Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 08.07.1992 Salı Sayı: 21278 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan; 
 
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE VE SINIRIN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK
 
 
            Karar Sayı   : 92/3170 
            Karar Tarihi: 06.06.1992 

            Madde 1 - Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki hallerde dört yıldan kısa olabilir. 

            a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibarıyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nca onaylanan mallar, 

            b) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, ilk sözleşmenin devamı mahiyetinde, yeniden finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar, 

            c) Yurt içinde veya yurt dışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle kiralama konusu malın, bu malı kiralayanın ya da kiracısının zarar gördüğü haller. 

            Madde 2 - Kiralayanın kiralama işlemlerinin toplam tutarı özkaynaklarının 30 katını, ortakları veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemleri toplamı tutarı ise, özkaynaklarının 15 katını geçemez. 

            Özkaynaklar deyimi, kiralayanların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararının düşülmesi sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder. 

            Şirketler grubu, sermayesinin çoğunluğu ile yönetimi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan şirketlerdir. İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının veya bunların müessese ve bağlı ortaklıklarının, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nca onaylanacak kiralama işlemlerinde bu oranlar aranmaz.  

            Madde 3 - 11.9.1985 tarihli ve 85/9866 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Madde 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.