Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1999 Pazartesi Sayı: 23671 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 
 
KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 23/6/1996 tarihli ve 22675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Ait olunan meslek odasından alınmış olan ve üyeliği gösteren bir belgeye sahip sorumlu yönetici ile yapılmış noter onaylı sözleşme," 

           Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, durumlarını bu değişikliğe uygun hale getirmeyen sorumlu yöneticiler ile çalışma izni sahiplerinin izin ve belgeleri, Bakanlıkça iptal edilir. 

            Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.