Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2000 Çarşamba Sayı: 23973 (Asıl) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
           Madde 1- 22/8/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 28- Maden Kanununun 32 nci maddesi çerçevesinde ruhsat sahibi, ruhsat sahasını terk talebinde bulunmadan önce sahada can ve mal güvenliği ile ilgili kalıcı emniyet tedbirlerini alır. Ruhsat sahibi gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra terk talebi için bir dilekçe ve ekinde sahada çalıştığı bölgeleri ve aldığı emniyet tedbirlerini gösterir bir harita ile Genel Müdürlüğe müracaat eder.

            Terk talebinden itibaren 3 ay içinde sahada yapılacak kontrollerde alınan emniyet tedbirleri yeterli ve yerinde görülmediği takdirde; ruhsat sahibi, uygun bir süre verilerek alması gerekip de noksan bıraktığı emniyet tedbirlerini yerine getirmesi için uyarılır ve ruhsatın bulunduğu ilin valiliğine bilgi verilir. Bu süre içinde ruhsat sahibince yerine getirilmeyen emniyet tedbirleri, ruhsat sahibinin namı hesabına teminatı kullanılarak Bakanlıkça alınır. Teminatın yeterli olmaması durumunda harcamalar ruhsat sahibinden tahsil edilmek üzere Madencilik Fonundan karşılanır. Ödenmeyen harcamaların tahsil edilememesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.

            Terk talebinin Genel Müdürlük tarafından kabul edilinceye kadar geçen süre içinde ruhsat alanı içinde meydana gelecek olaylardan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar ruhsat sahibine aittir."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 51 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Ancak, Avrupa Birliği Ülkelerinin dışındaki ülkelerden yapılacak, demir-çelik sektörünün kullandığı kömür hariç, kömür ve petrokokun ithalatından alınacak fon kesintisi, ithal edilen kömür ve petrokokun gümrük resmine esas bedelinin %10'u (yüzde on) oranında olup ithalat sırasında; ithalata aracılık yapan banka tarafından kesilerek Madencilik Fonu hesabına yatırılır.

            Avrupa Birliği Ülkelerinin dışındaki ülkelerden yapılacak krom cevheri ithalatından alınacak fon kesintisi, ithal edilen krom cevherinin gümrük resmine esas bedelinin %10'u (yüzde on) oranında olup ithalat sırasında; ithalata aracılık yapan banka tarafından kesilerek Madencilik Fonu hesabına yatırılır.

            Avrupa Birliği Ülkelerinin dışındaki ülkelerden yapılacak demir cevheri ithalatından alınacak fon kesintisi, ithal edilen demir cevherinin gümrük resmine esas bedelinin %2.5'u (yüzde ikibuçuk) oranında olup ithalat sırasında; ithalata aracılık yapan banka tarafından kesilerek Madencilik Fonu hesabına yatırılır."

           Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.