Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 02.11.2000 Perşembe Sayı: 24218 (Asıl) 
İçişleri Bakanlığından;
 
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
 
            Madde 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) Zayi, yıpranma, eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken motorlu araç tescil ve trafik belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, aracın tescilli olduğu trafik kuruluşunca yapılabileceği gibi, araç sahibi veya vekilinin yapacağı başvuru üzerine herhangi bir trafik kuruluşunca da yerine getirilir.

            Yenilemenin aracın kayıtlı olduğu yer dışında yapılması esnasında; trafik belgesi ile plakalar tescil belgesi dikkate alınarak, tescil belgeleri ise aracın kayıtlı olduğu yerden en seri şekilde getirtilecek tescil bilgileri esas alınarak düzenlenir.

            Yukarıda yazılı işlemlerin aracın kayıtlı olduğu yerden başka bir trafik kuruluşu tarafından yapılması halinde, işlemi yapan kuruluş aracın kayıtlı olduğu yer trafik kuruluşuna yapılan işlemler hakkında hemen bilgi verir."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi (Ek: 10) verilir. Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları, kayıt defterine (Ek: 10/A) kaydedilir."

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 46- "A" Geçici Trafik Belgesi (Ek: 10/C) prototip veya yol testi ve österisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalara veya bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilen belgedir.

            "A" Geçici Trafik Belgesi verileceklerden, (ithal araçlar için) Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi ile Motorlu Araç Ticareti Faaliyet Belgesi istenir.

            Bu belge ile sürülecek araçlardan prototip veya yol testi ve gösterisi için kullanılacaklara "T", yukarıda belirtilen yerler arasında sürüleceklere "G" harf grubu bulunan plaka verilir.

            "A" Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan plakaların geçerlilik süresi aynı il sınırları içerisinde 24 saat, şehirlerarası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre, tanzim edildiği tarihten itibaren en fazla 6 gündür. Prototip veya yol testi için verilen "A" Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan plakalar bu hükmün dışındadır.

            Bu belge ve plakaların tahsisi, ilgili tescil kuruluşundan alınmış ve 1 yıl süre ile geçerli "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek: 10/B) ile yetkili kılınmış firmaca yapılır.

            Bu belge ve plakalar yetkili trafik tescil kuruluşundan alınmış ve ilgili firmaca fotokopi edilerek onaylanmış "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile birlikte geçerlidir.

            "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep edilmesi  halinde önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden tahsis olunmuş geçici plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

            "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenecek (G) plakalar karton kağıttan olacaktır.

            "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenecek (G) ve (T) plakalara 8000-9999 arasındaki rakamlardan verilir.

            "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi talebi ilgili firmanın ticari faaliyetini sürdürdüğü yerdeki tescil kuruluşu tarafından sağlanır.

            "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi yeter sayıda araç için;

            a) Dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri,

            b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları,

            c) "G" harf grubu bulunan plakaların hangi araçlara takıldığını, kimlerin ve hangi yönde sürdüklerini gösteren kayıtları tutmaları,

            d) "G" plakası takılmış araçlarla yük ve yolcu taşıttırmamaları,

            e) "T" plakası alacak firmalardan Tip Onayı almamış araçlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından "prototip yol testi izni" almış olmaları, şartı aranır.

            Tip Onayı olan araçlarda izin şartı aranmaz.

            "G" plakası takılı araçlar sadece götürülebileceği yer istikametinde sürülebilir ve kabul edilebilir geçerli neden olmadıkça şehirlerarası yollarda 6 günden fazla sürülemez.

            Prototip veya yol testi amacıyla "T" plakası verilen araçlar yüklü olarak da test edilebilirler. Ancak, hiçbir şekilde taşıma sınırı üstünde yükleme yapamazlar. Bu araçlarda, sürücünün dışında gereği kadar ek sürücü ve uzman bulunabilir.

            "A" Geçici Yetki Belgesi'ne dayanılarak verilen "T" plakalar 1 yıl geçerlidir. "T" plakalı araçlar bu süre içerisinde ülke genelinde herhangi bir zaman ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın prototip veya yol testi amacı ile kullanılabilirler.

            Prototip veya yol testi yapılan araçların satışı yapılamaz. Bu araçlar firmaların kendi bünyelerinde kullanılmak üzere trafiğe kayıt ve tescilleri yapılabilir."

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış ve kendilerine tescil plakası verilmiş olan araç sahiplerinin istekleri halinde veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda (Ek: 12/U ve 12/V)'de nitelik ve ölçüleri gösteren tescil plakaları verilir."

           Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "e) Asıl ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk turistler hariç) ve Türkiye'ye geçici bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak gayesiyle ve turistik amaçla veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı kişiler ile yabancı şirketlerin Ülkemizde bulundukları sürece, ithal işlemine tabi olmayan ve yurt dışından getirdikleri araçları ile Ülkemizde edinecekleri araçlarına verilen "MA"-"MZ" grubu plakalar, beyaz zemin üzerine, siyah harf ve rakamlardan oluşur.

            Ancak bunlardan ülkemizde bulunan misyonlarda görevli yabancılardan diplomatik statüye haiz olmayan idari ve teknik personelin araçlarına verilecek tek harf "B" grubu plakalar, beyaz zemin üzerine mavi harf ve rakamlardan oluşur."

           Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 58- Aşağıdaki özellikleri gösteren araçlarda, açıklanan esas ve usullere uyulmak şartıyla tescil plakası yerine değişik renk ve şekilde özel tahsisli plakalar kullanılır.

            a) Cumhurbaşkanlığı araçları;

            1) Cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakalarında sadece cumhurbaşkanı forsu bulunur.

            2) Cumhurbaşkanlığına ait diğer araçlara, koyu kırmızı zemin üzerine sarı madeni CB harfleri ile üçlü rakam grubu bulunan plakalar takılır. (Ek: 15) Bu plakaların zeminleri yeşil renkte de olabilir.

            b) TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ile Komisyon Başkanları ve Grup Başkan Vekillerine tahsis edilen araçlara, kırmızı zemin üzerine sarı madeni TBMM amblemi ile sarı madeni TBMM harfleri ve üçlü rakam bulunan plakalar verilir. Bu plakaların numaralandırılması işlemleri ile sıralamasına dair düzenlemeler TBMM Başkanlığınca yerine getirilir.

            c) Taşıt Kanununa göre zata ve emre tahsis edilen araçların plakaları da koyu kırmızı zemin üzerine sarı madeni dörtlü rakam grubundan (Ek: 16) oluşur. Bunlardan il valilerine ait plakalarda dörtlü rakam grubunun önüne ilin sıra numarasını gösteren ikili rakam grubu gelir. (Ek: 16/a il valileri)

            Bu plakalardan hangi numaranın kime verileceği ve hangi tescil plakalı araçlarda kullanılacağı, Başbakanlık tarafından belirlenen protokol sırası esas alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

            Emre ve zata birden fazla araç tahsis edilmiş ise, birinci araca verilen numaradan sonra gelen veya uygun görülen bir başka sıra numarasını taşıyan plaka tahsis edilir.

            Birden fazla araca aynı sıra numarası bulunan özel tahsisli plaka takılamaz. Tahsis edilen plakaların, trafik belgelerine işletilmesi mecburidir.

            d) 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı Cetveline göre kişilerin makam hizmetlerine tahsis edilen araçlara A-AA-AAA grubundaki plakalardan verilir.

            Ancak, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Emniyet Genel Müdürüne verilecek plakalar beyaz zemin üzerine kırmızı kabartma dörtlü rakam grubundan oluşur. Bu araçlara 12x36 santimetre ebadında plaka takılır.

            Bu araçların tahsis amacının değişmesi halinde verilen tescil plakası, zemini siyah, harf ve rakamları beyaz boyalı plaka ile değiştirilir.

            e) Devletin istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerini yürüten kuruluşları araçlarına bu Yönetmeliğin kamu araçları için öngörmüş olduğu renk ve şekilde plaka tahsis edilmekle beraber, yetkili kuruluşun yazılı talebi üzerine hizmetin özelliği ve gereği icabı bu araçlar için Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen plakalar verilir.

            Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetleri yürüten araçlara, Emniyet Genel Müdürünün onayı ile sivil plaka tahsis edilir.

            Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatının istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerinde kullanılan araçlarına, görev gereği herhangi bir başka il trafik kuruluşundan sivil plaka talep edilmesi halinde, Valinin onayı ile sivil plaka tahsis edilir.

            Resmi plakalı olarak görev yapan emniyet araçlarına kayıtlı oldukları trafik birimlerince kayıt-tescil defterine şerh konulmak suretiyle, o aracın telsiz kod numarasını karşılayan resmi plaka verilir.

            f) Diplomatik muafiyeti haiz kişilerle misyonlarda görevli diplomatik statüye sahip olan personelin, ülkemizde özel veya tüzel kişilerden ya da leasing yoluyla kiralayacakları araçlarına mütekabiliyet esasları da göz önünde bulundurularak, noterlerce tanzim edilen kira sözleşmesiyle birlikte, Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı teklifi İçişleri Bakanı'nın onayı ile geçici olarak CA 001'den CZ 999'a kadar olan plakalardan verilebilir. Sürenin bitiminde, tahsis edilen plakalar hiçbir tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluşlarına iade edilir.

            g) Diplomatik muafiyeti olan kişilerle, misyonlarda görevli diplomatik statüye haiz olan idari ve teknik personeli ile asıl ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk ve yabancı turistler hariç) ve Türkiye'de geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı kişilerin araçlarına, güvenlik mülahazaları çerçevesinde çevesinde, mütekabiliyet esasları da göz önünde bulundurularak, Dışişleri Bakanlığının yazılı teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile geçici olarak sivil plaka verilebilir. Sürenin bitiminde, tahsis edilen sivil plakalar hiçbir tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluşlarına iade edilir.

            Bu plakaların tahsisine ait bilgiler (Ek: 17)'deki deftere işlenmek suretiyle ayrıca kaydedilir.

            Hizmetin gereği olarak tahsis edilen bu plakalar da talep halinde başka bir plaka numarası ile değiştirilebilir.

            Bu durumda daha önce tahsis edilmiş olan sivil plakalar, geri alınarak iptal edilir.

            Yazılı talep halinde Askeri istihbarat amacı ile kullanılan araçlara da bu esaslara göre plaka verilebilir.

            Özel hizmetler için tahsis edilen bu plaka numaraları iade edilmediği sürece başka araçlara verilemez.

            Bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gizliliği korunur.

            Bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden önce söz konusu kuruluşlara ait araçlara verilmiş olan plakalarla ilgili işlemler bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yenilenir.

            Bu araçlara özel olarak tahsis edilen plakaların hizmet amacı sona erdikten sonra iade edilmesi zorunludur.

            Bu plakaların talep üzerine ilgili kuruluşlara tahsisi, il emniyet müdürünün teklifi, valinin onayına bağlıdır.

            İllerde Emniyet Teşkilatının özellik gösteren ve gizli yapılmasını gerektiren hizmetlerde çalıştırılacak araçlarına ise, sivil plaka tahsisi İl Emniyet Müdürünün onayına bağlıdır.

            Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa özel tahsisli plaka verilemez."

           Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "3) C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz)"

           Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin (a) bendine (8) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (9) ve (10) numaralı alt bentler ilave edilmiştir.

            "9) Sürücü belgelerinin tanzimi esnasında; belgenin arka yüzünde bulunan doğum yeri/tarihi bölümünden sonraki boşluğa, sürücü kursu kod numarası yazılacaktır.

            10) Zayiinden sürücü belgelerinin tanzimi esnasında; belge no hanesine sürücü sicil numarası yazıldıktan sonra, devamına kaçıncı kez zayiinden belge verildiği sayı ile yazılacak ve bu kayıt sürücü dosyasına da konulacaktır."

           Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 99 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Takoğraf Cihazı ile Sürücü Çalışma Belgesi Bulundurma ve Kullanma zorunluluğu

            Madde 99- Takoğraf cihazı ile sürücü çalışma belgelerinin hangi cins taşıtlarda bulundurulacağına ve kullanılacağına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir.

            a) Takoğraf cihazları;

            1) Takoğraf cihazları; nitelikleri, fonksiyonları ve teknik özellikleri İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak teknik şartnameye uygun, mekanik, elektronik veya elektro mekanik olarak imal veya ithal edilir.

            2) Takoğraf cihazlarının, şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

            3) Takoğraf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır.

            4) Şehiriçi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türündeki taşıtlarda takoğraf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz.

            5) 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlarda takoğraf cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti aranmaz. Ancak, bu araçların şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılması halinde, takoğraf cihazının yerine sürücü çalışma belgesinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

            6) Takoğraf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan araçlardan, resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek olanlarda takoğraf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz.

            b) Sürücü çalışma belgesi;

            Sürücü çalışma belgesi, ciltli, cebe sığacak büyüklükte ve 1 yıllık araç kullanma sürelerinin işlenebileceği hacimde olacak şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu belgelerin dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilir.

            Sürücü çalışma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmesi şartıyla, ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca verilir. Bu belgelerin zayi edilmesi halinde aynı yolla yenisi düzenlenir.

            Ticari amaçla şehiriçi ve belediye mücavir alanı içerisinde yük ve yolcu nakliyatı yapan araç sürücülerinden, sürücü çalışma belgesi aranmaz."

           Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s'tir."

           Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu bende (5) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere (6) numaralı alt bend ilave edilmiş ve aynı fıkranın (b) bendine (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenerek diğer bentler buna göre teselsul ettirilmiştir.

            "4) Dar bir kavisle dönmeye,"

             "6) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye,"

            "5) Dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,"

           Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 109- Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.

            a) Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.

            b) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;

            1) Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

            2) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,

            3) Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen, geçen araçlara,

            4) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,

            5) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara,

            6) Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,

            7) Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,

            8) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara,

            c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;

            1) Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara,

            2) Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,

            3) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,

            4) Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,

            d) Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara,

            Geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

            e) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

            f) Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri, yolcu indirmeleri ve bindirmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır.

            g) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar, ray üzerinde hareket eden taşıtlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar."

           Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "f) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde"

           Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "2) Toplam ağırlıklar

    İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                                  18 ton
    Üç dingilli motorlu araçlarda (*Tip Onayı Yönetmeliğindeki şartlarla)  25 (26*) ton
    Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde                     28 ton
    Dört dingilli motorlu araçlarda                                              32 ton
    Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                            36 ton
    Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu
    ağırlığı 20 ton olan araçlarda                                               38 ton
    Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda            40 ton
    Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda                                    44 ton

            Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok %2'si kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s'i geçmemek kaydı ile istiab hadlerini %15 oranında aşabilmeleri mümkündür.

            Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır."

            * Tahrikli dingil çift lastik ile donatılmış ve havalı süspansiyon sistemine sahip ise veya her bir tahrikli dingil çift lastikli ve her bir dingilin azami yükü 9,5 tonu aşmaz ise.

           Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi ilave edilmiştir.

            "Ceza Puanı Uygulaması ve Sürücü Belgelerinin Geçici Olarak Geri Alınması"

            "c) Alkollü içkilerin etkisi altında araç kullanmak suçunun birinci ve ikinci defasında işlenmesi durumunda, bir yıl içerisinde hız sınırının 5 kez ihlal edilmesi halinde ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanını birinci ve ikinci defa doldurulması halinde, sürücülerin sürücü belgeleri, trafik polisi veya Jandarmanın trafik eğitimi görmüş personeli tarafından Kanunda yazılı süreler kadar re'sen geçici olarak geri alınır.

            Belgelerin geçici olarak geri alınması işlemlerinde;

            1) Belgelerin geri alınması ve süresi sonunda ilgilisine teslimi mutlaka tutanakla yapılacaktır.

            2) Geri alma işlemleri anında bilgisayar ortamına aktarılacaktır.

            3) Geri alma işlemlerinin defter kaydı, belgelerin muhafazası ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemleri, belgelerin alındığı yerdeki trafik kuruluşunca yürütülecektir.

            4) Geçici sürenin sonunda belgelerin iadesi işlemleri; belgeyi alan trafik kuruluşu tarafından yerine getirilecektir. Ancak, belge sahibinin bir başka ilde ikamet etmesi sebebiyle müracaatını bulunduğu yere yapması durumunda, ilgilinin sürücü belgesi müracaat edilen trafik kuruluşuna gönderilecek, sahibine tutanakla teslim edilecek ve teslim tutanağının bir sureti belgeyi alan kuruluşa gönderilecektir.

            5) Yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşlarımız ile yabancıların sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması halinde, bu belgeler geri alma süresi bitiminde bir yazı ekinde doğrudan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hukuk ve Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Dışişleri Bakanlığı bu şekilde kendilerine intikal eden sürücü belgelerini, sahiplerine teslim edilmek üzere ilgili ülke resmi makamlarına göndereceklerdir."

            Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 177 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d) Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak,"

           Madde 17- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu (TR-A-F1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

  
İLGİLİ TABLOLAR 02/11/2000 TARİH VE 24218 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.