Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
SAĞLIK BAKANLIĞI TRAFİK HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG. TARİHİ : 02/10/1999
RESMİ G. NO : 23834
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İŞLETMENİN FAALİYET ALANI
Madde    1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde    2 : DAYANAK
Madde    3 : TANIMLAR
Madde    4 : İŞLETMENİN FAALİYET ALANI
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Madde    5 : YÖNETİM
Madde    6 : İTA AMİRİ
Madde    7 : BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER
Madde    8 : İŞLETME MÜDÜRÜ
Madde    9 : İŞLETME MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU
Madde  10 : İŞLETME MÜDÜRÜNE VEKALET
Madde  11 : DÖNER SERMAYE SAYMANI
Madde  12 : DÖNER SERMAYE SAYMANININ GÖREVLERİ
Madde  13 : DÖNER SERMAYE SAYMANININ ÖDEMEDEN ÖNCE YAPACAĞI İŞLER
Madde  14 : SAYMANIN SORUMLULUĞU
Madde  15 : GİDERLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BELGELER
Madde  16 : TAHAKKUK MEMURU
Madde  17 : TAHAKKUK MEMURUNUN GÖREVLERİ
Madde  18 : VEZNEDAR
Madde  19 : VEZNEDARIN GÖREVLERİ
Madde  20 : VEZNE İŞLEMLERİ
Madde  21 : SAYMAN MUTEMEDİ
Madde  22 : AYNİYAT MEMURU
Madde  23 : AYNİYAT MEMURUNUN GÖREVLERİ
Madde  24 : AMBAR MEMURU
Madde  25 : AMBAR MEMURUNUN GÖREVLERİ
Madde  26 : AMBAR SAYIMI
Madde  27 : KADROLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE, GELİR, GİDER VE BÜTÇE
Madde  28 : SERMAYE
Madde  29 : SERMAYE KAYNAKLARI
Madde  30 : GELİRLER
Madde  31 : GİDERLER
Madde  32 : BÜTÇE
Madde  33 : EK BÜTÇE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HESAP İŞ VE İŞLEMLERİ İLE GİDERLERİN TAHSİL VE TAKİP USULÜ
Madde  34 : KAYIT USULLERİ
Madde  35 : BİLANÇONUN TABİ OLACAĞI İŞLEMLER
Madde  36 : DEVİR VE TESLİM İŞLERİ
Madde  37 : AVANS İŞLEMLERİ
Madde  38 : İHALE USULÜ
Madde  39 : İŞLETMENİN MALLARI
Madde  40 : FİYAT TARİFESİ
Madde  41 : KULLANILACAK BELGELER
Madde  42 : HİZMET VEREN BİRİM AMİRLERİNİN SORUMLULUĞU
Madde  43 : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER
Madde  44 : GİDERLERİN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ
Madde  45 : GİDERLERİN GARANTİ FONU'NDAN TAHSİLİ
Madde  46 : GİDERLERİN HİZMETTEN FAYDALANANLARDAN TAHSİLİ
Madde  47 : DENETİM
Madde  48 : DAVA VE İCRA İŞLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde  49 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  50 : YÜRÜRLÜK
Madde  51 : YÜRÜTME