Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 08.07.1999 Perşembe Sayı: 23749 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından; 
 
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN KONSER, FESTİVAL VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında, Kurum'un müzik yayınları amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlere katkıda bulunmak üzere, personel görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik Kurum'un kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ve sanatçı niteliğinden dolayı Kurumun idareci, uzman, şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker ve teknisyenlerden oluşacak toplulukların, siyasi ve ticari olmayan konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde görevlendirilmeleriyle ilgili hususları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            UYGULAMA 
            Madde 4- Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve eğitim, kültür, sanat ve gençlik hizmetleriyle ilgili bağlı kuruluşları ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından vaki talepler için 
görevlendirme yapılır. 

            Ayrıca; 

            a) Bakanlıkların yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği milletlerarası kültür faaliyetlerinde, müziğin bir kültür ürünü olarak çeşitli örneklerinin sunulacağı faaliyetler için ilgili Bakan tarafından yapılacak 
taleplerden, 

            b) Yüksek öğretim kurumlarının, müziğin bir kültür ürünü olarak çeşitli örneklerinin sunulacağı kültür faaliyetleri için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı veya rektörler tarafından yapılacak taleplerden, 

            c) Yurt içinde yapılan, ancak Avrupa Müzik Festivalleri Birliği listesinde yer alan festivaller için yapılacak taleplerden, 

            d) Kurum'un üyesi bulunduğu yayın birlikleri ile bu birliklerin üyesi kuruluşlar ve Kurum ile ikili anlaşması bulunan yayın kuruluşları tarafından düzenlenecek kültür faaliyetleri için yapılacak taleplerden, 

            e) Kamu yararına çalıştığı ilgili mevzuata göre kabul edilmiş ve bu hususu belgelendiren dernek ve vakıfların kültür faaliyetleri için yapılacak taleplerden, 

            Genel Müdür tarafından uygun görülenler için görevlendirme yapılabilir. 

            Yukarıda sayılan görevlendirmeler için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet bedeli ilgili kurum ve kuruluş tarafından görevlendirmeyi takip eden üç gün içinde Kurum'a ödenir. 

            HİZMET BEDELİ 
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan görevlendirmeler için ödenecek hizmet bedeli, her yıl Genel Müdür Yardımcısı (Yayın ve Program)'nın başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. 

            SİYASİ VE TİCARİ AMAÇLI TALEPLER 
            Madde 6- Doğrudan veya dolaylı siyasi ve ticari amaç taşıyan istekler için görevlendirme yapılmaz. 

            BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞININ UYGULANMASI 
            Madde 7- Bu Yönetmeliğe göre personel görevlendirilmesi halinde, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikinci görev verilmesi sayılmaz. 

            KURUM İMKANLARI 
            Madde 8- Yapılacak görevlendirmelerde, Kurum'un asli hizmetlerinin aksamaması ve taleplerin Kurum imkanları içinde olması esastır. 

            HİZMET BEDELİNDE İSTİSNA 
            Madde 9- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın katılacağı yurt içi ve yurt dışı faaliyetler ile 4 üncü maddenin (d) bendine ilişkin taleplerde, hizmet bedelinin ilgili kuruluş tarafından karşılanamaması halinde Genel Müdür'ün Oluruyla hizmet bedeli alınmayabilir. 

            DİNLEYİCİ VE MEKAN ÖZELLİĞİ 
            Madde 10- Bütün faaliyetler için görevlendirmelerde ve repertuar tespitinde, faaliyetin amacı ve dinleyicinin özelliği göz önünde bulundurulur. Konser yerinin, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun itibarı ile mütenasip olması ve konser verilecek mekanın faaliyete uygun teknik özellikleri taşıması şarttır. 

            İCRA OLUNACAK ESERLER 
            Madde 11- Konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde, Kurum repertuarında olan eserlerin icra edilmesi esastır. 

            İSMEN TALEP 
            Madde 12- İlgili kurum ve kuruluşlarca konser, festival ve benzeri sanat faaliyetleri için yapılacak ismen talepler görevlendirmede dikkate alınmaz. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 13- 11/5/1987 tarihli ve 19457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.