Askeri ve Emniyet Mevzuatı   
Resmi Gazete Tarihi: 20.08.1994 Sayı: 22027 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
Bakanlar Kurulundan 
 
Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında  Yönetmelik
 
Karar Tarihi  :21/06/1994 
Karar Sayısı :94/5891 

            Ekli “Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 15/6/1994 tarihli ve 285 sayılı yazısı üzerin, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 12, 13 ve 34 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
                                                                                                Süleyman Demirel  
                                                                                                CUMHURBAŞKANI  

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER  
                    Başbakan  

 
Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri İle Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 


            Madde 1- Bakanlar Kurulunun 21/2/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile yükümlülüklerin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik’in değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “c) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şeddit ehareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumunda olağanüstü hal ilan edilmesinde Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Orman bakanlıkları müsteşarları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Başbakan Askeri Danışmanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetlerin iyürütmekle görevlendirilen validen,”

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.