Belediye ve İmar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2005 Cuma Sayı: 26004 (Asıl)

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
 

BELEDİYE MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA USULÜNE DAİR BELEDİYE KANUNUNUN 59 UNCU MADDESİNE TEVFİKAN TANZİM EDİLEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 26/8/1930 tarihli ve 1580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.