Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ESNAF VE SANATKAR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/09/2005
RESMİ G. NO : 25938
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Kurulun Teşekkülü ve Görevleri

Madde 4 - Kuruluş
Madde 5 - Kurulun teşekkülü
Madde 6 - Kurulun görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 7 - Toplantıya çağrı
Madde 8 - Toplantı ve karar nisabı
Madde 9 - Kararlar
Madde 10 - Kararların ilanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 11 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 12 - Yürürlük
Madde 13 - Yürütme