Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 08.07.1992 Çarşamba Sayı: 21278 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan : 
 
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE VE SINIRIN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK
 
Karar Tarihi :06/06/1992
Karar Sayısı:92/3170
    
            Ekli “Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tespitine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/5/1992 tarihli ve 24183 sayılı yasızı üzerine, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunun 7 ve 12 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’ca 6/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan 
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE VE SINIRIN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK


            Madde 1- Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki hallerde dört yıldan kısa olabilir.

            a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca onaylanan mallar, 

            b) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, ilk sözleşmenin devamı mahiyetinde, yeniden finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar,

            c) Yurt içinde veya yurt dışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle kiralama konusu malın, bu malı kiralayanın ya da kiracısının zarar gördüğü haller.

            Madde 2- Kiralama işlemlerinin toplam tutarı öz kaynaklarının 30 katını, ortakları veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemleri toplam tutarı ise, öz kaynaklarının 15 katını geçemez.

            Öz kaynaklar deyimi, kiralayanların ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararının düşülmesi sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder.

            Şirketler grubu, sermayesinin çoğunluğu ile yönetimi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan şirketlerdir.

            İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının veya bunların müessese ve bağlı ortaklıklarının, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca onaylanacak kiralama işlemlerinde bu oranlar aranmaz.

            Madde 3- 11/9/1985 tarihli ve 85/9866 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tespitine Dair Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümleri Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.