Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:15.01.1999 Cuma Sayı: 23584 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
  
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
   
            Madde 1- 20/6/1998 tarihli ve 23378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

            Bakanlık  : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

            Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

            Personel  : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personeli,

            Unvan     : Bu Yönetmelikte sayılan unvanları,

            Unvan Yükselmesi: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, APK Uzmanı, Uzman, Şef, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Şoför ve Dağıtıcı kadro unvanlarına yükselmeyi,     Unvan Yükselme Sınavı: Bakanlık personelinden, belirli unvanlarına yükselmek isteyenlerin girmek zorunda oldukları yazılı veya uygulamalı olarak yapılan sınavları,

            Hizmet Süresi: Sınavın açıldığı aydan bir önceki ayın son günü itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki süreleri,

            Yazılı Sınav: Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 19 uncu maddede sayılan kadrolara yapılacak atamalar için, görev ve kadro özelliklerine göre yapılacak yazılı sınavı,

            Uygulamalı Sınav: Yönetmelikte belirlenen Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılacak değerlendirmeleri,

            Fakülte veya Yüksek Okul Mezunu Olmak: Tüm üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarını veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini veya yüksek lisans veya doktora öğrenimini bitirmiş olmayı, ifade eder."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışındaki görevlere atanabilmek için yapılacak sınavları kazanmak şarttır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Sınav Komisyonunun görevi uygulamalı sınavı yapmaktır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Sınavın yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınav test şeklinde ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı; uygulamalı sınav ise Sınav Komisyonu tarafından yapılır."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 13- Sınav soruları, başvuranların atanacakları unvanlarda hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yetenekleri ölçecek şekilde değerlendirilir.

            Yazılı sınavlar; boş kadronun bulunduğu birim mevzuatı, Bakanlık teşkilatı ve görevleri, resmi yazışma teknikleri ve usulleri konularında yapılır."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 14- Yazılı sınavlar (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. (70) ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

            Unvan yükselme sınavlarında; başarı listesindeki en yüksek puandan başlamak  üzere duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar kişi başarı listesindeki sıraya göre kazanmış sayılır."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 15- Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından en geç 30 gün içinde ilgililere ve Bakanlığa bildirilir.

            Uygulamalı sınav sonuçları ise sınavın bitirilmesini müteakip en geç iki gün içinde sınav mahallinde duyurulur."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 18- Sınavı kazananlar başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde sıralamada hizmet süresi esas alınır.

            Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

            Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılan bir sonraki sınava katılamazlar."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinin (2) no'lu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "2) Sınav tarihi itibariyle, en az iki yılını Bakanlıkta daktilograf, memur, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak geçirmiş olmak kaydıyla, yüksekokul mezunları için beş yıl; lise veya dengi okul mezunları için en az on yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartlara sahip olmak," 

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (B) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (D) bendinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (E) bendinin (d) alt bendi ile (F) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Dört yıllık yüksek okul mezunlarının en az iki yılı, dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunlarının en az üç yılı, lise veya dengi okul mezunlarının en az dört yılı Bakanlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,"

            "d) İhtiyaç, kadro durumu ve müracaat sayısına göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak,"

            "c) İhtiyaç, kadro durumu ve müracaat sayısına göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak,"

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğe, aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

           "Ek Madde 2- Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev tanımlarında belirtilen Şef, Uzman ve Şube Müdürü kadrolarına atanma ve görevde yükselmelerde, 9/1/1993 tarihli ve 21460 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personel Yönetmeliği uyarınca yabancı dil bilme şartı aranır.

            Ek Madde 3- Yurtiçinde Daire Başkanı ve daha üst görevlerde bulunduktan sonra, Bakanlık yurtdışı teşkilatında bir göreve atananların, yurtiçinde bir göreve atanmalarında Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz."

            Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.