Bakanlıklar Mevzuatı  
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/2003
RESMİ G. NO : 25103
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Hukuki Dayanak
Madde 4.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 5.- Genel Esaslar
Madde 6.- Denetime İlişkin Hükümler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler, Rapor, Tutanak ve Kayıtlar

Madde 7.- Teknik Düzenlemeye Uygunsuzluk Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler
Madde 8.- Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler
Madde 9.- Rapor , Tutanak ve Kayıtlar ile Bilgi Değişimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Madde 10.- Denetçinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Madde 11.- Üreticinin veya Dağıtıcının Yükümlülükleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu

Madde 12.- Komisyonun Teşkili
Madde 13.- Komisyonun Görevleri
Madde 14.- Çalışma Usul ve Esasları
Madde 14.- Çalışma Usul ve Esasları

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 15.- Bilgilerin Gizliliği
Madde 16.- Önlemler ve Ceza Hükümlerinin Uygulanmasında Yetki
Madde 17.- Yetki
Madde 18.- Uygulama
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme