Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.1999 Cumartesi Sayı: 23889 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

    
            Madde 1- 19/8/1996 tarihli ve 22732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş ve Yönetmelik kapsamına giren tüm resmi ve özel kombina, mezbaha ve tesisler Bakanlığa müracaat ederek 31/12/2000 tarihine kadar çalışma izni almak zorundadır.

            a) Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş ve tesis kurma ve çalışma izni almadan faaliyet gösteren Yönetmelik kapsamındaki tüm resmi ve özel kombina, mezbaha ve tesisler Bakanlığa müracaat ederek Yönetmeliğin 5 inci ve değişik 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadırlar. Belgelerin tamamlanması tesis kurma raporu ve açılma raporunun düzenlenmesi ve Bakanlıkça yerinde yapılan denetimde işletmenin Yönetmelik hükümlerine uygun bulunması durumunda işletmeye çalışma izni verilir.

            b) 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önceki mevzuatına göre tesis kurma izni almış ve inşaatı devam eden Yönetmelik kapsamındaki tüm resmi ve özel kombina, mezbaha ve tesisler izne esas dosyaları ile birlikte Bakanlığa müracat ederek Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerden mevcut dosyalarında eksik bulunanları 1/7/2000 tarihine kadar tamamlayarak yeniden tesis kurma izni almak ve mevcut durumlarını Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Dosyalarındaki eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması ve tesis kurma raporunun düzenlenmesi işlemleri tamamlandıktan sonra işletmeye tesis kurma izni verilir.

            c) Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş ve 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmasından önceki mevzuatına göre çalışma izni almış Yönetmelik kapsamındaki tüm resmi ve özel kombina, mezbaha ve tesisler izne esas dosyaları ile birlikte Bakanlığa müracat etmek ve Yönetmeliğin 5 inci ve değişik 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerden dosyalarında mevcut olmayanları tamamlamak zorundadırlar. Söz konusu işletmelere dosyalarındaki eksik belgelerin tamamlanması, açılma raporunun düzenlenmesi ve Bakanlıkça yerinde yapılan denetimde işletmenin Yönetmelik hükümlerine uygun bulunması durumunda yeniden çalışma izni verilir.

            d) Bu süreler içerisinde tesis kurma izni ve çalışma izni almayan işletmeler hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla eklenen 18/A ve 18/B maddeleri ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.