Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ESNAF VE SANATKAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/09/2005
RESMİ G. NO : 25938
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Yönetim, Gözetim, Denetim ve Teminat

Madde 4 - Kuruluş
Madde 5 - Yönetim
Madde 6 - Hakimin gözetim yetkisi
Madde 7 - Denetim
Madde 8 - Teminat

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sicil İşlemleri ve İlan

Madde 9 - Sicile müracaat ve süresi
Madde 10 - Yeni kayıt
Madde 11 - Sicil tasdiknamesi
Madde 12 - Değişiklik yapılması
Madde 13 - Kayıt silinmesi
Madde 14 - İlan

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme, Araştırma, Talebin Kabul Edilmemesi, Tebliğ ve İtiraz

Madde 15 - Sicil müdürünün inceleme ve araştırma yetkisi
Madde 16 - Talebin kabul edilmemesi halinde verilecek karar ve tebliği
Madde 17 - İtiraz

BEŞİNCİ BÖLÜM

Defterler, Belgeler ve Saklanması

Madde 18 - Tutulacak defterler
Madde 19 - Sicil esas defteri
Madde 20 - Defter ve belgelerin saklanması

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 21 - Kayıt ücretleri ve harçlar
Madde 22 - Aleniyet
Madde 23 - Tescile davet ve ceza
Madde 24 - Esnaf ve sanatkar sayılma haddini aşanlar
Madde 25 - Diğer hükümler

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 26 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 27 - Yürürlük
Madde 28 - Yürütme