Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 21.11.1998 Cumartesi Sayı: 23530 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIK SINAV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
     
            Madde 1- 24/4/1995 tarihli ve 22267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yazılı sınav, sınav kurulunca gerekli görülmesi halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya benzeri kuruluşlara da yaptırılabilir." 

            "Bu durumda; sınav konuları, sınav sorularının hazırlanması ve sınavı kazanmış sayılabilmek için gerekli başarı notu ile sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya benzeri kuruluş ile yapılacak protokol ile belirlenir." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.