Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:03.07.1999 Cumartesi Sayı: 23744 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
           Madde 1- 16/9/1985 tarihli ve 18870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "DAYANAK VE TANIMLAR 
            Madde 2- Bu Yönetmelik 18/1/1985 tarihli ve 18639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 33 üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 

            Bu Yönetmelikte geçen; 

            Yönetmelik: Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, 

            İl Müdürü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlerini, 

            "E": Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın motorlu araçlara verdiği tip onayını, 

            "e": Avrupa Birliği'nin motorlu araçlara verdiği tip onayını, 

            "CE": Makine imalat sanayiinde verilen Avrupa Birliği mevzuatına uygunluk işaretini, ifade eder." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 4- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinin görevleri şunlardır. 

            1- Sanayi sicil belgesi müracaatlarını mahallinde sonuçlandırarak Bakanlık merkez teşkilatının ilgili birimine bilgi vermek. 

            2- Sanayi envanteri çıkarmak, envanter sonuçlarını il haritasına işlemek ve Bakanlığa bilgi vermek. 

            3- İlin sanayi ve ticaret potansiyelleri ile kaynaklarına uygun olabilecek ve istihdam yaratacak uygun yatırım konularının tespiti hususunda gerekli araştırmaları yapmak. 

            Yörenin gelişmesine ve geleceğine yönelik sanayi tesislerinin toplu halde faaliyet gösterebileceği, organize sanayi bölgesi olarak da değerlendirilebilecek arazi parçalarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Nazım İmar Planına uygun yeni sanayi bölgeleri olarak açılmasını sağlayacak çalışmalara önderlik etmek. 

            4- İldeki vatandaş tasarruflarını (özellikle dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın) yatırıma yöneltmek için çok ortaklı şirketlerin kurulmasını sağlayacak konferans, seminer ve eğitim çalışmaları düzenlemek, kuruluş çalışmalarına yardımcı olmak, küçük sanayici, sanatkar ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, eğitim, hammadde temini, iç ve dış fuar ve sergilere katılma, gibi konularda ihtiyaç duydukları hizmetleri vermek, kooperatifçiliğin tanıtılması eğitimi için ilde kooperatifçilikle ilgili çalışmalar yapmak, sergi, kurs, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek. 

            5- Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerini yapmak, yatırımcı kuruluşlara yer seçme, kapasite tayini hususlarında ve karşılaştıkları darboğazların aşılmasında gerektiğinde ilgili kuruluşların da görüşünü alarak gereken yardımı yapmak. 

            6- İllerin sanayileşmesi ve ticari hayatın gelişmesi konusunda mevcut veya muhtemel darboğazların tespiti ve bunların giderilmesi, mahalli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve Bakanlığa konu ile ilgili tekliflerde bulunmak. 

            7- Kapasite raporlarının daha sağlıklı düzenlenmesi için 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu'na göre kurulan odalar, borsalar ve üst kuruluşu ile 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları ve üst kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu yapmak. 

            8- 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Avrupa Topluluğu teknik mevzuatlarına uygun olarak düzenlenen yönetmelikler hükümlerine göre; gerektiğinde, imalatçı ve satıcı nezdinde denetimler yapmak, piyasa gözetimi ve "E", "e" ve "CE" işaretlerinin kontrollerini yapmak. 

            9- Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin kurulması için kuruluş şekil ve şartları hakkında ve uygun yerlerin seçilmesinde ilgililere yardımcı olmak ve konu ile ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği halinde hareket etmek, gerektiğinde bunların inşaatlarını kontrol etmek ve inşaatların iş planlarına uygunluğunu izlemek. 

            10- İldeki el sanatlarının kaybolmaması ve geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmaları yapmak, icabı halinde kurslar açılması için Bakanlığa teklifte bulunmak; bu konuda ilde kurs tertip eden diğer kuruluşlarla temas kurmak. 

            11- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayalı olarak 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük hükümlerine göre, mecburi kılınan standartlar kapsamındaki malları, standartlarındaki esaslara göre denetleyerek kalite kontrollerini yapmak, gerektiğinde numune alıp, laboratuvarda kontrol etmek veya ettirmek standartlara aykırılığın saptanması halinde yasal işlemleri yerine getirmek ve denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirmek. 

            12- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükmü uyarınca oluşturulan il tüketici sorunları hakem heyetlerinin kuruluş ve çalışmalarını yürütmek, ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak. 

            13- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulama alanına giren denetim hizmetlerini yürütmek ve aykırılıkların tespiti halinde adı geçen Kanun'un 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca cezai işlem uygulamak. 

            14- 3003 sayılı Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiatlarının Kontrolü ve Tesbiti Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uyarınca sanayi mallarının il seviyesindeki fiyat hareketleri ile diğer mal ve hizmet piyasalarını izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını önleyen hususların giderilebilmesi için araştırmalar yapıp Bakanlığa bildirmek. 

            15- Tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, ildeki tüm iletişim araçlarını kullanmak suretiyle tüketicinin korunması mevzuatını gerek üretici, ithalatçı ve satıcılara, gerekse tüketiciye duyurmak. 

            16- Sanayi ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve tanıtılmasını teşvik ederek bu tür faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlara yol göstermek. 

            17- Yaş sebze ve meyve toptancı hal kuruluş müracaatlarını inceleyerek, uygun olanların Bakanlığa intikalini sağlamak, toptancı hal hakem kurullarını oluşturarak başkanlık etmek, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 28 inci maddesi gereğince toptancı halleri üzerindeki denetim yetkisini kullanmak ve hal müdürlüklerine yapılan atamaların izlenmesi görevini yürütmek. 

            18-  İlde yapılan sınai, ekonomik ve ticari toplantıları ve yayınları takip etmek ve gerekli gördüklerini Bakanlığa bildirmek. 

            19- İl sınırları içinde esnaf ve sanatkarlar odaları ve birlikleri ile anonim şirket ve ortak sayısı 20 den fazla limited şirket genel kurul toplantılarında komiser bulundurmak, toplantı belgelerini incelemek ve noksanlarını tamamlatmak, bu belgelerden arşivde saklanması gerekenleri arşivinde saklamak, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan bu kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek. 

            20- 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 6 ncı maddesi gereğince kurulacak komiteye başkanlık etmek, komite kararlarının sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek. 

            21- Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde kalmak kaydıyla, kooperatif kuruluşlarına ve anasözleşme değişikliklerine izin vermek ve izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek. 

            22- Kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 87 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlık temsilcisi bulundurmak ve bilgilerin güncelleştirilmesini sağlamak üzere kooperatiflerin genel kurul toplantılarından sonra doldurulan bilgi formlarını kontrol edip düzenli olarak Bakanlığa bildirmek. 

            23- Yıllık olağan genel kurullarını süresinde toplantıya çağırmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri uyarınca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak. 

            24- Kooperatifler ve üst kuruluşları hakkında ileri sürülen şikayetler ile ilgili olarak, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine ön inceleme yapmak ve sonuçlarını bir raporla Bakanlığa bildirmek, düzenlenen rapor sonuçlarına göre Bakanlıkça verilecek talimat çerçevesinde hareket etmek, Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörleri tarafından kooperatifler ve üst kuruluşlarında yapılan denetimler sonucu yapılacak bildirimlerin ilgililerine iletilmesini sağlamak. 

            25- İlde ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası, deniz ticaret odası ve ticaret borsası kurulması ile ilgili talepleri incelemek ve sonucu, gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa bildirmek, bu kuruluşların seçimlerini yakından takip ederek seçim sonuçlarının zamanında Bakanlığa intikalini sağlamak. 

            26- Çeşitli şekillerde desteklemeye konu oluşturan ürünlerin üretim maliyetlerini arz talep ve buna ilişkin diğer bilgileri Bakanlığa bildirmek. 

            27- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bununla ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklere göre gereken işlemleri yapmak, aykırılık tespiti halinde cezai müeyyideleri uygulamak. 

            28- Tüketici günleri ile bölgesel olarak düzenlenecek fuarlara açılış izni vermek ve fuar takvimine girmek isteyen organizatörlerden alınan bilgileri de belirtmek suretiyle Bakanlığa bildirmek. 

            Düzenlenen fuar, sergi ve tüketici günleri uygulamalarını izlemek, gerekli önlemleri almak, yapılan şikayetler üzerine eleman görevlendirmek, mevzuata aykırı yapılan düzenlemeleri izlemek ve gerektiğinde bu organizasyonları iptal etmek. 

            29- Bakanlığın görev kapsamındaki konularla ilgili olarak il müdürlüğüne yapılacak şikayetler hakkında gerekirse ön inceleme yapmak. 

            30- 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü gereği il dahilinde yapılması gereken çalışmaları yapmak. 

            31- Mahalli basında çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri takip etmek ve Bakanlığa bildirmek. 

            32- 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun'un 21 ve 22 nci maddelerine göre, gerektiğinde adli ve idari karar mercilerinde Bakanlığı temsil etmek. 

            33- Yukarıda sayılı olmayıp da kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer mevzuatla Bakanlığa veya bağlı ve ilgili kuruluşlarına verilen görevlerden il müdürlükleri eliyle yapılması istenilenleri yerine getirmek. 

            34- Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 5- Sanayi ve ticaret il müdürlükleri aşağıda belirtilen raporları hazırlayıp Bakanlığa göndermekle görevlidir. 

            1- Yıl içinde yapılan işleri, alınan sonuçları ihtiva edecek şekilde yeni yılın Mart ayı sonuna kadar hazırlanıp gönderilecek Yıllık Çalışma Raporu. 

            2- İlin sanayi ve ticaret durumu hakkındaki bilgileri ihtiva eden ve her yılı takip eden 6 ay içinde hazırlanarak Bakanlığın İnternetteki WEB sitesinde yer alacak şekilde güncelleştirilip Bilgi İşlem ve Değerlendirme Daire Başkanlığına manyetik ortamda gönderilecek Sanayi ve Ticaret Durumu Raporu. 

            3- Kalite ve standartlara uygunluk ile etiket ve ambalajlama ve TSE marka denetimleri sonuçlarına ilişkin aylık rapor. 

            4- 4077 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen denetim sonuçlarına ilişkin aylık rapor. 

            5- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Çalışmalarına ilişkin rapor. 

            6- Bakanlığın diğer birimleri tarafından istenilen raporlar." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının 2 ve 8 inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Sanayi ve Ticaret İl Müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre bulundukları İl Valisinin emrinde olup, aşağıdaki yetkilerini kullanırlar." 

            "2- Valilik Makamı'ndan alacağı onay çerçevesinde evrakı imzalamak," 

            "8- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Bakanlık Sicil Amirleri Yönetmeliği çerçevesinde memurların sicil raporlarını doldurmak," 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiştir. 

            "4- Valilik Makamından alınacak "olur"ların kaydedildiği bir olur kayıt defterinin," 

            "7- Ayniyat Yönetmeliği gereğince tutulacak demirbaş kayıt defterinin," 

            "8- 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğine göre il hakem heyeti karar defterinin, tutulması mecburidir." 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi ile 18/2/1998 tarihli ve 23262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin madde numarası 12 olarak değiştirilmiş ve diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir. 

            Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.