Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/09/2005
RESMİ G. NO : 25938
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Gazetenin Yönetimi

Madde 5 - Gazetenin yayımlanması ve denetimi
Madde 6 - Komite
Madde 7 - Gazete müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Gelir ve Giderleri

Madde 8 - Gazetenin gelirleri
Madde 9 - Gazetenin giderleri
Madde 10 - Muhasebe

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlanlar

Madde 11 - İlanların yayımı ve muhtevası
Madde 12 - İlanların yayımlanma süresi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gazetenin Arşivlenmesi ve Dağıtımı

Madde 13 - Gazetenin arşivlenmesi
Madde 14 - Gazetenin dağıtımı

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 15 - Gelen ve giden evrak
Madde 16 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 17 - Yürürlük
Madde 18 - Yürütme