Askeri Emniyet MEvzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 02.01.1999 Cumartesi Sayı: 23571 (Asıl)
Milli Savunma Bakanlığından

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNİN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

    
           Madde 1- 12/9/1986 tarihli ve 19219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin, 12/9/1995 tarihli ve 22402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 21 inci maddesinin, birinci fıkrasının (1) nolu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "1- Rütbe işareti olarak uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar."

           Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.