Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.1999 Cumartesi Sayı: 23723 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamaktır. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
            Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, 
            Bakanlık Teşkilatı: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını, 
            Personel : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları, 
            Birim : 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli I sayılı cetvelde gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatı müdürlüklerini, 
            Birim Yöneticisi  : Kurul başkanı, genel müdür, daire başkanı ve I. hukuk müşavirini, 
            Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri, 
            Hizmet Grupları : Benzer düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, 
            Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, 
            Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları, 
            Sözlü Sınav : Bilgileri ölçmek amacıyla sözlü olarak yapılan sınavları, 
            Uygulamalı Sınav : Bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak ölçülmesi amacıyla yapılan sınavları, 
            Sınav Tarihi : Sınavların başladığı ilk günü, 

            ifade eder. 

            HİZMET GRUPLARI 
            Madde 5- Bakanlık personeli, aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır: 

            a) Yönetim Grubu 
            1- Müsteşar yardımcısı, 
            2- Kurul başkanı, 
            3- Genel müdür, 
            4- I. Hukuk müşaviri, 
            5- Genel müdür yardımcısı, 
            6- Daire başkanı, 
            7- İl müdürü, 
            8- İl müdür yardımcısı, 
            9- Şube müdürü, 
            10- Şef, 

            b) Mesleki Hizmet Grubu 
            1- APK uzmanı, 
            2- Uzman, 
            3- Borsa komiseri, 
            4- Araştırmacı, 

            c) Teknik Hizmetler Grubu 
            1- Mühendis, 
            2- Mimar, 
            3- Ekonomist, 
            4- İstatistikçi, 
            5- Tekniker, 
            6- Teknisyen, teknik ressam, 
            7- Ölçü ve ayar memuru, 

            d) Sağlık Hizmetleri Grubu 
            1- Daire tabibi, 
            2- Diş tabibi, 
            3- Hemşire, 
            4- Sağlık memuru, 

            e) Bilgi - İşlem Grubu 
            1- Çözümleyici, 
            2- Programcı, 
            3- Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 

            f) İdari Hizmet Grubu 
            1- Memur, 
            2- Daktilograf, 
            3- Koruma ve güvenlik görevlisi, 
            4- Şoför. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ 
            Madde 6- Devlet memurlarının; 
            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen diğer kadrolara atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğrenim, şef kadrolarına atanabilmeleri için ise en az 2 yıllık yüksek öğrenim, 

            b) APK uzmanı, uzman borsa komiseri kadrolarına atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğrenim, 

            c) Ekonomist, istatistikçi, çözümleyici, programcı kadrolarına atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yüksek öğrenim, 

            d) Memur, sekreter, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bu düzeydeki kadrolara atanabilmeleri için en az orta öğrenim mezunu olmaları şarttır. 

            HİZMET SÜRESİ 
            Madde 7- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ile (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri uygulanır. 

            İl müdür yardımcısı, şube müdürü, APK uzmanı, uzman, araştırmacı, borsa komiseri, ekonomist, istatistikçi, çözümleyici, programcı ve şef kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri yanı sıra en az iki yıl süreyle Bakanlıkta çalışmış olmak şartı aranır. 

            SİCİL VE DİSİPLİN 
            Madde 8- Devlet memurlarının; 
            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılan kadrolara atanabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre; (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan kadrolara atanabilmeleri için adı geçen Kanunun aynı maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmaları, 

            b) Son üç yılın sicil notu ortalamalarının 70 puandan aşağı olmaması, şarttır. 

            GÖREVDE YÜKSELME SINAVI VE EĞİTİMİ 
            Madde 9- Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir. Bu eğitimde başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bakanlığa başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile Bakanlık içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir. 

            Görevde yükselme eğitimlerinde; Bakanlık müfettişleri, APK elemanları, Bakanlık müşavirleri, kadrosu boşalan birimlerin yöneticileri ile Bakanlığın diğer birim yöneticilerinden de eğitimci olarak yararlanılır. 

            Eğitimler; Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde APK, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve kadrosu boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. 

            Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamı zorunludur. Eğitim sonucunda, katılımcılara bitirme belgesi verilir. 

            Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir. 

            Hizmet içi eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir. Bu eğitimler iki haftadan az sekiz haftadan çok olamaz. 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR 
            Madde 10- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenlerden müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, genel müdür, I. Hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü kadrolarına atanacaklar bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi değildirler. 

            Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde yer alan il müdür yardımcısı, şube müdürü ve şef kadroları ile diğer hizmet gruplarında yeralan kadrolar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartlar aranır. 

            Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadro unvanlarından üst görevlere atanacaklar için de bu Yönetmeliğin eğitim ve sınava ilişkin hükümleri uygulanır. 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI 
            Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: 
            a) T.C. Anayasası 
            1) Genel esaslar, 
            2) Temel hak ve ödevler; 
            3) Devletin temel organları. 

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, 

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat 

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat 

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, 

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, 

            g) Sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnaf ve sanatkarlar, tacirler, odalar, borsalar, şirketler, kooperatifler ile bu konulardaki sorunlar ve çözüm yolları hakkında genel bilgiler, 

            h) Ceza hukukunun genel esasları ile Türk Ceza Kanununda yer alan; basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, memuriyet görevinin suistimali, memuriyet görevini ihmal, memuriyet görevini terk ve savsaklama ile memuriyet görevini kötüye kullanma suçları ve rüşvet, evrakta sahtecilik suçları, memurun yargılanması usulü. 

            i) Kamu yönetimi, formalitelerin azaltılması, dosyalama, arşivleme, 

            j) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Bakanlığın o merkez ve taşra birimiyle doğrudan ilgili mesleki konular. 

            Soruların %40'ı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, %60'ı ise (g) ve (j) bentleri arasında belirtilen konulardan yöneltilir. Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır. 

            Sınavlar kadro ihtiyaç durumuna göre, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez yapılabilir. 

            Sözlü sınavda yazılı sınav konuları esas alınır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI

            SINAV ŞARTI 
            Madde 12- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, ilgili üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır. 

            Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. 

            DUYURU 
            Madde 13- Görevde yükselme sınavları için yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir; 

            a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, 

            b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar, 

            c) Son başvuru tarihi, 

            d) Sınavların yapılacağı yer ve tarih. 

            BAŞVURU 
            Madde 14- Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığı'na iletilir. 

            Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, uygun görülen adaylara fotoğraflı 'Sınav Giriş Belgesi' gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum bir yazı ile bildirilir. 

            SINAVIN ŞEKLİ 
            Madde 15- Sınavlar, yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri de dikkate alınarak, Bakanlıkça oluşturulan sınav kurulu tarafından sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınırlar. 

            SINAV KURULU 
            Madde 16- Sınav kurulu Bakan oluru ile oluşturulur. 

            Sınav kurulu, 
            a) Şube müdürlüğü ve APK uzmanlığı sınavları için; Personel Dairesi Başkanlığı'nın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve boş kadroların ait olduğu merkez teşkilatı birim üst yöneticilerinden, 

            b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavlarda; Personel Dairesi Başkanı'nın başkanlığında, boş kadroların ait olduğu birim üst yöneticileri veya atanılacak unvanlı kadrodan alt bir görevde olmak şartıyla birim temsilcilerinden oluşur. 

            c) Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir. 

            d) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. 

            SINAV KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 17- Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

            a) Sınav sorularını hazırlatmak, hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

            b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek, 

            c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek, 

            d) Tutanakları düzenleyip imzalamak, 

            e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek, 

            f) İtirazları inceleyip, karar bağlamak. 

            SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ 
            Madde 18- Yazılı sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde sınav yerine ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak, adaylara dağıtılır. 

            Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler. 

            TUTANAKLAR 
            Madde 19- Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli sınav kurulu üyelerince imzalanır. 

            SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI 
            Madde 20- Sınavlar sırasında aşağıdaki hareketlerde bulunanların sınavları geçersiz sayılır: 

            a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır. 

            b) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır. 

            Yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınavlardan birine her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

            Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle hiç bir görevde yükselme sınavına alınmazlar. 

            Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez. 

            DEĞERLENDİRME 
            Madde 21- Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar. 

            Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

            Genel başarı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ve varsa uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. 

            Sonuç tutanağına başarılı olanların tüm notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir. 

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 
            Madde 22- Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, ilgili sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

            SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
            Madde 23- Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçeyle Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılır. 

            Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI 
            Madde 24- Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı'nca topluca saklanır. 

            SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI 
            Madde 25- Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL ŞARTLAR

            SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
            Madde 26- Sınıf ve unvan değişikliklerinde genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır: 

            a) Teknisyen, teknik ressam, ölçü ve ayar memuru kadrolarına atanabilmek için; 
            1) En az Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak, 
            2) İlgili birim tarafından yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            b) Yardımcı hizmetler sınıfından memur kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) En az on yıl hizmeti bulunmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ve yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            c) Yardımcı hizmetler sınıfından daktilograf kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            d) Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile uygulamalı sınavda başarılı olmak. 

            e) Şoför kadrosundan memur kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) En az on yıl hizmeti bulunmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            f) Daktilograf kadrosundan, sekreter veya memur kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) Lise mezunu olanların en az sekiz yıl, dört yıldan az yüksek okul mezunu olanların en az dört yıl, dört yıllık yüksek okul mezunlarının en az iki yıl hizmeti bulunmak. 

            g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; 
            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
            2) Memur veya sekreter kadrosunda en az bir yıl veya daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak, 
            3) Bakanlıkça veya bakanlığa bağlı ya da ilgili kuruluşlarca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarı göstermek, 
            4) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az iki yıl çalışmış olmak, 
            2) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak. 

            ı) Çözümleyici ve programcı kadrolarına atanabilmek için; 
            1) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 
            2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden lisans diploması almış olmak veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için; en az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bilmek ve yeterli derecede mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak, 
            3) İhtiyaç, kadro durumu ve başvuru sayısına göre yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak, 

            şartı aranır. 

            SAĞLIK NEDENİYLE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 
            Madde 27- Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelemiş olanların, durumlarına uygun diğer aynı düzeydeki görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi şartı aranmaz. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            GRUPLAR ARASI GEÇİŞLER 
            Madde 28- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanacaklar hariç olmak üzere (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kadrolardan (a) bendinin (8) ila (10) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara geçişlerde bu Yönetmelikte düzenlenen görevde yükselme usul ve esasları uygulanır. 

            Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi dışındaki hizmet gruplarının kendi içindeki unvanlara yapılacak atamalarında, atanılacak görevin niteliklerinin taşınması kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. 

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA 
            Madde 29- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

            ARAŞTIRMACI KADROLARI 
            Madde 30- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilecek araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığı'nın anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir. 

            KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI 
            Madde 31- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
            Madde 32- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 33- 28/6/1998 tarihli ve 23386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.