Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1991 Pazartesi Sayı: 20916 (Asıl) 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından; 
 
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE VE SINIRIN TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 1 İNCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
  
            Ekli “Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine dair Yönetmeliğin 1 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yönetmelik”in yürünlüğe konulması ; Devmet Bakanlığı’nın 7/3/.1991 tarihli ve 12277 sayılı yazısı üzerine , 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Y. AKBULUT
Başbakan

            Madde 1- 11/9/1985 tarihli ve 85/9866 sayılı Kararnamenin eki “Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik”in değişik 1 inci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

            “c) Yurtiçinde veya yurtdışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, kaza ve tabi afetler sebebiyle kiralama konusu malın, bu malı kiralayanın ya da kiracısının zarar gördüğü haller.” 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.