Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2003 Cuma Sayı: 25103 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

     
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluk alanına giren ürünlerin, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, Bakanlık denetçilerinin görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca, 13/11/2001 tarih ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 13/11/2001 tarih ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Şahit Numune: Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetçi tarafından alınan numuneyi,

c) Duyusal İnceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetçinin beş duyusunu kullanarak yapacağı incelemeyi,

d) Denetçi: Bakanlık kontrolörlerini, denetmenlerini, piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça ve İl Müdürlüklerince görevlendirilen işin niteliğine uygun uzman personeli,

e) Genel Müdürlükler: Bakanlıkta piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan; Sanayi Genel Müdürlüğü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

f) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

g) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

h) 2001/3529 sayılı Yönetmelik: 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Genel Esaslar

Madde 5 - Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.

Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa Standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın sorumluluğuna giren piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Yönetmelik ile bu Yönetmelik uyarınca aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Genel Müdürlükler sorumlu oldukları ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini Bakanlık denetçileri ve İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve cezai müeyyideleri uygular.

b) Genel Müdürlükler sorumlu oldukları ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayet üzerine Bakanlık denetçileri aracılığıyla yapar. Bakanlık denetçileri ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata uygunsuzluklar; bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler; tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.

Genel Müdürlüklere veya İl Müdürlüklerine ulaştırılacak bilgi, ihbar ve şikayetler en geç on iş günü içerisinde cevaplandırılır.

Genel Müdürlüklerin ve İl Müdürlüklerinin adres, telefon, telefaks ve e-posta gibi irtibat bilgileri Bakanlık web sitesinde duyurulur.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda, Bakanlık denetçileri denetleme, inceleme, araştırma yapmak ve gerektiğinde Genel Müdürlüklerce talep edilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler,

d) Denetim, ürünlerin;

1) Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları ve benzeri gibi her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde,

2) Gerekli durumlarda, üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde,

3) Hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde,

re’sen veya şikayet üzerine yapılır.

Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde de denetim yapılabilir.

Denetimler, denetim yapılan yerlerde yapılan çalışmaları engellemeyecek şekilde yapılır.

e) Denetlemede üreticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit edilir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üç gün içinde üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir,

f) Denetleme görevi, üretici veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile malların duyusal incelemesinin yapılması, tartma veya ölçme yoluyla muayene edilmesi ve gerektiğinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle yerine getirilir,

g) Denetlenmiş ürünler gerekli görüldüğü taktirde yeniden denetlenebilir.

h) Genel Müdürlükler, piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli görülen durumlarda, test ve muayene laboratuvarları dahil olmak üzere Bakanlığın imkanlarından veya gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan ancak bu konuda yeterliliği olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilir. Ancak, test ve kontrol sonucuna göre karar verme yetkisi ilgili Genel Müdürlüğe veya İl Müdürlüğüne aittir,

i) Bakanlık, bir ürünün Bakanlık içerisinde birden fazla Genel Müdürlüğün ve/veya hem Bakanlığın hem de diğer yetkili kuruluşların sorumluluğunda bulunması halinde, bu ürüne ait piyasa gözetimi ve denetiminin gerektiğinde ilgili tüm taraflarca ortaklaşa ve eş zamanlı olarak yürütülmesini teminen gerekli önlemleri alır.

 

Denetime İlişkin Hükümler

Madde 6 - Piyasa gözetimi ve denetimi, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde ürünün güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

c) Duyusal inceleme ve muayene,

d) Test ve muayene.

Denetçi, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alabilir. Numune, miktarı ile alınma şekli ve usulleri ürünün teknik düzenlemesi veya standardında belirtildiği şekilde, teknik düzenleme veya standardında belirtilmediği veya ilgili teknik düzenleme veya standardı bulunmadığı hallerde, TS 2756 Muayene ve Deney İçin Numune Alma Metotları Standardında belirtildiği şekilde alınabilir. Numune miktarı, her halükarda, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere 3 takımı geçmeyecek şekilde alınır.

Denetleme sırasında alınan numuneler için bir Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Tutanağa numunesi alınmış olan ürünün bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi/tipi, varsa üretim seri numarası, faturaların tarih ve numaraları ile üreticinin adı ve adresi, iş yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve tutanakta numune alma gerekçesi belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetçi tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, durum tutanağa yazılarak numune, yedd-i emin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılabilir.

Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya verilir. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası, Bakanlıkça belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Denetçi alınan şahit numuneyi ilgili Genel Müdürlüğe veya İl Müdürlüğüne teslim eder. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nüsha halinde numuneyi gönderen ilgili Genel Müdürlüğe veya İl Müdürlüğüne sunar.

Test ve muayene sonucunda, teknik düzenlemesi bulunan ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olduğunun, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin ise güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus üreticiye ilgili Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü tarafından bildirilir. Üretici bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan ürünler, Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne devredilir veya bu Genel Müdürlük ile yapılan mutabakat çerçevesinde Bakanlıkça tasarruf edilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin masrafları Bakanlık tarafından karşılanır. Ancak, bu kapsamda ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının, teknik düzenlemesinin bulunmadığı hallerde ise güvenli olmadığının tespit edildiği durumlarda masraflar üreticiye aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler, Rapor, Tutanak ve Kayıtlar

Teknik Düzenlemeye Uygunsuzluk Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Madde 7 - Denetçi, ürünün teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle ürünün, ilgili teknik düzenlemede öngörülen işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakar. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen ürünler hakkında, teknik düzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle Aykırılık Tutanağı düzenlenir. Bu uygunsuzluğun insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına ve çevreye bir tehdit arz etmemesi koşuluyla, Bakanlık, uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun devamı halinde üreticiye, Kanunun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının Usulsüzlük Tespit Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk hali ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, ürünün güvensizliğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda, Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve duyusal inceleme ve/veya test veya muayeneye başvurulur. Bu durum, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş ürünler ile ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünler için de geçerlidir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk hali ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin ürünün güvensizliğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, Güvensizlik Belirti Tutanağı düzenlenir ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu durum, güvenli olmadığına dair kesin belirti bulunan ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş ürünler ile ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünler için de geçerlidir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla üreticiye;

a) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün aynı zamanda ilgili teknik düzenlemesine de uygun olmadığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen idari para cezaları birlikte,

b) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerinin aynı zamanda tahrif veya taklit edildiği veya usulüne uygun olmadan kullanıldığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentlerinde belirtilen idari para cezaları birlikte,

uygulanır.

İlgili teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte güvenli olmadığı tespit edilen ürünler ile ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerden güvenli olmadığı tespit edilenler hakkında üreticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uymaktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

 

Rapor , Tutanak ve Kayıtlar ile Bilgi Değişimi

Madde 9 -Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek rapor ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında geçen Numune Alma Tutanağı,

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında geçen Aykırılık Tutanağı,

c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen Usulsüzlük Tespit Tutanağı,

d) 8 inci maddenin birinci fıkrasında geçen Güvensizlik Şüphe Tutanağı,

e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında geçen Güvensizlik Belirti Tutanağı,

f) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında geçen Güvensizlik Tespit Tutanağı ve,

g) İhtiyaç duyulabilecek diğer rapor ve tutanaklar.

Genel Müdürlükler ve İl Müdürlükleri, yürüttükleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yıllık kayıt tutarlar. Bu kayıtlar, denetlenen firmanın adı, denetlenen ürünün adı, denetlenen ürünün yerli mi ithal mi olduğu, ithal ürünlerin GTİP numaraları, denetimin hangi teknik düzenleme çerçevesinde yapıldığı, denetimin re’sen mi şikayet üzerine mi olduğu, denetimin şekli, denetim sonucu uygulanan önlem ve yaptırımlara ilişkin bilgileri içerir. Genel Müdürlükler, İl Müdürlüklerinden gelen denetim kayıtlarını da içeren Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporunu hazırlayarak, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığın Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğüne iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Denetçinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi çerçevesinde denetçinin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Denetçinin Görev ve Yetkileri

1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,

2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili Makamlara iletilmek üzere ilgili Genel Müdürlüğe veya İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek,

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini ilgili Genel Müdürlüğe veya İl Müdürlüğüne sunmak,

4) Denetlenecek ürünlerden numune almak,

5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizli de olsa, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

6) Üretici veya dağıtıcının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

7) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre, gerekli gördüğü durumlarda, ilgili Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü onayıyla, refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

b) Denetçinin Yükümlülükleri

1) Bakanlık tarafından verilen kimlik ile görevlendirme belgesini, denetimden önce üretici veya dağıtıcıya ibraz etmek,

2) Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

3) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,

4) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

 

Üreticinin veya Dağıtıcının Yükümlülükleri

Madde 11 - Üreticinin veya dağıtıcının yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üretici ve dağıtıcı, Kanunun 5 inci maddesi ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlar. Uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulmadığında, denetçinin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetçinin çalışma yerine getirerek kendisine teslim eder.

b) Dağıtıcı ve satıcıdan numune alınması halinde, numunenin bedeli üretici tarafından karşılanır.

c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza eder ve istenilmesi halinde denetçiye ibraz eder.

d) Denetçinin talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri gizli de olsa denetçiye sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu

 

Komisyonun Teşkili

Madde 12 - Komisyon, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında, Sanayi Genel Müdürü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü, Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri ile Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanından oluşur.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 13 -Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın gerçekleştireceği piyasa gözetimi ve denetimi politikasını belirlemek,

b) Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla personel, personel eğitimi, ekipman ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önerilerde bulunmak,

c) Uygulamada Genel Müdürlükler ve İl Müdürlükleri arasında eşgüdüm ile karşılaşılan sorunların çözümlenmesini ve uygulama birliğini sağlamak,

d) Genel Müdürlükler ve İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecek denetimleri izlemek, değerlendirmek ve aksaklıkları tespit ederek gerekli önlemleri almak,

e) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Komisyona bağlı alt komitelerin oluşturulmasına karar vermek,

f) Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunda, Bakanlığı temsil edecek asil ve yedek üyeleri belirlemek.

 

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 14 -Komisyon 3 ayda bir toplanır. Gerekli hallerde Komisyon üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine başkan, Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon üyelerinin izinli, raporlu ve görevli olmaları halinde, konuyla ilgili Yardımcısı katılır. Müsteşarın toplantıya katılamaması halinde, toplantıya Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının oyu iki sayılır.

Komisyon başkanınca gerekli görülmesi halinde, Bakanlığın diğer birimleri de toplantıya davet edilebilir. Ancak Komisyon üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

Komisyonun sekreterya hizmetleri Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Komisyon üyeleri toplantıda görüşülmesini istedikleri konuları ve bu konularla ilgili özet bilgileri, gündeme dahil edilmesi ve diğer Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, toplantıdan en az bir hafta önce, olağanüstü hallerde ise en az 1 gün önce Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Bilgilerin Gizliliği

Madde 15 - Bakanlıkça gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sırasında elde edilen tüm bilgiler, özellikle de ticari ve teknik sır niteliği taşıyan bilgiler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığına ve çevreye ciddi ve acil bir tehdit getirmesi ve suç teşkil etmesi durumları hariç gizli tutulur. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılmasının gerektiği hallerde, bu kişilerce de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet edilmesini teminen gerekli tüm önlemleri alır.

 

Önlemler ve Ceza Hükümlerinin Uygulanmasında Yetki

Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiil için başka Kanunlarda idari para cezası öngörülmediği takdirde, 4703 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı, denetçinin önerisi üzerine, ilgili Genel Müdürlüklerce veya İl Müdürlüklerince verilir. Ürünün, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin Güvensizlik Belirti Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, denetçi piyasaya arzı geçici olarak durdurabilir. Bu durum Genel Müdürlüğe ve İl Müdürlüğüne derhal bildirilir.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılması ve ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı Genel Müdürlükler tarafından verilir ve uygulanır.

Kanunun öngördüğü idari para cezaları, denetçilerin önerileri üzerine, Genel Müdürlüklerce veya Valiliklerce verilir.

 

Yetki

Madde 17 - Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair gerekli talimatları vermeye, gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda alınan önlemler hakkında diğer yetkili kuruluşlar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile bilgi alış verişinde bulunmaya ve diğer yetkili kuruluşlarla imkanların ve denetçilerin ortak kullanılabilmesini teminen gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

 

Uygulama

Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.