Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2000 Cumartesi Sayı: 24269 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt: Sahife:
Bakanlar Kurulundan

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

Karar Tarihi  :01/11/2000
Karar Sayısı :2000/1657

            Ekli "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 18/10/2000 tarihli ve 2150 sayılı yazısı üzerine, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                CUMHURBAŞKANI 

                    Bülent ECEVİT
                    Başbakan 

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK            Madde 1- 15/11/1989 tarihli ve 89/14780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenlerin bütün silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahların bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi sağlanır."

            Madde 2- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hallere girenlere,"

            Madde 3- Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Silahların Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi

            Madde 10- Ellerinde bulunan ruhsatsız silahlarına ruhsat talebinde bulunan kişilerin taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi mümkün olmayan silahları ile taıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen süreler içinde müracaatta bulunmayanların silahlarına el konulur ve bu silahlar bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir.

            Kendilerine silah taşıma ruhsatı verildikten sonra bu silahlarını en az iki kez 11 inci maddede belirtilen esaslara aykırı şekilde taşıyanların ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir."

            Madde 4- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar hakkında 21/3/1991 tarihli ve 97/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki kayıt ve tescil esasları uygulanır."

            Madde 5- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.