunda sesli ikaz cihazının (cihazlarının) konumunu gösteren resim(ler):
    .........................................................................................................................................................
    9.5.7 Sesli ikaz cihazının (cihazlarının) araca bağlandığı bölümü de içerecek şekilde, bağlantı metodunun
    detayları:     .......................................................................................................................................
    9.6 Arka plakanın konumu (gerektiğinde varyantları belirtin; uygulanabildiğinde resimler de kullanılabilir):
    .........................................................................................................................................................
    9.6.1 Dikey eksene göre plakanın eğimi:
    .........................................................................................................................................................

B. YALNIZCA İKİ TEKERLEKLİ MOPEDLER VE MOTOSİKLETLE İLGİLİ BİLGİLER

    1. Ekipmanlar

    1.1 Dikiz aynası (aynaları) (lütfen her dikiz aynası için aşağıdaki bilgileri temin ediniz)
    1.1.1 Marka:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.2 Aksam tip onayı işareti:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.3 Varyant:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.4 Aracın .......... yapısı doğrultusunda dikiz aynasının (aynalarının) konumunu gösteren resim(ler):
    1.1.5 Dikiz aynasının araca bağlandığı bölümü de içerecek şekilde, bağlantı tipi hakkında kesin bilgi
    .........................................................................................................................................................
    1.2 Park ayağı
    1.2.1 Tip: ana ve/veya yan
    1.2.2 Aracın yapısına göre sehpanın (sehpaların) konumunu gösteren resimler:
    .........................................................................................................................................................
    1.3 Motosiklet sepeti bağlantıları (uygulanabildiğinde):
    .........................................................................................................................................................
    1.3.1 Konum ve yapıyla ilgili fotoğraflar ve/veya resimler
    .........................................................................................................................................................
    1.4 Yolcu el tutamağı
    1.4.1 Tip: kayış ve/veya kulp
    1.4.2 Konum gösteren fotoğraflar ve/veya resimler:
    .........................................................................................................................................................

C. YALNIZCA ÜÇ TEKERLEKLİ MOPEDLER, ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER VE DÖRT TEKERLEKLİLERLE İLGİLİ BİLGİLER

    1. Boyutlar ve kütleler (mm ve kg olarak) (gerektiğinde resimleri refere ediniz)
    1.1 Karosersiz kadroları imal ederken uyulması gereken boyutlar
    1.1.1 Uzunluk:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.2 Genişlik:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.3 Yüksüz yükseklik:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.4 Ön dingil çıkıntısı:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.5 Arka dingil çıkıntısı:
    .........................................................................................................................................................
    1.1.6 Karoserli aracın ağırlık merkezinin limit konumları:
    .........................................................................................................................................................
    1.2 Kütleler(d)
    1.2.1 İmalatçı tarafından belirtilen azami taşıma kapasitesi:
    .........................................................................................................................................................

    2. Ekipmanlar
    2.1 Karoser
    2.1.1 Karoser cinsi:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.2 İç kısmın genel boyutsal düzenleme resmi:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.3 Dış kısmın genel boyutsal düzenleme resmi:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.4 İmalat malzemeleri ve metodları:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.5 Yolcu kapıları, kilitler ve menteşeler:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.6 Kapıların konfigürasyonu, boyutları, yönü ve azami açılma açısı:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.7 Kilitlerin ve menteşelerin resmi ve kapıdaki konumları:
    .........................................................................................................................................................
    2.1.8 Kilitlerin ve menteşelerin teknik tanımı:
    .........................................................................................................................................................
    2.2 Ön cam ve diğer cam aksamlar
    2.2.1 Ön cam
    2.2.1.1 Kullanılan malzeme:
    .........................................................................................................................................................
    2.2.2 Diğer cam aksamlar
    2.2.2.1 Kullanılan malzeme:
    .........................................................................................................................................................
    2.3 Ön cam sileceği (silecekleri)
    2.3.1 Detaylı teknik açıklama (fotoğraflarla ve/veya resimlerle):
    .........................................................................................................................................................
    2.4 Ön cam yıkayıcı(lar)
    2.4.1 Detaylı teknik açıklama (fotoğraflarla ve/veya resimlerle):
    .........................................................................................................................................................
    2.5 Buz ve buğu giderici
    2.5.1 Detaylı teknik açıklama (fotoğraflarla ve/veya resimlerle):
    .........................................................................................................................................................
    2.6 Dikiz aynası (aynaları) (lütfen her dikiz aynası için aşağıdaki bilgileri veriniz)
    2.6.1 Marka:
    .........................................................................................................................................................
    2.6.2 Aksam tip onayı işareti:
    .........................................................................................................................................................
    2.6.3 Varyant:
    .........................................................................................................................................................
    2.6.4 Araç yapısına göre dikiz aynasının (aynalarının) konumunu gösteren resim(ler):
    .........................................................................................................................................................
    2.6.5 Dikiz aynasının araca bağlandığı bölümü de içerecek şekilde, bağlantı metoduyla ilgili detaylı bilgi:
    .........................................................................................................................................................
    2.7 Seleler
    2.7.1 Sayısı:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.2 Konumu:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.3 R noktasının koordinatları ya da resmi(1)
    2.7.3.1 Sürücü selesi:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.3.2 Diğer seleler:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.4 Planlanan sele arkalığı eğimi
    2.7.4.1 Sürücü selesi:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.4.2 Diğer seleler:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.5 Uygulanabildiğinde, sele ayar aralığı
    2.7.5.1 Sürücü selesi:
    .........................................................................................................................................................
    2.7.5.2 Diğer seleler:
    .........................................................................................................................................................
    2.8 Yolcu kompartmanının ısıtma sistemi (uygulanabildiğinde)
    2.8.1 Sıvı motor soğutucudan gelen sıcaklığın kullanılması halinde, ısıtma sistemine göre araç tipinin kısa
    tanımı:     ..........................................................................................................................................
    2.8.2 Eğer ısıtma sistemi soğutma havasını veya egzost gazlarını ısı kaynağı olarak kullanıyorsa, ısıtma sistemi hususunda araç tipinin detaylı tanımı:
    .........................................................................................................................................................
    2.8.2.1 Araç üzerindeki konumunu da gösterecek şekilde ısıtma sisteminin genel resmi (ve ses izolasyonu cihazlarının düzeneği (sıcaklık giriş çıkış noktalarının konumu da dahil)):
    .........................................................................................................................................................
    2.8.2.2 Sistemlerde, egzost gazlarından ya da değişimin meydana geldiği yerdeki parçalardan ısı elde etmek suretiyle çalışan eşanjörün genel bir resmi (motor soğutma havası vasıtasıyla sağlanan ısıyı kullanan ısıtma sistemleri için):     ...............................................................................................................................

    2.8.2.3 Eşanjörün ya da ısı değişiminin oluştuğu yerin, duvar kalınlığı, kullanılan malzeme ve bunların yüzey özelliklerini de belirten kısmi resmi:
    .........................................................................................................................................................
    2.8.2.4 İmalat metodu ve ısıtma sisteminin fan gibi diğer ana aksamlarıyla ilgili teknik veriler hakkındaki spesifikasyonlar:
    .........................................................................................................................................................
    2.9 Emniyet kemerleri
    2.9.1 Emniyet kemerlerinin sayısı ve konumu ile, bu tip ekipmanların monte edilebileceği selelerin belirtimi
 

            D/P                          Komple Aksam Tip Onayı İşareti
            Varyant (varsa)

            Ön seleler
    .........................................................................................................................................................
    .............................

    .........................................................................................................................................................
    ..........
    .........................................................................................................................................................
    ..........
 
 

    Arka seleler
    .........................................................................................................................................................
    .............................

    .........................................................................................................................................................
    ..........
    .........................................................................................................................................................
    ..........
 

    Ortadaki ön ve arka seleler
    .........................................................................................................................................................
    .............................

    .........................................................................................................................................................
    ..........
    .........................................................................................................................................................
    ..........
 

    Özel cihazlar (örneğin, sele yüksekliği ayarı, ön yükleme aygıtı, vs.)
    .........................................................................................................................................................
    .............................

    .........................................................................................................................................................
    ..........
    .........................................................................................................................................................
    ..........
 

    D: Sürücü tarafı
    P: Öndeki yolcunun tarafı

    2.10 Ankrajlar
    2.10.1 Ankrajların sayısı ve konumu:
    .........................................................................................................................................................
    2.10.2 R noktasının konumuyla birlikte, ankrajların gerçek, etkin konumunu ve boyutlarını gösteren karöser fotoğrafları ve/veya resimleri:
    .........................................................................................................................................................
    2.10.3 Ankrajların ve bağlantılarının yapıldığı araç kısımlarının (kullanılan malzemelerin özellikleri de belirtilmek suretiyle) resimleri:
    .........................................................................................................................................................

    2.10.4 Araç üzerindeki ankrajlara bağlanmasına izin verilen kemer tiplerinin (*) belirtimi
 

 
Ankrajın konumu
aracın yapısı selenin yapısı
Ön
                                                           dış
                         aşağıdaki ankrajlar       9 iç
Sağ
taraftaki sele      9 yukarıdaki ankrajlar
                                                           dış
                       aşağıdaki ankrajlar         9 iç
ortadaki
sele                  9 yukarıdaki ankrajlar
                                                           dış
                     aşağıdaki ankrajlar           9 iç
sol
taraftaki sele       9 yukarıdaki ankrajlar
Arka
                                                           dış
                     aşağıdaki ankrajlar           9 iç
Sağ
taraftaki sele     9 yukarıdaki ankrajlar
                                                           dış
                     aşağıdaki ankrajlar           9 iç
ortadaki
sele              9 yukarıdaki ankrajlar
                                                           dış
                  aşağıdaki ankrajlar             9 iç
sol
taraftaki sele   9 yukarıdaki ankrajlar
 

    2.10.5 Belirli tipteki bir kemerin, bir sele arkalığına monte edilen ya da bir enerji kaybı cihazı içeren kemerin bağlandığı bir ankrajın tanımı
    _______________________
 
    (*)             'A' Üç noktalı kemerler için
                    'B' Kucak kemeri için
                   'S' Özel tipteki kemerler için; böyle bir durumda bu tiplerin gözlemlenen doğasıyla ilgili özel bilgi veriniz.
                   'Ar', 'Br' ya da 'Sr' Atalet makarası içeren kemerler için
                   'Are', 'Bre' ve 'Sre' En azından bir ankrajında atalet makarası ve enerji cihazıyla donatılmış olan kemerler için

     Dipnotlar
    (1) Uygun olmayanı çiziniz
    (2) Tolerans(lar)ı belirtiniz

    (a) Aksam tip onayına sahip olan bir aygıt için, açıklama yerine söz konusu aksam tip onayı referans gösterilebilir. Benzeri şekilde, sertifikaya eklenmiş bulunan şemalarda ya da resimlerde aksamın yapısı açık şekilde görülebiliyorsa açıklama gerekmez. Fotoğrafların ve resimlerin eklenmesi gereken her başlıkta, ilgili eklerin numaralarını belirtiniz.

    (b) Kullanılan yerlerde, tanıtım yalnızca araç üzerinde, ayrı teknik ünitelerde ya da aksam tip onayıyla ilgili yönetmeliğin kapsamına giren aksamlarda yapılabilir. Tip tanıtım metodunun bu tanıtım belgesinde refere
edilen araç/ayrı teknik ünite/aksamla bağdaşmayan karakterler içermesi durumunda, söz konusu karakterler belge üzerinde '?' işaretiyle değiştirilir (örneğin: ABC??123??)

    (c) Aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırma:
    - iki tekerlekli moped
    - üç tekerlekli moped ve hafif dört tekerlekli
    - motorsiklet
    - sepetli motosiklet
    - üç tekerlekli motosiklet ve dört tekerlekli
    (d)1. Yüksüz kütle: Normal kullanıma hazır durumdaki ve aşağıdakilerle teçhiz edilmiş aracın kütlesi
    - sadece ilgili normal kullanım için gereken ek ekipmanlar
    - imalatçı tarafından sağlanan aydınlatma ve sinyal cihazlarını da içerecek şekilde, tüm elektrikli ekipmanlar
    - aracın yüksüz kütlesinin ölçümünün yapıldığı kanunların gerektirdiği aygıt ve cihazlar
    - aracın tüm kısımlarının düzgün çalışmasını sağlamak için yeterli seviyede sıvılar
    Önemli not: Benzin ve benzin/yağ karışımı ölçümlere dahil edilmemiştir, ancak akü asidi, hidrolik sıvısı, soğutucu ve motor yağı gibi elemanlar dahil edilmelidir.
    2. Çalışır durumdaki kütle: Aşağıdaki aksamların eklenmiş olduğu yüksüz kütle

    - yakıt: imalatçı tarafından belirtilen kapasitesinin en az %90'ına kadar doldurulmuş olan depo
    - normal kullanım için gerekenlere ek olarak normalde imalatçı tarafından sağlanan ilave ekipmanlar (alet takımı, yük taşıyıcı, ön cam, koruyucu ekipmanlar, vs.) Önemli not: Benzin/yağ karışımıyla çalışan bir araç için:
    (a) benzin ve yağ önceden karıştırılıyorsa, 'yakıt' kelimesi bu tip önceden karıştırılmış benzinle yağ olarak yorumlanmalıdır.
    (b) benzin ve yağ ayrı olarak konuluyorsa, 'yakıt' kelimesi yalnızca benzin olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda, yağ halühazırda yüksüz kütle ölçümüne dahil edilmiştir.

    3. Teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: özel çalışma koşulları için, malzemelerin sağlamlığı, lastiklerin yük kapasitesi, vs. göz önünde bulundurularak imalatçı tarafından hesaplanan kütle

   4. İmalatçı tarafından beyan edilen azami taşıma kapasitesi: 2. kısımda tanımlanan kütleyi, sürücüyle birlikte, 3. kısımda tanımlanankütleden çıkartmak suretiyle bulunan kütle

     5. Sürücü ağırlığı 75 kg. olarak düşünülür.
    (e) Konvansiyonel olmayan motorların ve sistemlerin monte edilmesi halinde, bu başlık altında belirtilenlerle alakalı bilgi imalatçı tarafından temin edilmelidir.

    (f) Bu rakam, milimetrenin en yakın onda birine kadar olmalıdır.

    (g) Bu değer B= 3.1416 olmak üzere en yakın cm3'e kadar hesaplanmalıdır.

    (h) Talep edilen bilgi tüm olası varyantlar için sağlanmalıdır.

    (i) %5'lik bir toleransa müsaade edilir.

    (j) 'R noktası' ya da 'sele referans noktası' imalatçı tarafından şu şekilde belirtilen referans noktası anlamına gelir:
    - aracın yapısına göre özel koordinatlara sahip
    - en düşük normal sürüş ya da kullanma pozisyonunda ve sağlanan her sele için aracın imalatçısı tarafından belirtilen en geri konumda arka bagaj/thigh (H noktası) dönüş noktasının teorik konumuna karşılık gelir
    - onay kuruluşları tarafından, dilerlerse, ön seleler haricindeki, "üç boyutlu referans sistemi" ya da 'H noktası' tespit prosedürleri vasıtasıyla 'H noktası'nın tanımlanamadığı diğer selelerin herbiri için, bir referans olarak
alınabilir.

                                                                      Ek - III
Tip Onayı Formu
(Model)
            A. TAKİP EDİLECEK PROSEDÜR
            Tip onayı prosedürünün bir parçası olarak, tip onayı formunun tamamlanması aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

            1. Tanıtım belgesinde açıklanan ilgili veriler doğrultusunda, aşağıda B kısmında belirtilen model tip onayında saptanan amaçla, başlıkların karşısında bilgi girişi,

            2. Conf. terimi tip onayı dokümanındaki başlığın karşısında bulunuyorsa, tanıtım belgesinde verilen ilgili bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve yapılan test sonuçlarına göre, iki kutucuktan birine çarpı konması: tanıtım belgesinde belirtilen bilgi doğru ise birinci kutucuk; bilgi doğru değilse ikinci kutucuk,

            3. Model tip onayı sertifikasındaki başlığın karşısında SD terimi bulunuyorsa, ilgili yönetmeliğin gerekleriyle başlıkta belirtilen aksamların ya da özelliklerin uygunluğunun kontrol edilmesi ve yapılan test sonuçlarına göre, iki kutucuktan birine çarpı konması: yönetmeliğin gerekleri karşılanıyorsa birinci kutucuk; karşılanmıyorsa ikinci kutucuk,

            4. Kısım 2 ve 3'te belirtilen kontroller yapıldıktan sonra, C kısmında gösterilen tip onayı sertifikasının doldurulması gerekir.

B. TİP ONAYI SERTİFİKASI No.
 
Başlık no.
Başlık
Terim
Evet
Hayır
1.  Genel       
1.1  Marka 
CONF
 q  q
1.2  Tip (varyant ya da versiyon varsa belirtiniz) 
CONF
 q  q
1.3  İmalatçının adı ve adresi 
CONF
 q  q
1.4  İmalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi 
CONF
 q  q
2.  Aracın genel tertibatı       
2.1  Araç kategorisi 
CONF
 q  q
2.2  Azami tasarım sürati 
SD
 q  q
2.3  Tekerlekler       
2.3.1  Adet 
CONF
 q  q
2.3.2  Simetrik ya da asimetrik konfigürasyon (üç tekerlekli araçlarda) 
CONF
 q  q
2.4  Kadronun genel hat şeması 
CONF
 q  q
3.  Kütleler ve boyutlar 
SD
 q  q
4.  Motor     q  q
4.1  İmalatçının adı ve adresi (araç imalatçısından farklı ise) 
CONF
 q  q
4.2  Marka 
CONF
 q  q
4.3  Tip (buji ya da sıkıştırma ateşlemeli ve/veya elektrikli) ve tanım 
CONF
 q  q
4.4  Buji ya da sıkıştırma ateşlemeli motor     q  q
4.4.1  Devir 
CONF
 q  q
4.4.2  Soğutma sistemi 
CONF
 q  q
4.4.3  Yağlama sistemi 
CONF
 q  q
4.4.4  Silindirlerin ya da statorlerin silindir sayısı ve konfigürasyonu (rotatif pistonlu motorlarda)
CONF
 q  q
4.4.5  Motorun yanma odasının çapı, stroğu, silindir kapasitesi ya da hacmi (rotatif pistonlu motorlarda) 
CONF
 q  q
4.4.6  Endüksiyon sisteminin tam şeması 
CONF
 q  q
4.4.7  Sıkıştırma oranı (piston ve segmanlar) 
CONF
 q  q
4.4.8  Net azami motor gücü ve azami tork 
SD
 q  q
4.4.9  Yakıt deposu 
SD
 q  q
4.4.10  Karbüratör ya da diğer yakıt sistemleri 
CONF
 q  q
4.4.11  Elektrik sistemi (gerilim) 
CONF
 q  q
4.4.12  Jeneratör (tip ve azami çıkış) 
CONF
 q  q
4.4.13  Kirliliği önleme cihazları 
SD
 q  q
4.5  Elektrikli cer motoru       
4.5.1  Anma kaynak gerilimi 
CONF
 q  q
4.5.2  Cer aküsü (aküleri) 
CONF
 q  q
4.5.3  Azami net güç ve azami tork 
CONF
 q  q
4.5.4  Soğutma sistemi 
CONF
 q  q
5.  Transmisyon 
CONF
 q  q
6.  Lastikler 
SD
 q  q
7.  Fren sistemi 
SD
 q  q
8.  Aydınlatma ve sinyal cihazlarının tesisatı 
SD
 q  q
9.  Aydınlatma ve sinyal cihazları 
SD
 q  q
10.  Çeşitli       
10.1  Sesli ikaz cihazları 
SD
 q  q
10.2  Arka plakanın konumu 
SD
 q  q
10.3  Elektriksel ve elektromanyetik etkileşim 
SD
 q  q
10.4  Elektrikli araçlar haricinde, ses seviyesi ve egzost sistemi 
SD
 q  q
10.5  Dikiz aynası (aynaları) 
SD
 q  q
10.6  Harici çıkıntılar 
SD
 q  q
10.7  Park ayağı (üç ya da daha fazla tekerleğe sahip araçlar hariç) 
SD
 q  q
10.8  Yetkisiz kullanımı engelleyen cihazlar 
SD
 q  q
10.9  Üç ve dört tekerlekli karoserli araçların camlar, cam silecekleri, cam yıkayıcıları buzlanmayı ve buğulanmayı önleme cihazları
SD
 q  q
10.10  İki tekerlekli araçlarda yolcu el tutamakları 
SD
 q  q
10.11  Üç ve dört tekerlekli karoserli araçlarda emniyet kemeri ankrajlarıyla emniyet kemerleri 
SD
 q  q
10.12  Motosikletler, üç tekerlekli motosikletler ve dört tekerlekliler için hız göstergeleri ve odometreler
CONF
 q  q
10.13  Kontrol, ikaz ve işaretlerin tanımı 
SD
 q  q
10.14  Yasal yazılar (içerik, konum ve bağlama metodu 
SD
 q  q
10.15  Mopedler ve motosikletlerde kurcalamayı engelleme önlemleri 
SD
 q  q
10.16  Römork bağlama cihazları 
SD
 q  q
 
            C. TİP ONAYI SERTİFİKASI No.

            Aşağıda imzası bulunan ben, imalatçı tarafından temin edilen Tanıtım Belgesi no......'da yer alan tanımların bu tip onayı sertifikasının 1. kısmında yer alan ve araç serisinin prototipi olarak verilen moped/motosiklet/üç tekerlekli motosiklet/dört tekerlekli(1)'ye ait olduğunu doğrularım.

            Yapılan testlerden, serisinin prototipi olarak verilen ve yukarıda belirtmekte olan aracın, bu tip onayı sertifikasında belirtilen referansa (Conf. ve SD) uygun olduğu/olmadığı(1) ortaya çıkmıştır.

                ............................'da ................................. tarihinde yapılmıştır.
                              ...................................................................................................

                                                                          İmza
                                                                          Görev
            __________________________
            (1) Uygun olmayanı çiziniz

                                                                        Ek-IV
                A. ONAYLANMIŞ BULUNAN TİPİN SERİSİNDE YER ALAN HER ARACA EŞLİKEDEN
                UYGUNLUK BELGESİ

(Model)
    Aşağıda imzası bulunan ben, .............................................. (soyadı ve adı) aşağıdaki moped/motosiklet/üç tekerlekli motosiklet/dört tekerlekli(1) yi tasdik ediyorum.
    1. Marka:
    .................................................................................................................................
    2. Tip:
    .................................................................................................................................

    2.1 Versiyon (Numaralardan ya da harf-numara kümesinden oluşan bir kodla tanımlanır):
    .................................................................................................................................

    2.2 Varyant (Numaralardan ya da harf-numara kümesinden oluşan bir kodla
    tanımlanır):
    .................................................................................................................................
    3. kW cinsinden azami motor gücü:
    .................................................................................................................................
    4. devir/dakika cinsinden azami güç oranı:
    .................................................................................................................................
    5. cm3 cinsinden silindir kapasitesi:
    .................................................................................................................................
    6. km/saat cinsinden azami sürat:
    .................................................................................................................................

    7. dB (A) cinsinden gürültü:
    .................................................................................................................................
    7.1 Duraklama halinde gürültü (hareketsiz halde):
    .................................................................................................................................
    7.2 Hareket halinde iken gürültü:
    .................................................................................................................................
    8. 2 ya da 4 zamanlı motorun tipi ve devri (uygulanabildiği yerlerde):
    .................................................................................................................................
    9. kg cinsinden yüksüz aracın kütlesi:
    .................................................................................................................................
    10. Orijinal araç lastikleri: mm cinsinden boyut(lar) ve uygulanabilen yerlerde, marka
    .................................................................................................................................
    ____________________
   (1) Uygun olmayanı çiziniz
 
 

    11. Tip serisi numarası
    .................................................................................................................................
        ....................................'de ........................................... tarihinde
            .....................................................................................................tarafından onaylanan
    ...................................................................    no.lu tip onayı sertifikasındaki ve .......... no.lu tanıtım belgesindeki tipe uygundur. .......... 'da .......... tarihinde yapılmıştır.

                                                                          İmza
                                                                          Görev

    B. AKSAM TİP ONAYINA SAHİP TİPİN SERİSİNE ORİJİNAL EKİPMAN OLARAK
    TAKILMAYAN HER AYRI TEKNİK ÜNİTEYE YA DA AKSAMA EŞLİK EDEN
    UYGUNLUK BELGESİ

              (Model)
    Aşağıda imzası bulunan ben, .............................................................(soyadı ve adı), (ayrı teknik ünite ya da aksam)'ın
 

    1. Marka:
    .................................................................................................................................
    2. Tip:
    .................................................................................................................................
    3. Tip serisi numarası:
    .................................................................................................................................
    ............................................................... 'de ...................................................tarihinde
    ........................................................................................................................... tarafından
    ................................................................................... no.lu aksam tip onayı sertifikasında ve .......... no.lu tanıtım belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu doğrularım.

    ...................................................... 'de ............................................ tarihinde yapılmıştır
    .................................................................................................................................
                                                                                      İmza
                                                                                      Görev

                                                                                                                                          Ek-V
    AKSAM TİP ONAYI İŞARETİ
    1. Aksam tip onayı işareti şunlardan oluşur:
    1.1 'e' küçük harfini çevreleyen bir dikdörtgeni takip eden bir ayrım numarası ya da aksam tip onayını yayımlayan ülkenin harf grubu; yani

    - 1 Almanya için
    - 2 Fransa için
    - 3 İtalya için
    - 4 Hollanda için
    - 6 Belçika için
    - 9 İspanya için
    - 11 İngiltere için
    - 13 Lüksemburg için
    - 18 Danimarka için
    - 21 Portekiz için
    - EL Yunanistan için
    - IRL İrlanda için
    - 12 Avusturya için
    - 17 Finlandiya için
    - IS İzlanda için
    - FH Lihtenştayn için
    - 16 Norveç için
    - 5 İsveç için
    - 37 Türkiye için

    1.2. Yetkili tip onayı numarası, ilgili ayrı teknik ünite ya da aksam için tamamlanan aksam tip onayı formunun numarasına karşılık gelir. Aksam tip onayı numarası 1.1'de belirtilen dikdörtgenin altına ve yakınına yerleştirilir.Aksam tip onayı numarasını oluşturan karakterler 'e' harfinin aynı tarafına ve aynı yönü görecek şekilde yazılır. Diğer sembollerle karışmasını önlemek
açısından aksam tip onayı numarasında Roma rakamları kullanılmamalıdır.

    2. Aksam tip onayı işareti, ayrı teknik ünite ya da aksam araca takıldığında bile, silinmeyecek ve net olarak okunabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

    3. Aksam tip onayı işaretiyle ilgili bir örnek bu ek'in ilavesinde bulunmaktadır.
 

Aksam tip onayı işareti örneği
 
İlgili Şekil 02/07/1999 tarih ve 23743 Sayılı Resmi Gazerenin 44 üncü sayfasındadır.

        Açıklama: Yukarıdaki aksam tip onayı işareti İrlanda tarafından 60676 numarayla yayımlanmıştır.

Ek-VI
    İMALATIN UYGUNLUK KONTROLÜNÜN YAPILMASIYLA İLGİLİ ŞARTLAR
            1. Araçların, ayrı teknik ünitelerin ve aksamların tip onayı (araçlar için) ya da aksam tip onayı (ayrı teknik üniteler ya da aksamlar) verilen tipe uygun şekilde imal edilip edilmediğini kontrol ederken aşağıdaki şartlar uygulanacaktır.

            1.1 Tip onayı sertifikasına ya da aksam tip onayı sertifikasına sahip bulunan kişi/kuruluş şunları yapmak mecburiyetindedir:

            1.1.1 İmalat kalitesinin etkin takip edilebilmesi için prosedürlerin bulunmasını garanti altına almalı

            1.1.2 Tip onayına sahip her tip aracın ya da aksam tip onayına sahip ayrı teknik ünitenin veya aksamın uygunluğunu kontrol etmek için gereken izleme ekipmanlarına erişiminin bulunması

            1.1.3 Test sonuçlarıyla ilgili verilerin kaydedildiğinden ve ekteki dokümanların üretimin durmasından sonra 12 aylık bir dönem boyunca muhafaza edildiğinden emin olunması

            1.1.4 Endüstriyel üretimin müsaade ettiği değişiklikler doğrultusunda, mamul karakteristiklerinin tutarlılığından emin olmak ve izlemek için yapılan her tip testin sonuçlarının analiz edilmesi

            1.1.5 Her mamul tipi için, ilgili yönetmelikte tanımlanan testlerin yapılmasını garanti altına almak üzere gerekli adımların atılması

            1.1.6 İlgili test tipinde uyumsuzluğa delil teşkil eden örneklerin ve test parçalarının alınması aşamasını taze örnek alınması ve yeni testlerin yapılmasının takip etmesini sağlamak açısından gerekli adımlar atılmalıdır. Söz konusu imalatın uygunluğunu yeniden tesis etmek için gereken tüm önlemler alınmalıdır.

            1.2 Tip onayı sertifikasını ya da aksam tip onayı sertifikasını yayımlayan onay kuruluşları, her üretim birimindeki uygunluğu kontrol etmekte kullanılan metotları herhangi bir zaman kontrol edebilirler.

            1.2.1 İnceleme esnasında, test ve imalat kayıtları denetleyicinin dikkatine sunulmalıdır.

            1.2.2 Denetleyici, imalatçının laboratuarlarında test edilmek üzere rastgele seçilmiş numuneler alabilir. Numunelerin asgari sayısı, imalatçının kendi yapmış olduğu kontrollerin sonuçlarına göre tespit edilebilir.

            1.2.3 Kalite seviyesinin yetersiz olduğunun görülmesi ya da 1.2.2 uyarınca yapılan testlerin geçerliliğinin kontrol edilmesine gerek duyulması halinde, denetleyici tip onayı ya da aksam tip onayı testlerini yapan teknik servise numuneleri göndermek üzere almalıdır.

            1.2.4 Onay kuruluşları söz konusu mamul(ler)e yönetmelik(ler)de tanımlanan tüm testleri uygulayabilir.

            1.2.5 Onay kuruluşları senede bir incelemeye müsaade etmelidir. Daha başka sayıda incelemenin yapılması gerekiyorsa, bu her ilgili yönetmelikte belirtilmelidir. Bir inceleme esnasında olumsuz sonuçlara ulaşılırsa, onay kuruluşu mümkün olan en kısa sürede uygunluğun yeniden tesis edilebilmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.

Ek-VII
ARAÇ TİP ONAYI İÇİN GEREKEN ŞARTLARIN LİSTESİ
 
BÖLÜM 1
İLGİLİ YÖNETMELİKLER LİSTESİ
 
Sıra
No 
Konu  Direktif 
(Yönetmelik)
No 
Direktifin 
AT Resmi 
Gazetesinde 
Yayın Tarihi
Uygulana 
bileceği 
Sınıflar 
Yönetmelik
Uygulama 
Tarihleri 
1 Üç tekerlekli araçlarda gürültü  70/157/EEC  L4,L5  31/12/2004
2 Dikiz aynaları  80/780/EEC  22/07/1980  31/12/2003
3 Motosikletlerde gürültü  89/235/EEC  03/05/1989  L3,L4,L5  31/12/2004
4 Elektromanyetik uyumluluk  89/336/EEC  03/05/1989  31/12/2004
5 Aküler  91/157/EEC  18/03/1991  31/12/2004
6 Frenleme  93/14/EEC  05/04/1993  31/12/2004
7 Kontrol, ikaz ve işaretlerin tanımı 93/29/EEC  14/07/1993  31/12/2003
8 Sesli ikaz cihazları  93/30/EEC  14/06/1993  31/12/2003
9 Park ayakları  93/31/EEC  14/06/1993  L1,L2,L3 31/12/2003
10 Yolcu el tutamakları  93/32/EEC  14/06/1993  L1,L2,L3  31/12/2003
11 Yetkisiz kullanıma karşı önlemler  93/33/EEC  14/06/1993  L2,L3,L4,L5 31/12/2003
12 Şasi etiketleri  93/34/EEC  14/06/1993  31/12/2003
13 Aydınlatma ve sinyal cihazları tesisatı 93/92/EEC  29/10/1993  31/12/2003
14 Kütleler ve boyutlar  93/93/EEC  29/10/1993  31/12/2003
15 Arka plakalar  93/94/EEC  29/10/1993  31/12/2003
16 Motosikletlerde egzost emisyonu  95/1/EC  02/02/1995  L3,L4,L5 31/12/2004
17 Lastikler  97/24/EEC 
Bölüm 2:
17/06/1997  31/12/2003
18 Harici çıkıntılar  97/24/EEC 
Bölüm 3: 
17/06/1997  31/12/2004
19 Dikiz aynaları  97/24/EEC 
Bölüm 4:
17/06/1997  31/12/2003
20 Hava kirliliğini önleme  97/24/EEC 
Bölüm 5:
17/06/1997  31/12/2004
21 Yakıt depoları  97/24/EEC 
Bölüm 6:
17/06/1997  31/12/2003
22 Kurcalama önlemleri  97/24/EEC 
Bölüm 7:
17/06/1997  31/12/2004
23 Elektromanyetik uyumluluk  97/24/EEC 
Bölüm 8:
17/06/1997  31/12/2004
24 Ses seviyesi ve egzost sistemi  97/24/EEC 
Bölüm 9: 
17/06/1997  31/12/2004
25 Römork bağlama cihazları  97/24/EEC 
Bölüm 10:
17/06/1997  31/12/2004
26 Emniyet kemerleri  97/24/EEC 
Bölüm 11:
17/06/1997  L5 31/12/2004
27 Cam ekipmanları  97/24/EEC 
Bölüm 12:
17/06/1997  L5 31/12/2004
BÖLÜM 2
              ECE REGÜLASYONLARI LİSTESİ
 
            3, 4, 5, 6, 9, 10 veya 15. maddelerde bir ilgili yönetmeliğe atıf yapılmışsa, aşağıdaki AEK regülasyonlarına göre verilmiş onaylar kapsamı, Bölüm I'deki yönetmelikler tablosuna göre verilmiş onaylara eşdeğer sayılır.
 
 
Sıra No
Konu
Regülasyon No
Değişiklik serisi
Eki
1 Reflektörler 3 2
1
2 Üç tekerlekli araçlarda gürültü 9
3 Sesli ikaz cihazları 28 2
4 Onaylı üniteler için flamanlı lambalar 37 2
4
5 Motosikletler egzost emisyonu 40 4
6 Motosikletlerde gürültü 41 1
7 Mopedlerde egzost emisyonu 47
8 Park, stop, sinyal ve plaka lambaları  50 1
9 Motosiklet aydınlatma ve sinyal cihazlarının tesisatı 53 2
10 Moped tek hüzmeli farları 56 1
1
11 Motosiklet farları  57 1
1
12 Kontrol, ikaz ve işaretlerin tanımı  60 1
13 Yetkisiz kullanıma karşı önlemler 62 1
14 Mopedlerde gürültü  63
15 Motosiklet halojen kısa ve uzun farları  72 2
16 Moped aydınlatma ve sinyalizasyon cihazlarının tesisat 74 2
17 Motosikletlerde lastikler 75 1
1
18 Moped kısa ve uzun farları 76 1
19 Frenleme 78 3
20 Dikiz aynaları  81 1
21 Moped halojen farları  82
22 Reflektörlü lastikler 88 1
23 Motosiklet-Değiştirilebilen susturucu sistemleri 92