İmar ve Belediye Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2000 Çarşamba Sayı: 23945 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN YOLCU OTURAKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (76/763/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturakları ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturakları ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

            b) A.İ.T.M. Yönetmeliği: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

            c) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

            d) Ayrı Teknik Ünite: İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış traktör tipine göre ayrı tip onayı alabilen, traktörün bir parçası olarak hazırlanan, yolcu oturakları ve benzeri gibi bir üniteyi,

            e) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarının Ek-I'de belirtilen hususlar ile Ek-I/A'daki şekillerde belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

            f) AT: Avrupa Topluluğunu,

            g) Onay Kuruluşu: Tip Onay Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu kuruluşu,

            h) Teknik Hizmetler Kuruluşu: Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere deney laboratuvarı olarak görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

            ı) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, araçların veya ayrı teknik ünitelerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

            i) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

            j) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

            k) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

            l) "e" İşareti: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarının bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak üretildiğini gösteren işareti,

            m) İlgili Yönetmelik: Tekerlekli tarım veya ormancılıkta kullanılan traktörlerin aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin imalatına ve belgelendirilmesine ilişkin hükümlere ait yönetmelikleri,

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLARI

            TİP ONAYI BELGESİ BAŞVURULARI
            Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarına ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

            b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir devletin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

            TİP ONAYI İŞLEMLERİ
            Madde 6- Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğe göre imal edilen tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturakları ile bunların takıldığı traktörlere Avrupa Topluluğunun 76/763/EEC sayılı AT Direktifine göre AT Tip Onayı İşareti, AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verir.

            YETKİLİ KURULUŞLAR
            Madde 7- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Onay Kuruluşu olarak Bakanlık yetkili kılınmıştır. Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak da EN 45000 serisi veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkanları bulunan kurum ve kuruluşlardır.

            BİLDİRİM
            Madde 8- Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarına ait Tip Onayı Belgesi verilebilmesine ilişkin bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

            b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarına ait Tip Onayı Belgesine ilişkin görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

            MUAFİYETLER
            Madde 9- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Teknolojik olarak gelişmiş yolcu oturaklarına ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturaklarına Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

            b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

            YÖNETMELİKLERİN UYGULAMA ALANLARI
            Madde 10- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen lastik tekerlekli, en az iki dingilli, tasarım hızı 6-40 km/saat arasında ve tekerlek iz genişliği minimum 1250 mm olan traktörlere yolcu oturakları konulduğu taktirde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Diğer traktörlere ise A.İ.T.M. Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin yolcu oturakları için AT Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2000 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-I

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN YOLCU OTURAKLARININ ÖZELLİKLERİ

            I. Genel yapım ve yerleşim kuralları

            1. Her oturak yolcuya tehlike yaratmayacak ve sürücüye sürüş anında engel oluşturmayacak bir şekilde yerleştirilmelidir.
            2. Her oturak sağlam bir şekilde sabitlenerek, traktör tipine bağlı olarak traktörün şasi, güvenlik çerçevesi, platform gibi yapısal parçalarına bağlanmalıdır.
            3. Traktörün yapısal parçası dolu bir yolcu oturağını taşıyacak kadar güçlü olmalıdır.

            II. Özel yapım kuralları

            1. Her oturak en az 400 mm genişlik ve 300 mm derinliğe sahip olmalıdır.
            2. Her oturağa en az 200 mm, en çok 250 mm yüksekliğinde yanal olarak desteklenmiş bir koltuk sırtı bağlanmalıdır. Bu ölçüler yolcunun arkasında kabin duvarı olması halinde geçerli değildir. Oturak minderi tamponlu veya esnek olmalıdır.
            3. Yolcu ayakları için rahat bir ortam yaratılmalıdır.
            4. Yolcu oturağının üzerinde en az 920 mm boşluk olmalıdır. Bununla beraber bir traktör, sürücünün güvenlik ve oturmasıyla ilgili koşulları sağlayabiliyor fakat tasarımı belirtilen miktarda boşluğu sağlamıyorsa, boşluk 800 mm'ye indirilebilir. Bu durumda kabin tavanının yolcu oturağının üzerinde kalan bölümü yumuşak bir gereçle kaplanmalıdır. Yolcu için izin verilen boşluğun üst kısmı, sadece arka taraftan 300 mm'yi geçmeyecek bir yarıçapla sınırlanabilir. Dikey boşluk, oturağın ön ucu ile traktör tavanı arasında kalan dikey açık alandır.
            5. Yolcu oturağı traktörün toplam genişliğini artırmamalıdır.
            6. Yolcu oturağının çamurluk üzerine montajı durumunda, bir çamurluğa birden fazla oturak takılmamalıdır.

İLGİLİ TABLOLAR 26/01/2000 TARİHLİ 23945 SAYILI RESMİ GAZETENİN 10. SAYFASINDADIR.