BAKANLIKLAR MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 20.06.1998 Cumartesi Sayı: 23378 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin atanmaları ile görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, liyakat sistemine dayandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla hazırlanmıştır. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve Yönetmelikte sayılan personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlere ait yöntem ve koşullar ile bunlara ilişkin hükümleri kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3146 sayılı alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

            Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

            Yönetmelik : Bu Yönetmeliği, 

            Personel : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personeli, 

            Unvan : Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, 

            Unvan Yükselmesi: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, APK Uzmanı, Uzman, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Daktilograf kadro unvanlarına yükselmeyi, 

            Unvan Yükselme Sınavı: Bakanlık personelinden, belirli unvanlara yükselmek isteyenlerin girmek zorunda oldukları yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak iki aşamada yapılan sınavları, 

            Hizmet Süresi: Sınavın açıldığı aydan bir önceki ayın son günü itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki süreleri, 

            Yazılı Sınav: Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 19 uncu maddede sayılan kadrolara yapılacak atamalar için, görev ve kadro özelliklerine göre yapılacak yazılı sınavı, 

            Sözlü Sınav: Yönetmelikte belirlenen kadrolara atanacakların bilgilerinin yanında zeka, kavrayış, anlatım, temsil yeteneği ile davranış ve geçmiş yıllardaki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla görüşme suretiyle yapılan sınav ile Daktilograf, Santral Memuru ve Şoför kadrolarına atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılacak değerlendirmeleri, 

            Fakülte veya Yüksek Okul Mezunu Olmak: Üniversitelerin maliye, iktisat, hukuk, işletme, kamu yönetimi ve iş idaresi ile ilgili öğrenim veren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini veya meslekle ilgili yüksek lisans veya doktora öğrenimini bitirmiş olmayı, ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
SINAVLARA İLİŞKİN ESAS VE ŞARTLAR

            SINAV ESASLARI 
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışındaki görevlere atanabilmek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak sınavları kazanmak şarttır. 

            Sınav komisyonlarınca yapılan sınavlarda, en çok atama yapılabilecek münhal kadro kadar başarılı olan aday ilan edilir.  

            Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir. 

            Sınavı kazananların tamamının ataması sonuçlandırılmadan, aynı görev ve unvan için yeni bir sınav açılamaz. 

            SINAV AÇILMASI 
            Madde 6- Görevde yükselmeler için açılacak sınavlar, merkez ve taşra teşkilatındaki boş kadro durumu, hizmet gerekleri ve ilgili birimlerin de görüşleri alınmak suretiyle yılda iki defadan fazla olmamak üzere, Bakanlıkça uygun görülen tarih, yer veya yerlerde yapılır. 

            SINAVIN DUYURULMASI 
            Madde 7- Atama yapılacak boş kadroların birimi, unvanı, sayısı ve derecesi, sınav konuları, sınava girecek personelde aranacak koşullar, en son başvuru tarihi, sınav tarihi ve zamanı, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. Sınavlar başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 20 gün sonra yapılır. 

            BAŞVURU ESASLARI 
            Madde 8- Sınav duyurusunun yapılmasını takiben, durumları aranılan şartlara uygun personel, hangi birimin hangi unvanı için sınava girmek istediklerini bir dilekçe ile birimlerine bildirirler. 

            Birim amirleri, başvuru dilekçesini bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.  

            BAŞVURULARIN İNCELENMESİ 
            Madde 9- Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri, Personel Dairesi Başkanlığınca, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. İnceleme sonucunda gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları bir yazı ile bildirilir. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

            SINAV KOMİSYONUNUN KURULUŞU 
            Madde 10- Sınav komisyonu, her sınavdan önce Bakanlık onayı ile bir Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile sınav açılacak kadroların bulunduğu birimler gözönünde bulundurulmak suretiyle atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek en az üç üyeden oluşur. Ayrıca her üyenin yerine bir yedek üye belirlenir. Sınav komisyonları tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu esas alınır. Oylama sonucu kararlar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını, gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır. 

            SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 11- Sınav komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

            a) Sınav sorularını hazırlamak, 

            b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, 

            c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre bir başarı listesi düzenlemek, 

            d) Sınavla ilgili tutanakları düzenlemek ve imza etmek,  

            e) İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak. 

            SINAV ŞEKİLLERİ 
            Madde 12- Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınavlar, klasik usulde veya test uygulaması şeklinde yapılabilir. Gerektiğinde ÖSYM aracılığı ile de yapılabilir. 

            Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava, uygulama veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir. 

            SINAV SORULARININ KONULARI VE HAZIRLANMASI 
            Madde 13- Sınav soruları, başvuranların atanacakları unvanlarda hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yetenekleri ölçecek şekilde değerlendirilir.  

            a) Yazılı sınavlarda; %60 boş kadronun bulunduğu  birim mevzuatına, %30 Bakanlık teşkilatı ve görevlerine, %10 ağırlık ise resmi yazışma  teknikleri ve usulleri konularına yer verilmek üzere hazırlanır. Sınav sorularının gizliliği esastır. 

            b) Sözlü sınavlarda; yazılı sınav konuları yanında yönetici konumundaki kadro unvanları için sınava girenler, yönetme sorumluluğu, plan, program yapma, koordinasyon ve karar verme yeteneği, temsil kabiliyeti gibi konularda ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur. 

            DEĞERLENDİRME VE BAŞARI LİSTESİ 
            Madde 14- Yazılı ve sözlü veya uygulamalı sınavlar ayrı ayrı (100) tam puan üzerinden değerlendirilerek, (70) ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar. 

            Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü veya uygulamalı sınava giremezler. 

            Genel başarı notu; yazılı ve sözlü veya uygulamalı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. 

            Unvan yükselme sınavlarında; başarı listesindeki en yüksek puandan başlamak üzere duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar kişi başarı listesindeki sıraya göre kazanmış sayılır. 

            SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
            Madde 15- Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde sınav mahallinde asılmak suretiyle duyurulur. 

            Sözlü veya uygulamalı sınav sonuçları ise sözlü veya uygulamalı sınavın bitirilmesini müteakip en geç iki gün içinde yukarıda belirtildiği şekilde duyurulur. 

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI 
            Madde 16- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde bir yıl süre ile saklanır. 

            YÜKSEKME SINAVLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEMEK 
            Madde 17- Aynı unvan için katıldığı üç sınavda da başarılı olamayanlar, son katıldıkları sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılacak unvan yükselme sınavına katılamazlar. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME ESAS VE ŞARTLARI

            ATAMA 
            Madde 18- Sınavı kazananlar başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde sıralamada hizmet süresi esas alınır. Diğerlerinin atamaları kadro boşaldıkça yine atamaya yetkili merci tarafından yapılır. 

            Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

            Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılan bir sonraki sınava katılamazlar. 

            SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER 
            Madde 19- Sınava girecek personelde aranacak nitelikler aşağıda unvan itibariyle belirlenmiştir. 

            a) Şef kadrosuna atanabilmek için; 

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

            2) Sınav tarihi itibariyle, en az iki yılını Bakanlıkta memur olarak geçirmiş olmak kaydıyla, yüksekokul mezunları için beş yıl; lise veya dengi okul mezunları için en az on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            3) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            5) Usul ve esasları Bakan onayı ile belirlenecek şefliğe hazırlama eğitimine katılmış olmak, 

            6) Bakanlık merkez teşkilatına atanacakların Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar eğitim seminerlerinde başarılı olduklarına dair sertifika sahibi olmak, 

            7) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            b) Uzman kadrosuna atanabilmek için: 

            1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, 

            2) Sınav tarihi itibariyle, en az iki yılını Bakanlıkta şef olarak geçirmiş olmak kaydıyla, on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            4) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            5) Bakanlık merkez teşkilatına atanacakların Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar eğitim seminerlerinde başarılı olduklarına dair sertifika sahibi olmak, 

            6) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            c) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

            2) Sınav tarihi itibariyle, en az iki yıl Bakanlıkta şef veya uzman kadrosunda çalışmış olmak kaydıyla on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak,  

            3) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak,  

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            5) Usul ve esasları Bakan onayı ile belirlenecek şube müdürlüğüne hazırlama eğitimine katılmış olmak, 

            6) Bakanlık merkez teşkilatına atanacakların Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar eğitim seminerlerinde başarılı olduklarına dair sertifika sahibi olmak, 

            7) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            SINAVA TABİ OLMAYAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK NİTELİKLER 
            Madde 20- Özel tüzük ve yönetmelikleri uyarınca göreve atananlar ile Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, APK Uzmanı, Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanmada aşağıda belirtilen esasları taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz. 

            a) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için: 
            1) Fakülte  veya yüksek okul mezunu olmak, 

            2) Bakanlıkta Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda iki yıl, Bakanlık Müfettişi veya İş Müfettişi kadrosunda beş yıl olmak üzere toplam on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            3) Son üç yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik  125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 

            5) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            b) Daire Başkanı  kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

            2) Şube Müdürü veya APK Uzmanı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,  

            3) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            4) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak,  

            5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 

            6) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            c) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 

            2) Bakanlıkta Şube Müdürü kadrosunda iki yıl, Bakanlık Müfettişi veya İş Müfettişi kadrosunda beş yıl olmak üzere toplam on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            3) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 

            5) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 

            2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak, 

            3) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            e) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 

            2) Şef veya daha üst düzeyde bir kadroda görev yapmış olmak, 

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            4) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 

            6) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak, 

            7) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

            f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

            2) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam on yıl hizmet süresi bulunmak, 

            3) En az iki  işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, 

            4) Bilgi işlem programlama, sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde iki yıl iş tecrübesi olmak, 

            5) İngilizce'yi iyi derecede bilmek, 

            6) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 

            g) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 
            1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 

            2) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere beş yıl hizmet süresi bulunmak, 

            3) En az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve biri bakanlıkta olmak üzere programlama dillerinden en az ikisini bilmek, 

            4) İngilizce'yi iyi derecede bilmek, 

            5) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, gerekir. 

            UNVAN VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ 
            Madde 21- Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi şartıyla; 
            a) Memur olarak görev yapan personel, Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 

            b) Daktilograf olarak görev yapan personel, Memur, Bilgisayar İşletmeni  veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 

            c) Şoför olarak görevli personel, Memur veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,  

            d) Yardımcı hizmetler sınıfında görevli personel Memur, Daktilograf, Şoför ve Dağıtıcı, kadrolarına atanabilirler. 

            Atamalarda kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınır. 

            A) Memur ve Daktilograf kadrosundakilerin, Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmeleri için; 

            a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

            b) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Bakanlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak, 

            c) Bakanlık merkez teşkilatına atanacakların Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar eğitim seminerlerinde başarılı olduklarına dair sertifika sahibi olmak, 

            d) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak, 

            f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            g) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            B) Daktilograf kadrosundakilerin Memur kadrosuna atanabilmeleri için; 

            a) Dört yıllık yüksek okul mezunlarının en az iki yılı, dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunlarının en az üç yılı, lise veya dengi okul mezunlarının en az dört yılı Bakanlıkta olmak üzere toplam altı yıl hizmeti bulunmak, 

            b) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            d) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            C) Şoför kadrosundakilerin Memur kadrosuna atanabilmeleri için; 

            a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

            b) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak, 

            c) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            e) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            D) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların Memur kadrosuna atanabilmeleri için; 

            a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

            b) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam beş yıl hizmeti olmak, 

            c) İhtiyaç, kadro durumu ve müracaat sayısına göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak, 

            d) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            f) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            E) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların Daktilograf kadrosuna atanabilmeleri için; 

            a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

            b) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak, 

            c) Daktilograf sertifikasına sahip olmak, (Ticaret lisesi mezunlarında bu şart aranmaz.) 

            d) İhtiyaç, kadro durumu ve müracaat sayısına göre yapılacak yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmak, 

            e) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            g) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            F) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların Şoför kadrosuna atanabilmeleri için; 

            a) En az orta okul mezunu olmak, 

            b) (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak, 

            c) İhtiyaç, kadro durumu ve müracaat sayısına göre yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak, 

            d) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            f) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 

            G) Hizmetli kadrosundaki personelin Dağıtıcı kadrosuna atanabilmesi için; 

            a) En az orta okul veya dengi okul mezunu olmak, 

            b) Bakanlıkta en az iki yıl olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak, 

            c) Son iki yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az iyi olmak, 

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak, 

            e) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, gerekir. 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            GEÇİŞLER 
            Madde 22- Unvan değişikliği yapılmadan Bakanlık içinde aynı veya daha üst dereceli kadrolara atanmalarda sınav şartı aranmaz.  

            Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacak personel, bulunduğu unvandan daha üst unvanlara olmamak kaydıyla Bakanlıkta bir göreve naklen atanabilir. 

            Bir üst unvanlı kadrodan bir alt unvanlı kadroya geçiş isteğe bağlı olarak mümkündür. İstekleri ile bir alt kadroya geçirilenlerin tekrar eski unvanlı kadrolarına atanmalarını istemeleri halinde, Yönetmelikte öngörülen sınav şartı aranmaz. 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Yönetmelikte sayılan unvanlarda çalışanların bu unvanları kendileri için kazanılmış hak sayılır. 

            Geçici Madde 2- 31/12/1998 tarihine kadar yapılacak atamalarda bilgisayar eğitim sertifikası ile şeflik veya müdürlük görevlerine hazırlama eğitimine katılarak başarılı olma şartları aranmaz. 
  

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.