Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 

     
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin atanmaları ile görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, verimliliği arttırmaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına ilk kez açıktan, naklen veya yeniden atanacaklar ile görevde bulunan personelin görevde yükselmesi ile ilgili kuralları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

            Bakan : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

            Bakan Teşkilatı : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatını,

            Personel : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kadrolarında çalışanları,

            Birim Yöneticisi : 3154 sayılı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen birimlerin en üst yöneticisini,

            Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kadrolarında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

            Hizmet Grubu : Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

            Alt Hizmet Grubu : Aynı düzeydeki unvanların gruplandarılmasını,

            Üst Görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

            Alt Görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

            Görev Unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

            Görevde Yükselme Eğitimi : Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü ve daha alt görevlere atanacaklara verilecek hizmet içi eğitimi,

            Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça yapılacak olan sözlü veya uygulama sınavları,

            Sınav Tarihi : Sınavların başladığı ilk günü,

            KPDS : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

            ifade eder.

            HİZMET GRUPLARI
            Madde 5- Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli, aşağıdaki hizmet gruplarından oluşur:

            a) Yönetim grubu;

            1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Daire Başkanı (ana ve yardımcı hizmet birimi), I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri,
            2) Savunma Sekreteri, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü
            3) Şube Müdürü,
            4) Şef, Ayniyat Saymanı,

            b) Denetim grubu;

            1) Başmüfettiş, Müfettiş, AT Uzmanı,
            2) Müfettiş Yardımcısı, AT Uzman Yardımcısı,

            c) Hukuk, araştırma ve planlama grubu;
            Hukuk Müşaviri, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı Raportör,

            d) Koruma ve güvenlik grubu;

            1) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,
            2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

            e) Teknik hizmet grubu;

            1) Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist,
            2) Tekniker,
            3) Topoğraf, Teknisyen,

            f) Sağlık hizmetleri grubu;

            1) Daire Tabibi, Diş Tabibi,
            2) Hemşire, Laborant,

            g) Bilgi İşlem Grubu;

            1) Çözümleyici,
            2) Programcı,

            h) İdari hizmetler grubu;

            Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mütercim, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Daktilograf, Şoför,

            ı) Yardımcı hizmetler grubu;

            Bekçi, Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Hizmetli.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            GENEL ŞARTLAR
            Madde 6- Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi unvanlarından alt bir görevden daha üst bir göreve atanabilmek için,

            a) Sınava girecekleri kadro için 657 sayılı Kanunun 45 ve 68 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

            b) Bakanlıkta en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

            c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıla ait sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            e) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak,

            f) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            gerekir.

            ÖZEL ŞARTLAR
            Madde 7- Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi unvanları ve bu unvanlara atanma şartları aşağıda gösterilmiştir.

            a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

            1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
            2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
            3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

            b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

            1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak ve en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
            2) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist kadrolarından birinde en az 3 yıl asaleten bulunmuş olmak veya Şef, Raportör, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten bulunmuş olmak.

            c) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için;

            1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak ve en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
            2) Ekonomist, Şef, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten bulunmuş olmak.

            d) Şef, Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

            1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin en az 6 yıl hizmeti bulunmak,
            2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Daktilograf, Teknisyen kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

            e) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

            1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
            2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak.

            f) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

            1) Üniversitelerin, istatistik bölümü mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            g) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

            1) Üniversitelerin, iktisat veya ekonomi bölümü mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

            1) Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar dalından lisans diplomasına sahip olmak veya,
            2) Diğer yükseköğrenim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar için en az iki işletim sisteminin uygulanmasını, en az iki programlama dilini ve yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek,
            3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak.

            ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

            1) Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar dalından en az ön lisans diplomasına sahip olmak veya,
            2) Diğer yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve en az bir programlama dilini bilmek,
            3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            j) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

            1) Üniversitelerin, mühendislik dalında 4 yıl veya daha fazla öğrenim veren fakültelerinden mezun olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            k) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az 2 yıl süreli teknik öğrenim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            l) Topograf kadrosuna atanabilmek için;

            1) Meslek yüksek okulları veya meslek liselerinin harita kadastro ile tapu ve kadastro bölümlerinden mezun olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            m) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

            1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            n) Daire Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

            1) Tıp fakültesi mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            o) Diş Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

            1) Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            p) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

            1) Üniversitelerin, yüksek okulların ve sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            r) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

            1) Yüksek okulların ve meslek liselerinin laborant veya kimya bölümü mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

            s) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,
            3) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak,
            4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (askerlik hizmetini komando olarak yapmış olmak tercih nedenidir.)

            t) Bilgisayar İşletmeni, Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mütercim, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Daktilograf, Şoför kadrolarına atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2) En az  3 yıl hizmeti bulunmak,
            3) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
            4) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
            5) Mütercim kadrosuna atanabilmek için KPDS'den en az "B" seviyesinde başarılı olmak.

            GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLMAKSIZIN ATAMA YAPILABİLECEK UNVANLAR
            Madde 8- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinde belirtilen kadro unvanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel hükümlere göre atama yapılır.

            Müfettiş Yardımcısı ve AT Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ayrıca mevcut Yönetmeliklerinde belirtilen hükümler uygulanır.

            Ayrıca;

            a) Araştırmacı kadrolarına, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde,

            b) Savunma Uzmanı kadrolarına 24/10/1961 tarihli ve 108 sayılı Savunma 
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşıyanlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüşü alınarak,

            c) Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 33 üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, atama yapılır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAV ESASLARI

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olanların, atanacakları görevin niteliğine göre iki haftadan az, sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

            Görevde yükselme eğitimi ihtiyaca göre yılda en fazla bir defa yapılır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 10- Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt bir görevden, üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar Personel Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili duyurusunu takiben yazılı müracaatlarını görev yaptıkları birim aracılığı ile anılan Başkanlığa iletirler.

            Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, sınava girecekleri kadro sayısının iki katından fazla olması halinde sınav kurulu tarafından, görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve görevin nitelikleri esas alınarak ön eleme yapılır.

            Görevde yükselme eğitim programları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ortaklaşa düzenlenebilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

            a) T.C. Anayasası;

            1) Genel esaslar,
            2) Temel hak ve ödevler,
            3) Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) İnsan hakları,

            h) 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmış ise Bakanlığın o birimiyle doğrudan ilgili mesleki konular.

            Düzenlenecek görevde yükselme eğitiminde bu maddenin (g) ve (h) bentlerinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

            SINAV ŞARTI
            Madde 12- Bu Yönetmeliğin görevde yükselme esaslarına tabi unvanlarına atanabilmek için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmak şarttır.

            Yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

            SINAV ŞEKLİ
            Madde 13- Görevde yükselme sınavları; yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü veya uygulamalı sınava alınmazlar.

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 14- Bakanlık teşkilatında görevde yükselme ile ilgili olarak yapılacak sınavları yürütmek üzere bir sınav kurulu oluşturulur. Bu kurul Bakan'ın belirleyeceği kişinin başkanlığında sınav açılan kadronun görev alanı ile ilgili konularda tecrübe sahibi üç üye ile Personel Dairesi Başkanından teşekkül eder.

            Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

            Sınav kurulu, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görevde yükselme eğitimini verecek kişilerin görevlendirilmesi ve eğitim sonunda yapılacak sınav ile görevde yükselme sınavı sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı, sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ile sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır.

            Sınavın niteliğine göre gerektiğinde Bakanlık dışından üye alınabilir. Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

            BAŞARI NOTU
            Madde 15- Görevde yükselme sınavını başarmış sayılabilmek için yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı, en az 70 puan almış olmak şarttır. Genel başarı sıralaması yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

            SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
            Madde 16- Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

            Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, öncelikle mesleki konulardaki aldıkları puan dikkate alınır. Bununda eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
            Madde 17- Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AÇIKTAN, NAKLEN VE YENİDEN ATAMALAR

            AÇIKTAN ATAMA
            Madde 18- Bakanlık teşkilatı kadrolarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Bakanlık teşkilatına ilk defa açıktan atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

            a) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen hizmet sınıflarına göre öngörülen öğrenim şartları ile 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

            b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş bulunmak ya da mecburi hizmet yükümlülüğünün Bakanlıkta yapılmasına yetkili kurumca muvafakat verilmiş olmak,

            c) Genel idare hizmetleri sınıfı için en az lise, yardımcı hizmetler sınıfı için en az ortaokul mezunu olmak,

            d) Yapılacak sınavları kazanmak.

            NAKLEN ATAMA
            Madde 19- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

            a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az 1 yıllık hizmetinin bulunması ve asaletinin tasdik edilmiş olması,

            b) Son üç yıllık sicil notu ortalamasının veya üç yıldan az hizmeti olanlar için son yıla ait sicil notunun en az "iyi" olması,

            c) Kurumca ayrılmasına muvafakat verilmesi,

            halinde ancak aynı veya daha alt görevlere naklen geçişler mümkündür.

            YENİDEN ATAMA
            Madde 20- İlgili kanunlarına göre memur sayılanlardan; istifa, emeklilik ya da görevinden çekilmiş sayılma gibi nedenlerle görevinden ayrılmış olanların;

            a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile atama yapılacak kadronun bu Yönetmelikte belirtilen şartlarına sahip olmaları,

            b) 657 sayılı Kanunun 92, 93 ve 97 nci maddelerinde belirtilen koşullara uygun bulunmaları,

            halinde ancak aynı veya daha alt görevlere yeniden atanmaları mümkündür.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            HİZMET GRUPLARI ARASINDAKİ GEÇİŞLER
            Madde 21- Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme sınavında başarılı olmakla mümkündür. Aynı alt hizmet grubu içindeki geçişler, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağlı kalmaksızın yapılabilir.

            Görevde yükselme esaslarına tabi olmayan personelin, Yönetmelik kapsamındaki görevlere, Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin alt görevlere nakilleri mümkündür.

            Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadro unvanlarından üst görevlere atanacaklar için de bu yönetmeliğin eğitim ve sınava ilişkin hükümleri uygulanır.

            KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
            Madde 22- 18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerde asaleten çalışmış bulunan personel, görevin gerektirdiği nitelik ve şartları taşıdıkları takdirde, aynı veya daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın yeniden atanabilirler.

            18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları kazananların hakkı saklıdır.

            SAĞLIK NEDENİYLE GÖREVLERİNİ YAPAMAYANLARIN DURUMU
            Madde 23- Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olanların durumlarına uygun diğer bir kadroya atanmalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve hizmet şartı aranmaz.

            ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİ VE SINAVLARI
            Madde 24- Bakanlık, Özürlülerin açıktan atama ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

            ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURUMLARDAN YAPILAN ATAMALAR
            Madde 25- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR
            Madde 26- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1- 18/4/1999 tarihinde dört yıldan az yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.