Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.02.2000 Salı Sayı: 23979 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            "Belediyenin bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartların dışında veya farklı amaçla krediyi kullandığı veya bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği saptandığı ve kredi sözleşmesine uygun olarak yapılacak yazılı uyarıya uymadığı takdirde, Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi İdare'ce iptal edilerek borç muaccel hale getirilir. Bu durumda, kredinin kullandırılan kısmına, Yönetmelik eki "Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosu"ndaki yüzde değişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı %10 artırılarak bulunacak oranda faiz uygulanarak hesaplanacak faizli bakiye, Bankaca Belediyeden tahsil edilerek Fon'a aktarılır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce muaccel hale gelmiş teknik hizmetler kredileri için kredinin kullandırılan kısmına, daha önce imzalanmış olan sözleşmelerde değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın, Yönetmelik eki "Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosu"ndaki yüzde değişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı %10 artırılarak bulunacak oranda faiz uygulanarak hesaplanacak faizli bakiye, Bankaca Belediyeden tahsil edilerek Fon'a aktarılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.