Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2002 Perşembe Sayı: 24743 (Asıl)

Başbakanlıktan:

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim ve araştırma kuruluşlarında, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlarda staj veya ihtisas yapmak, bilgi ve görgü artırmak veya lisansüstü öğrenim (master/doktora) yapmak suretiyle yetiştirilmek üzere Başbakanlıkça yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

             Kapsam

             Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olan Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personeli kapsar.

 

             Hukuki dayanak

             Madde 3- Bu Yönetmelik, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 ncu maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başbakanlık      : Başbakanlık Merkez Teşkilatını,

             b) Müsteşar         : Başbakanlık Müsteşarını,

             c) Başkanlık        : Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığını,

             d) Kurul            : Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek

            personeli belirlemek amacıyla kurulan Personel Seçim

            Kurulunu,

             e) Personel         : Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen

            Başbakanlık personelini,

             f) Yurt dışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen

            personelin takip ettiği lisansüstü öğrenimi

            (master/doktora), staj veya ihtisası,

             ifade eder.

 

             Yurt  dışı eğitiminin esasları

             Madde 5- Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

             a) Yurt dışı eğitimi, Başbakanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir.

             b) Yurt dışında devlet imkanları, dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde master ve/veya doktorasını tamamlamış olanlar değişik konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

             c) Lisansüstü öğrenimi (master/doktora) için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tespit edilen üniversitelerin dışındaki üniversite veya yüksek okullara personel gönderilmez (dış burs veya teknik işbirliği programlarında eğitim kurumunun belirlenmiş olması hariç).

             d) Bu yönetmeliğin 27 nci maddesi çerçevesinde daha önce geri çağrılmış olanlar tekrar yurt dışına gönderilemezler.

             e) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Seçim Kurulu ve Kurulun Görevleri

 

             Personel Seçim Kurulu

             Madde 6- Personel Seçim Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında toplam 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Personel ve Prensipler Genel Müdürü veya eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Kurulun tabii üyesidirler. Kurulun diğer iki asil üyesi ile yedek üyeleri ise daha önce bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen yurt dışı eğitim, ihtisas veya staj programlarını tamamlamış olan birim amirleri, Başbakanlık müfettişleri veya Başbakanlık uzmanları arasından Müsteşarca belirlenir.

             Kurul, gerektiğinde görüşlerini almak üzere, ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

             Kurul, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Kurul kararları Müsteşar onayı ile yürürlüğe girer.

             Kurulun sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.

 

             Kurulun görevleri

             Madde 7- Kurulun görevleri şunlardır:

             a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Başbakanlık personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin veya staj veya ihtisasın konusunu,  süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek,

             b) Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 12 nci maddede belirtilen kriterleri çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme suretiyle tespit etmek,

             c) Lisansüstü eğitimi için yurt dışına gönderilen personelin öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

             d)  Önemli bir hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programına ara vermek durumunda kalıp bu hususu belgelendiren personelin öğrenim sürelerinin uzatılmasına veya yurda geri dönmelerine karar vermek,

             e) 27 nci maddede belirtilen durumlarda personelin geri çağrılmasına karar vermek,

             f) Başbakanlığa tanınan kontenjan çerçevesinde lisansüstü öğrenimine gönderilen personelin eğitim süresinin en çok bir yarı yıl uzatılmasına ilişkin talepleri karara bağlamak,

             g) Başbakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek,

             h) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personelde

Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru,

Başvuru ve Adayların Belirlenmesi

 

             Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde aranacak şartlar

             Madde 8- Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olanlardan;

             a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

             1. Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

             2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında bulunan A bendinin 11. alt bendinde belirtilenler arasında sayılan Başbakanlık kadrolarına özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,

             3. Başbakanlık kadrolarında, adaylıktan sonra en az 2 yıl hizmeti bulunmak ve fiilen çalışıyor olmak,

             4. Son iki yılda olumlu sicil almış olmak,

             5. Son üç yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

             6. Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

             7. 40 yaşını tamamlamamış olmak,

             8. Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

             9. Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından kabul belgesi (akseptans) almış olmak,

             10. Son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla; lisansüstü eğitim programını takip edebilecek derecede yabancı dil bildiğini gösterir, İngilizce için en az 190 puanlık geçerli TOEFL veya en az 5.5 puanlık IELTS belgesine, diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak,

             b) Bilgi, görgü artırmak, staj veya ihtisas yaptırmak amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

             1. Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

             2. 8 inci maddenin a bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen personel için adaylıktan sonra en az 2, diğer personel için adaylıktan sonra en az 5 yıldır fiilen Başbakanlık kadrolarında çalışıyor olmak (kurumlar arası naklen atanmak suretiyle Başbakanlık kadrolarına atananlar için de en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak).
             3. Son iki yılda olumlu sicil almış olmak,

             4. Son üç yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

             5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

             6. Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

             7. 40 yaşını tamamlamamış olmak,

             8. (a) bendinin (10) numaralı alt bendinde belirtilen yabancı dil puanını veya son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (C) almış olmak, şartları aranır. Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde bu görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

 

             Kontenjan tespiti

             Madde 9- Her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Başbakanlığın bütçe olanakları ve birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurulca belirlenir ve en geç Haziran ayının sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

             Duyuru

             Madde 10- Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlığa tahsis edilen kontenjan ve gerekli diğer bilgiler, personele duyurulmak üzere Başkanlıkça tüm birimlere bildirilir.

 

             Başvuru

             Madde 11- Tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyenler, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş gün içerisinde yazılı başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, birim amirlerinin görüşleri de eklenmek suretiyle on beş gün içerisinde Başkanlığa intikal ettirilir.

 

             Adayların belirlenmesi

             Madde 12- Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Kurul, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri;

             a) Staj, ihtisas veya yüksek lisans konuları,

             b) Kabul belgeleri,

             c) Sicil durumları,

             d) Hizmet süreleri,

             e) Birim amirlerinin görüşlerini,

             dikkate alarak, yabancı dil düzeylerine göre seçme suretiyle tespit eder. Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılır. 11 inci maddeye göre yapılacak başvuruları değerlendirmek için Kurul en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

 

             Eğitim kurumlarının belirlenmesi

             Madde 13- Staj veya ihtisas yaptırılacak hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarla uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenir.

             Master veya doktora programlarına katılacak personel, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelere gönderilebilir.

 

             Kayıt

             Madde 14- Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken tüm belgeler ilgili personel tarafından; kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması da Başbakanlık tarafından sağlanır.

 

             Yurt dışına gönderilme

             Madde 15- Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

             Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

             Madde 16- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personel, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı raporları eğitim dönemleri itibariyle Başkanlığa bildirir. Başkanlığa intikal eden bu raporlar, eğitim kuruluşu tarafından ilgili personel hakkında gönderilen raporlar ile birlikte Kurul tarafından değerlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

 

             Aylıklar

             Madde 17- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personele, öğrenimleri süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı aylığı ödenir. Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, kurumlarınca gönderilenlere 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ödenen miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir.

 

             Zorunlu giderler

             Madde 18- Personelin gittiği üniversite veya yüksek öğretim kurumuna ödenen öğrenim ücreti yanında, personele;

             a) Gidiş ve dönüş yol giderleri,

             b) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri

             c) Pasaport harcı ile yurt dışına çıkışlarda alınan diğer harçlar,

             d) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

             e) Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ek ödenek,

             ödenir.

             Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere birinci fıkrada belirtilen zorunlu giderlerden bursu veren ülke veya kuruluşça karşılanmayanlar Başbakanlıkça ödenir.

 

             Yıllık izin

             Madde 19- Öğrenim, staj veya ihtisas eğitiminde bulunan personel, görevlerine döndüklerinde, geçmiş yıllara ait yıllık izin talebinde bulunamazlar.

 

             Kademe ilerlemesi

             Madde 20- Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler hariç, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

             Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

             Madde 21- Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen personel, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkanlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler Başbakanlık tarafından karşılanır. Sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine göre ödenir.

 

             Taahhütname ve kefalet senedi

             Madde 22- Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun mecburi hizmet yükümlülük taahhütnamesi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

             Bu belgeleri tamamlayarak Başbakanlığa vermeyenlerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.

 

             Mecburi hizmet yükümlülüğü

             Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerine göre üç aydan uzun süreyle yurt dışına gönderilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde öngörülen süre kadar Başbakanlığa mecburi hizmet görmekle yükümlüdür.

             Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

             Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

             Adres bildirme

             Madde 24- Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; ikametgah adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim görülecek kurumun adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

 

             Rapor ve tez verme

             Madde 25- Yurt dışında eğitime gönderilen personel, bu sürenin sonunda göreve başlama tarihinden itibaren ay içerisinde lisansüstü öğrenimine ait tezini veya raporunu, staj veya ihtisasa ilişkin raporunu ve bunlara ait diploma, sertifika ve diğer belgeleri Başkanlığa vermek zorundadır.

             Rapor ve gerekli belgeler teslim edilmediği taktirde, yurt dışı eğitimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

 

             Göreve başlama

             Madde 26- Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkanlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç on beş gün içerisinde Başbakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

             Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

             Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süre içerisinde göreve başlamayanlar müstafi sayılır ve bunların mecburi hizmet yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme

 

             Personelin geri çağrılması

             Madde 27- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelden;

             a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca belgelendirilenler,

             b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

             c) Öğrenim, staj veya ihtisas gördüğü kurum veya kuruluşa devamsızlık gösterenler,

             d) Devam ettiği eğitim kurumlarından kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

             e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar,

             f) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme gücünün üstünde borçlananlar ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedeleyenler,

             g) Eğitimleri ile ilgili konularda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

             Kurul kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

             Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

 

             Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

             Madde 28- 27 nci maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, Kurul kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

             Yönetmelikte yer almayan hususlar

             Madde 29- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

             Yürürlük

             Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.