İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

  
            Madde 1- 18/5/1984 tarihli ve 18405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2925 ayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 6- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılanlardan yazılı istekle bulunanlar, istek tarihini izleyen ay başından itibaren sigortalı sayılırlar."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 10- Sigortalılardan alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırıdır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun öngördüğü her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere, Kurumca sigortalılardan, miktarı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen günlük kazancın %30'u oranında prim alınır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 22- Sigortalıların, muayene ve tedavilerinin sağlanması için Kurumun ilgili ünitesince kendilerine verilen sağlık karnesi ve sosyal güvenlik belgesi ile Kuruma müracaat etmeleri zorunludur."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 40- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalılar ile eş ve çocuklarına gelir ve aylık bağlanması işlemlerinde 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve çocuklarına gelir ve aylık bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar uygulanır."

            Madde 6- Bu Yönetmelik, 1 inci maddesi 8/9/1999, 2 ve 5 inci maddeleri 1/1/2000 ve 3 üncü maddesi 1/10/1999 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.