Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi:13.08.2005 Cumartesi Sayı: 25905 (Asıl) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuruluş protokolü değişiklik talepleri, madde tadilatı şeklinde düzenlenerek onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve Bakanlık onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan ana sözleşmenin bir nüshası OSB’ ye gönderilir."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İlk genel kurulda " ifadesi "İlk ve müteakip genel kurullarda" olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye, ihtiyaca göre teknik ve idari birikimi olan müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların mensupları arasından görevlendirilebilir. Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olamaz."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kuruluş Protokolünde" ifadesi "Yönetim Kurulu tarafından" olarak değiştirilmiştir.

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kanun yürürlüğe girmeden önce, ilgili valilik veya belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca onaylanmış, yürürlükte olan OSB planlarındaki müktesep haklar, plan revizyonu veya plan değişikliği yapılarak yeni plan kararları getirilmedikçe korunur. Bu planlarda yapılacak plan revizyonu veya değişikliklerinde, can, mal, yapı ve çevre güvenliği açısından tehdit arz eden durumlar hariç, bölgenin koşulları ve ihtiyacı dikkate alınarak inşaat emsalinin, kat adedinin arttırılması durumunda meri planı onayan ilgili kurumun olumlu görüşü yanı sıra, bölgenin mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur."

Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"İmar planında bulunan sanayi adaları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz."

Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ruhsata aykırı olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu yapılan inceleme sonucunda anlaşılırsa mühür kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Yapının mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği takdirde inşaatın bu durumu 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idareye OSB tarafından bildirilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapı hakkındaki cezai işlemler ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde yürütülür. İlgili idare ruhsat iptalini OSB yönetiminden isteyebilir ve yapılan işlemler OSB yönetimine bildirilir. Yönetim Kurulu aykırılıkların giderilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu aykırılığın devamından; müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bölge müdürü sorumlu olup tespiti halinde Bakanlık, kendisine yapılmış olan ihbarları da değerlendirerek ihmali görülenler hakkında suç duyurusunda bulunur ve gerekli gördüğü takdirde ihmali görülen OSB organlarını görevden alır. İhbarlar gizli tutulur."

Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin (a) fıkrasının 7 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"OSB’nin kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı yakma, uzaklaştırma ve geri kazanım tesisleri hariç, endüstriyel nitelikli atıksuların geri kazanım tesisleri, sintine atıksuların geri kazanım tesisleri, katı atık ayrıştırma tesisleri, katı atık geri kazanım tesisleri ile çöp, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesi ile ilgili atık uzaklaştırma tesisleri,"

Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin (b) fıkrasının 5 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,"

Madde 10 - Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Katılımcılara vefa hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda "gayrimenkulun, icra satışları dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk şartı aranacaktır" şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır."

Madde 11 - Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasında yeralan "edebilir" ifadesinden sonra gelmek üzere " Katılımcı olmayanlara vekalet verilemez." ifadesi eklenmiştir.

Madde 12 - Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesinin ikinci fıkrasında "yönetim kurulu üyesi veya" ifadesinden sonra gelmek üzere "yetkilendirilmiş ise" ifadesi eklenmiştir.

Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 174 üncü maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

"Bölge müdürleri üst kuruluşa üye olarak seçilemez."

Madde 14 - Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.