Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.09.1999 Perşembe Sayı: 23811 (Asıl)
İçişleri Bakanlığından
 
POLİS AKADEMİSİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
 
            Madde 1- 31/8/1985 tarihli ve 18854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisine Giriş Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler," 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 6- Akademiye girmek isteyen adaylarda; 

            a) Türk vatandaşı olmak, 

            b) Evli, boşanmış ve/veya nikahsız yaşamakta olmamak, 

            c) Kolej, lise ve dengi okul mezunları için, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibarı ile 22 yaşından, üniversite mezunları için 28 yaşından gün almamış olmak. (18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.) 

            d) Kendisi, babası, annesi ile kardeş veya kardeşleri hakkında yaptırılacak tahkikat neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan ötürü takibata uğramamış olmak ve Emniyet Teşkilatına girmesinde sakıncalı bir hali bulunmamak, 

            e) Sağlık durumu yönünden, 4/7/1998 tarihli ve 23392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte yer alan Polis Akademisi'ne alınacaklarda aranılacak sağlık koşullarını taşımak, 

            f) Herhangi bir okuldan, ahlak ve disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak, 

            g) Lisans eğitimine ve özel eğitime alınacakların, Akademinin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak, 

            h) Lisans eğitimine alınacak lise ve dengi okul mezunları için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS), Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olmak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ve görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığa yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları için ise o yılın ÖSS sınavını kazanmış olmak, 

            i) Taksirli suçlar hariç, bir suçtan dolayı hükümlü olmamak, 

            j) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine karışmamış veya katılmamış veya desteklememiş olmak, şartları aranır." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 9- Akademi sınavına girmek isteyen adaylardan; 

            a) Dilekçe, 

            b) Mezunlar için diploma aslı veya onaylı örneği yahut çıkış belgesi, lise ve dengi okulların son sınıfında bütünlemeli bekleyenler için bütünlemeli olduğuna dair belge, 

            c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

            d) 2 adet vesikalık fotoğraf, 

            e) 2 adet haberleşme adresi yazılı ve posta pulu yapıştırılmış zarf, 

            f) Müracaat ettiği yılın ÖSS sonuç belgesi, 

            g) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, 

            h) Cumhuriyet savcılığından alınan adli sicil belgesi, 

            i) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan ve sürekli bir hastalığa yakalanan görev malulü emniyet teşkilatı mensuplarının çocuklarından şehit veya malullük belgesi, istenir. 

            Polis Kolejinden sonra eğitime ara veren adaylardan; (c), (f) ve (i) bendi haricindeki belgeler istenir." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 10- Polis Kolejlerinden ilk 10 dereceye girerek mezun olanlar ile ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınan yabancı uyruklu öğrenciler, giriş ile ilgili nitelikleri taşımaları kaydıyla 
imtihansız olarak Akademiye alınabilirler." 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 15- Yazılı imtihanında; 

            Lisans bölümüne alınacak adaylara; Genel yetenek, fen bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil, Türk dili ve edebiyatı konularından hazırlanacak 100 soru, 

            Özel eğitim bölümüne alınacak adaylara; Genel kültür, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, idare hukuku, anayasa hukuku, kompozisyon ve benzeri konulardan hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe tayin ve tespit edilecek sayıda soru, sorulur. 

            Bu sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine de yaptırılabilir." 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan ve sürekli bir hastalığa yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarından, Polis Akademisine girmeye istekli olanlar, giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında her yıl alınan en yüksek puanın en az %50'sini almaları kaydıyla, kesin başarı listesine dahil edilirler." 

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "Girişle ilgili sınav evrakı bir yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda imha edilir." 

            Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.