Bakanlıklar Mevzuatı  
  
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
  
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/2005
RESMİ G. NO : 253852
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3
– Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Madde 5 - İzinlerle ilgili temel ilke
Madde 6
- İzin süresi ve süre uzatımı
Madde 7 - Arama faaliyetleri
Madde 8 - Üretim faaliyetlerinde izin
Madde 9 - Çevresel etki değerlendirmesi ve seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler için müracaat
Madde 10 - Çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projelerinde izin için müracaat
Madde 11
- İzin müracaatlarının değerlendirilmesi
Madde 12 - İzin belgelerinde eksiklikler
Madde 13 - İzin için müracaat alanı
Madde 14 - İzinler için maddi yükümlülükler
Madde 15 - İzin müracaatının yapılacağı valilik
Madde 16 - Müracaat belgeleri
Madde 17 - Yeraltı madencilik faaliyetleri
Madde 18
- Müktesep haklar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman, Muhafaza Ormanı ve Ağaçlandırma Alanlarında Madencilik Faaliyetleri

Madde 19 – Arama faaliyetleri
Madde 20
– Üretim faaliyetleri
Madde 21 - Orman alanlarında yapılacak tesisler
Madde 22 - Mevcut yolların kullanımı
Madde 23
– Orman izninin sona ermesi
Madde 24
- Muhafaza ormanlarında madencilik faaliyetleri
Madde 25
- Bedeller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile Avlaklarda Madencilik Faaliyetleri

Madde 26 - Arama faaliyetleri
Madde 27
- Üretim faaliyetleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Madencilik Faaliyetleri

Madde 28 - Yürürlüğe konulacak özel çevre planları
Madde 29 - Arama faaliyetleri
Madde 30 - Üretim faaliyetleri

ALTINCI BÖLÜM

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanlarında Madencilik Faaliyetleri

Madde 31 – Arama faaliyetleri
Madde 32 – Üretim faaliyetleri
Madde 33 – Görüş alma

YEDİNCİ BÖLÜM

Tarım Alanlarında Madencilik Faaliyetleri

Madde 34 - Arama faaliyetleri
Madde 35
– Üretim faaliyetleri
Madde 36 - Tarım alanlarında kurulacak tesisler
Madde 37- Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 38 - Tarım alanlarında yolların kullanılması

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mera Alanlarında Madencilik Faaliyetleri

Madde 39 - Arama faaliyetleri
Madde 40
- Üretim faaliyetleri
Madde 41 - Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 42- Tahsis amacının değiştirilmesi
Madde 43 - Bedeller
Madde 44 - Madencilik faaliyetleri sonrasında çevre ile uyumlu hale getirilmesi
Madde 45 - Mera alanlarında tesis yapımı
Madde 46 - Ruhsat alındıktan sonra mera ilanı
Madde 47 - Mera alanlarında yolların kullanılması

DOKUZUNCU BÖLÜM

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanlarda Madencilik Faaliyetleri

Madde 48 – Arama faaliyetleri
Madde 49
– Üretim faaliyetleri
Madde 50
- Madencilik faaliyetleri sırasında kültür ve tabiat varlığına rastlanması
Madde 51
- Kültür ve tabiat varlıklarının zarar görmesi
Madde 52- Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının tespit ve tescilinde görüş alınması
Madde 53
- Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının yeniden tespiti

ONUNCU BÖLÜM

Su Havzalarında Madencilik Faaliyetleri

Madde 54 - Genel ilkeler
Madde 55 – Mutlak koruma alanı 
Madde 56 - Kısa mesafeli koruma alanı
Madde 57 – Orta mesafeli koruma alanı
Madde 58
- Uzun mesafeli koruma alanı
Madde 59 - Faaliyetlerin denetimi
Madde 60
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kısıtlama getirilmemesi

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri ve Karasularında Madencilik Faaliyetleri

Madde 61 - Genel ilke
Madde 62 - I (a) Grubu ruhsatların verilmesi
Madde 63 - I (a) Grubu ruhsatlar ile ilgili tesisler
Madde 64 - Diğer grup madenlerin aranması
Madde 65 - Diğer grup madenlerin üretimi
Madde 66 - Faaliyetle ilgili tesis inşası
Madde 67 - Eriyik halde maden üretimi ve tesisleri
Madde 68 - İmar planları

ONİKİNCİ BÖLÜM

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde Madencilik Faaliyetleri

Madde 69 - Arama faaliyetleri
Madde 70 - Üretim faaliyetleri
Madde 71 - Görüş alınması

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde Madencilik Faaliyetleri

Madde 72 - Temel ilke
Madde 73 – Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri kurma kararı
Madde 74 - A skeri yasak ve güvenlik bölgelerinde madencilik faaliyetleri
Madde 75 - Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde havadan maden araştırması
Madde 76 - Diğer askeri bölgelerde madencilik faaliyetleri

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gayrisıhhi Müesseselerde İzinler

Madde 77 - İzin
Madde 78 - Gayrisıhhi müesseselerle ilgili izinlerde ilkeler
Madde 79 - Sağlık koruma bandı ile ilgili ilkeler
Madde 80 - Açılma ruhsatı
Madde 81
- İşletme ruhsat alanlarının plan notuna işlenmesi
Madde 82
- Organize sanayi bölgelerinin çevresinde madencilik faaliyetleri

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Çevresel Etki Değerlendirmesi ile İlgili Madencilik Faaliyetleri

Madde 83 - Ruhsat sahibinin yükümlülükleri
Madde 84 - Özel format belirlenmesi
Madde 85 - Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması
Madde 86 - Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler
Madde 87 - Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler

ONALTINCI BÖLÜM

Sulak Alanlarda Madencilik Faaliyetleri

Madde 88 - Arama faaliyetleri
Madde 89
- Üretim faaliyetleri

ONYEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 90 - Faaliyetlerin denetimi
Madde 91
- Maden atıkları
Madde 92 - Yürürlük
Madde 93 - Yürütme