Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG. TARİHİ : 20/06/1998
RESMİ G. NO : 23378
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
SINAVLARA İLİŞKİN ESAS VE ŞARTLAR
Madde 5 : SINAV ESASLARI
Madde 6 : SINAV AÇILMASI
Madde 7 : SINAVIN DUYURULMASI
Madde 8 : BAŞVURU ESASLARI
Madde 9 : BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde  10 : SINAV KOMİSYONUNUN KURULUŞU
Madde  11 : SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde  12 : SINAV ŞEKİLLERİ
Madde  13 : SINAV SORULARININ KONULARI VE HAZIRLANMASI
Madde  14 : DEĞERLENDİRME VE BAŞARI LİSTESİ
Madde  15 : SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Madde  16 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde  17 : YÜKSEKME SINAVLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEMEK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME ESAS VE ŞARTLARI
Madde  18 : ATAMA
Madde  19 : SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
Madde  20 : SINAVA TABİ OLMAYAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK NİTELİKLER
Madde  21 : UNVAN VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde  22 : GEÇİŞLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  23 : YÜRÜRLÜK
Madde  24 : YÜRÜTME