Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 20/09/2005
RESMİ G. NO : 25942
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçimler

Madde 5 - Genel kurul toplantıları ve çağrı
Madde 6 - Olağan toplantı gündemi
Madde 7 - Olağanüstü genel kurul toplantıları
Madde 8 - Genel kurul toplantıları ve çoğunluk
Madde 9 - Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi
Madde 10 - Başkanlık divanı
Madde 11 - Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri
Madde12 - Seçilme şartları
Madde 13 - Organlarda görev alma yasağı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilere Ait Usul ve Esaslar

Madde 14 - Toplantılarda temsilci bulundurma
Madde 15 - Temsilci görevlendirilmesi
Madde 16 - Temsilci istemede usul

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilerin Nitelikleri, Görev ve Yetkileri

Madde 17 - Temsilcilerin nitelikleri
Madde 18 - Temsilcilerin görev ve yetkileri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temsilci Ücretleri

Madde 19 - Temsilci ücretleri

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 20 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 21 - Yürürlük
Madde 22 - Yürütme