Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.09.1999 Perşembe Sayı: 23808 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;

BİNİCİLİK YARIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 26/1/1996 tarihli ve 22535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Yarışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

            "Binici: Bir kulüp bünyesinde veya ferdi olarak, sportmenlik anlayışı içerisinde ulusal ve uluslararası kural ve teknikleri tatbik eden ve geliştiren, atı güven içinde olabildiğince az kuvvet sarf ederek tam yerinde, sakin, zamanında kullanma becerisini haiz, lisanslı sporcuyu,"

            "Temel Çalıştırıcı: Binicilik Federasyonunun iş birliği ve teknik desteği ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca veya yetki verilen özel ve kamu binicilik okul ve dengi eğitim merkezinde kurs görmüş, antrenör yardımcılığı yapabilecek lisanslı personeli,"

            "Antrenör: Binicilik Federasyonunun iş birliği ve teknik desteği ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca veya yetki verilen özel ve kamu binicilik okul ve eğitim merkezlerinde eğitim gördüğü antrenörlük kademelerindeki programları tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten antrenörlük belgesi alan, binici ve atları binicilik dalları dahilinde her türlü spor faaliyetlerinde sportmenlik anlayışı içinde, ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan personeli,"

            "Eğitim Programı: Binicilik sporunun uygulanmasında yer alan personelin her kademede yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerini,"

            "Ekip: Yarışma boyunca her biri tek bir ata binen 4 veya 3 yarışmacıyı,"

            "Arkadaş: Yarışma boyunca her biri tek bir ata binen 2 yarışmacıyı,"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (1/a) alt bendinin son cümlesi ile (1/b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2/g) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            "Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri Federasyonca yapılır."

            "1/b) Binicinin yeni alınmış bir lisansla yarışmalara katılabilmesi için, Federasyonun yeni binicilerin yarışma yeteneğini belirlemek amacıyla; at terbiyesi ve engel atlama dallarında daha önce hazırlanan programa göre yapılacak yeterlik sınavından geçer not alması gerekir. Bu sınav ihtiyaca göre yılda birden fazla da yapılabilir. Yeterlik Sınav Kurulu; Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulundan bir üye, bincilik il temsilcisi, Eğitim Kurulundan bir üye, Teknik Kuruldan bir üye, Merkez Hakem Kurulundan bir üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 6- Binicilik yarışma türü ve sınıfları şunlardır:

            A) Engel atlama yarışmalarının tanımı: Çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde yarışmacı ve at ikilisinin denendikleri ve bu sayede atın kudretini, maharetini, atlamadaki itaatini ve binicisini ortaya çıkaran bir yarışmadır. 

            B) Engel atlama yarışmalarının sınıfları:

      Sıra
      No                Sınıfı                    Simgesi
       1          Başlangıç Sınıfı              B
       2          İlk Sınıf                            İ
       3          Hafif Sınıf                       H
       4          Orta Sınıf                       O
       5          Yüksek Sınıf                   Y
       6          Zor Sınıf                          Z

            Başlangıç sınıfı yarışmalarında yeni, yetişkin ve usta kategorisi biniciler için üç ayrı tasnif, ilk sınıf yarışmalarında yetişkin ve usta kategorisi biniciler için iki ayrı tasnif yapılması zorunludur. Hafif sınıf yarışmalarında ayrı tasnif yapılması ihtiyaridir.

            C) Özel türde engel atlama yarışmalarının sınıfları:

    Sıra No                    Yarışma Adı                                      Uygulama
          1                        Altı sırık yarışması                            FEI Kurallarına göre
          2                        Düz hat engeller yarışması              FEI Kurallarına göre
          3                        Derbi (Derby) yarışması                  FEI Kurallarına göre
          4                        Kudret yarışması                             FEI Kurallarına göre
          5                        Kombine yarışmalar                        At terbiyesi ve engel atlama
                                                                                            yarışmalarını içerir. İlk veya hafif
                                                                                            sınıfta tertiplenir.
          6                        Hunter seat                                     Yeni binici veya atlar için
                                                                                            tertiplenen bir yarışmadır. Yalnız
                                                                                            ilk sınıfta tertiplenir.

            D) At terbiyesi yarışmalarının tanımı: Fizik ve yeteneğinin uyumlu olarak geliştirilmesiyle atı sakin ve yumuşak, hafif ve esnek yaparken aynı zamanda kendisinden emin, ilgili ve istekli olmasını sağlayarak binici ile arasında çok iyi bir ahenk oluşturmayı amaçlayan bir yarışmadır.

            E) At terbiyesi yarışmalarının sınıfları:

    Sıra
    No                Sınıfı                            Simgesi              Hareketler
       1               Başlangıç Sınıfı                  B                  Binicilik Federasyonu belirler
       2               İlk Sınıf                                İ                   Binicilik Federasyonu belirler
       3               Hafif Sınıf                           H                  Binicilik Federasyonu belirler
       4               Orta Sınıf                           O                  Binicilik Federasyonu belirler
       5               Yüksek Sınıf                       Y                  St. Georges - İntermediary I
       6               Zor Sınıf                             Z                   İntermediary I ve II

            F) Üç günlük yarışma tanımı: Üç günlük yarışma, tam anlamı ile tüm binicilik branşlarını içeren bir yarışma olup; binicinin, atın yeteneğini tam anlamı ile kavramış olarak biniş deneyimini ortaya koymasını ve atın da, akıllı ve verimli bir eğitimle yarışma yeteneğini ortaya çıkarmasını amaçlayan bir yarışmadır.

            G) Üç günlük yarışma sınıfları:

Sıra
No            Sınıfı               Simgesi      Yükseklik      1 inci Gün              2 nci Gün                3 üncü Gün
1.              Başlangıç           B               90 cm             --                      1 inci yol arazi                 --
2.              İlk                        İ              100 cm        At Terbiyesi           1 inci yol arazi                 --
3.              Hafif                   H             110 cm        At Terbiyesi           1 inci yol arazi             Atlama
                                                           Deneme
4.              Orta                   O            110 cm        *FEI Kurallarına      *FEI Kurallarına         *FEI Kurallarına
                                                                                     göre                         göre                         göre
5.              Yüksek              Y             115 cm        **FEI Kurallarına    **FEI Kurallarına       **FEI Kurallarına
                                                                                    göre                          göre                         göre
6.              Zor-A                Z-A           120 cm        ***FEI Kurallarına  ***FEI Kurallarına     ***FEI Kurallarına
                                                                                    göre                         göre                         göre
7.             Zor-B                Z-B            120 cm       ****FEI Kurallarına ****FEI Kurallarına  ****FEI Kurallarına
                                                                                    göre                         göre                         göre

            H) Dayanıklılık yarışmaları: Atın dayanıklılık ve gücünü en üst düzeye çıkaracak uzak mesafeleri içeren bir yarışmadır.

            I) At cambazlığı yarışmaları: Binicinin at üzerinde akrobasi hareketleri yapmasını amaçlayan bir yarışmadır.

            J) Araba yarışmaları: Atlı araba ile çeşitli konumlarda hazırlanmış engelleri geçmeyi amaçlayan bir yarışmadır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Engel atlama yarışmalarında 6 ncı maddenin (B) bendindeki sınıflara göre parkurlara konulacak engellerin azami ölçüleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Sıra                                                      Azami              Azami              Sulu
No       Sınıfı               Simgesi           Yükseklik           Genişlik           Hendek          Dak./Sürat
1.        Başlangıç            B                 60-100 cm         80-100 cm         --                   250 m/dk
2.        İlk                         İ                  110 cm               120 cm           200 cm            300 m/dk
3.        Hafif                    H                 120 cm               130 cm           250 cm            325-350 m/dk
4.        Orta                    O                130 cm                150 cm           300 cm           325-375 m/dk
5.        Yüksek                Y                140 cm                160 cm           350 cm           350-400 m/dk
6.        Zor                      Z                 150 cm                170 cm           400 cm           400 m/dk

            Parkur planlayıcısı parkurlara azami ölçülerde dilediği kadar engel yerleştirebilir. Her parkur için öngörülen engel sayısı yarışma programında belirtilir.

            Bütün bu ölçülerde 5 cm ye kadar tolerans tanınır. Bar dö spa (Bardispa) türü engellerin genişliğine 20 cm ye kadar bir enlik eklenebilir. Kombine yarışmalar, hunter seat yarışmaları kendi özel yönetmeliklerine göre tertiplenir."

            Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (A) bendine aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

            "At tescil belgeleri ve vizesi Federasyonca verilir."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (A) bendinin; (2) nci alt bendi aşağıdaki şekilde, (3) üncü alt bendinin ikinci paragrafındaki "Atatürk Döner Kupası" tanımı "Atatürk Kupası" şeklinde değiştirilmiştir.

            "2) Türkiye Şampiyonluğu Yarışmaları: Yılda bir defa, Federasyonca seçilecek ilde, engel atlama dalında yıldız, genç, yetişkin, yetişkin/genç ve usta biniciler için şampiyonluk yarışmaları tertiplenir. At terbiyesi dalında yalnız genç ve yetişkin biniciler için şampiyonluk yarışmaları tertiplenir. Ekipler arası ve Konkur Komple (Üç günlük) yarışmaların tertibinde zorunluluk yoktur. İl temsilcilikleri sorumluluğunda, illerde yalnız başlangıç sınıfı at kategorisinde il şampiyonluk yarışmaları tertiplenebilir."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (A) bendinin (1) inci alt bendinin son cümlesi ile (2), (4), (5), (6) ncı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yıldız biniciler ilk sınıfa, başlangıç sınıfı at hariç, her kategori atla katılabilirler ve yıldız biniciler (E+) ve (D+) harfleri ile kısaltılarak adlandırılırlar."

            "2) Genç Biniciler: 14 yaşlarını doldurdukları günden itibaren 18 yaşını doldurdukları takvim yılının sonuna kadar geçen yaş sınırı içinde bulunan binicilerdir. Genç biniciler başlangıç sınıfı at hariç her kategori at ile her sınıf yarışmalara katılabilir. Ancak gençlerin Avrupa şampiyonasına katılma amacına yönelik seçme yarışmaları yüksek sınıf üzerinden tertiplenir. Genç biniciler 15 yaşına girdikleri yılın içinde yetişkin biniciler için tertiplenen yarışmalara katılabilirler. Bu durumda kendilerine yetişkin binici statüsü uygulanır. Genç binici aynı yarışma dönemi içinde hem genç hem de yetişkin olarak yarışamaz. Genç biniciler (C+) ve (B+) harfleri ile kısaltılarak adlandırılırlar,"

            "4) Yetişkin Biniciler: 18 yaşını doldurmuş, Federasyon binicilik kulüpleri veya il temsilciliklerinin düzenledikleri "Orta sınıf" yarışmalarda 6 defa ve "Yüksek ve Zor sınıf" yarışmalarda 1 defa 1 incilik ile 5 incilik arası derece alamamış binicilerdir.

            Bunlar;

            a) Başlangıç sınıfı yarışmalara "usta" hariç her kategori atla,

            b) Diğer yarışmalara lisans kategorilerine göre, katılabilirler.

            Yetişkin biniciler (B) ve (C) harfleri ile kısaltılarak adlandırılırlar."

            "5) Usta Biniciler: 18 yaşını doldurmuş, Federasyon binicilik kulüpleri veya il temsilciliklerinin düzenledikleri "Orta sınıf" yarışmalarda 6 defa ve "Yüksek ve Zor sınıf" yarışmalarda 1 defa 1 incilik ile 5 incilik arası derece almış binicilerdir.

            Bunlar;

            a) Başlangıç sınıf yarışmalara sadece başlangıç sınıfı atla,

            b) İlk sınıf yarışmalara başlangıç ve ilk sınıf yetişkin atla,

            c) Hafif sınıf yarışmalara ilk ve hafif sınıf yetişkin atla,

            d) Orta ve daha üst sınıf yarışmalara her kategori atla, atılabilirler.

            Usta biniciler (A) harfi ile kısaltılarak adlandırılır."

            "6) Yeni biniciler: 18 yaşından sonra binicilik sporuna başlayan binicilerdir. Bunlar başlangıç sınıfı hariç her kategorideki atlarla başlangıç ve ilk sınıf yarışmalara katılabilirler. Bunların yeni binicilik süresi iki yıldır. Hafif ve daha yukarı yarışmalara katıldıkları takdirde yetişkin binici sayılırlar. Yeni biniciler (D) ve (E) harfleri ile kısaltılarak adlandırılırlar."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 21- Atların kategorileri ile kategori yükseltme esasları şunlardır:

            A) Atların kategorileri şunlardır:

            1) Küçük at sınıfı: 4 ve yukarı yaşlı, yüksekliği 156 cm den küçük atlardır. Kendileri özel tertiplenen yarışmalara katılabilirler.

            2) Başlangıç sınıfı atlar: Yurt içinde doğmuş atlar yaşları kaç olursa olsun, yarışmaya katıldıkları yılda, yurt dışından ithal edilmiş atlar ise 5 yaşının sonuna kadar başlangıç sınıfı sayılırlar.

            3) İlk sınıf yetişkin atlar: Başlangıç sınıfından çıkmış ve 75 kategori yükseltme puanı altında puan almış atlardır.

            4) Hafif sınıf yetişkin atlar: 75 ve daha yukarı kategori yükseltme puanı almış atlar, puanları 150 oluncaya kadar yetişkin at sayılırlar.

            5) Usta atlar: 150 ve daha yukarı kategori yükseltme puanı almış atlardır.

            6) Rehabilite edilmiş atlar: Çeşitli nedenlerle sakatlanmış, rok olmuş yetişkin ve usta kategorisi atlardır. Bu atların Angajman Kuruluna kupa, şilt, ödül ve benzeri şeyleri talep etmeden, tasnif dışı kaydı yaptırılabilir. Yarışma mevsiminde 3 defa rehabilitasyon yarışmasına girmeyen at diğer yarışmalara giremez.

            B) Kategori yükseltme esasları:

            1) Hangi kategoride olursa olsun ilk, hafif, orta, yüksek ve zor sınıf yarışmalara katılan atlar ilk 5 dereceye girdikleri takdirde aşağıdaki tabloda belirtilen puanları alırlar.

YARIŞMA SINIFLARINA GÖRE PUANLAMA

                       SINIFI         PUAN      SINIFI      PUAN          SINIFI          PUAN          SINIFI          PUAN
DERECE         İLK                           HAFİF                         ORTA                              YÜKSEK
                                                                                                                                    VE ZOR
1 incilik              "                 5             "              10                 "                  15                  "                20
2 ncilik               "                4              "               8                  "                  12                  "                16
3 üncülük          "                3              "               6                  "                    9                  "                 12
4 üncülük          "                2              "               4                  "                    6                  "                   8
5 incilik              "                1              "               2                  "                    3                  "                   4
TOPLAM                           15                            30                                     45                                    60

            2) Başlangıç sınıfı atlar, hafif sınıf yarışmaya katılıp ilk 5 dereceden irini aldığı takdirde ilk sınıf yetişkin at kategorisine yükselir.

            3) Birden çok atın aynı dereceyi paylaşması halinde o derecenin puanı at ayısına göre eşit olarak paylaştırılır, puanlamada tam sayı alınır.

            4) Başlangıç sınıfı atlar yurt içinde doğmuş ise ilk yarışmaya atıldıkları yılı takip eden yılın sonunda, yurt dışından ithal atlar ise 5 yaşının sonunda ilk sınıf yetişkin at kategorisine yükselirler. İlk sınıf yetişkin at kategorisinde 75 ve daha üstü puan topladıkları takdirde hafif sınıf yetişkin at kategorisine yükselirler.

            5) Kategori yükseltme puanı, binici tasnifine göre değil, o yarışmaya katılmış tüm atların tek tasnifi sonucu ilk 5 dereceye girmiş atlara verilir.

            6) Gençler hangi kategoride yarışırsa yarışsın atı aynı derecenin puanını almış sayılır.

            7) At kategorileri ve kategori yükseltme yöntemleri at terbiyesi yarışma türünde de engel atlamadaki gibi uygulanır. Ancak at terbiyesi yarışmalarından gelen puanlar at kategori defterinde ayrı bir kolona yazılır.

            8) Üç günlük yarışma türünde atlara kategori yükseltme puanı verilmez. Acemi atlar bu türden yarışmalara katılamazlar.

            9) Hunter Seat türü yarışmalarda da atlara kategori yükseltme puanı verilmez. Usta biniciler usta kategorisi atlarla bu türden yarışmalara katılamazlar."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 22- Yarışmaları yönetecek hakemler 17/1/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Hakem Yönetmeliğine göre görevlendirilir."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 23- Biniciler, Uluslararası Binicilik Federasyonu Kurallarının belirlediği ve kulüplerinin onaylanmış kıyafetini giymek zorundadır. Tasnif Hakem Kurulu, kıyafeti FEI Kurallarına uymayan biniciyi yarışmalardan men eder.

            Biniciler müsabakaya başlamadan önce Uluslararası Binicilik Federasyonu Kurallarına göre selam vermek zorundadır."

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 24- Yarışmalar en az 3 kişiden oluşan Temyiz Hakem Kurulu, en az 3 kişiden oluşan Tasnif Hakem Kurulu ve en az 3 kişiden oluşan Pist Hakem Kurulu tarafından yönetilir. Bu kurullar 17/1/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Hakem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak görev yaparlar."

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 26- Binicilik yarışmalarında başarılı sporcuları veya kurumları teşvik etmek, onurlandırmak veya giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla yarışmalarda derece alan binicilere, atlara, at sahiplerine, takım veya kulüplere aşağıda belirtilen ödüller verilir.

            A) Binicilere verilecek ödüller: Binicilere kupa veya şilt, madalya, plaket, rozet, başarı belgesi gibi ayni ödüller, aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak verilir.

            1) Her yarışmanın birincisine kupa veya şilt verilmesi zorunludur. Ancak hiçbir yarışmaya üçten fazla madalya verilmez. Ekip yarışmalarında ekibin her ferdine hatıra kupası verilir.

            2) İl ve Türkiye şampiyonası yarışmaları ile ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yarışmaların birincisine kupa ve ilk üçüne madalya vermek zorunludur.

            3) Ferdi yarışmalarda binicilere verilen ayni ödüller binicilerin, ekip yarışmalarında ise verilen kupa, ekibin bağlı olduğu kuruluşun malı olur.

            B) Atlara verilecek ödüller: Atlara ahır plaketi ve kurdele verilir. Ahır plaketi, şampiyonluk yarışmalarında verilir. Kurdele ise, en az beş adet olmak üzere, yarışmaya katılmış her dört attan birine verilir.

            C) At sahiplerine verilecek ödüller: Dereceye giren atların sahiplerine taşınır veya taşınmaz mal, ayni ödül olarak verilebilir.

            Binicilik sporunun yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla başarı gösteren atların, başarı derecelerine göre sahiplerine "At Bakımına Katkıda Bulunma Ödülü" adı altında ödül verilir.

            Ayrıca uluslararası yarışmalara katılmak üzere Federasyona at veren at sahiplerine, yol ve yarışma risklerinin karşılığı olarak; Federasyonca at verme karşılığında nakdi ödül verilir.

            1) Ayni ödül verilme esasları: Yarışma derecelerine verilecek ayni ödüller, yarışma öncesi Tertipleyici Kurul veya sponsorlarca açıklanır. Verilecek ayni ödül aynı dereceyi paylaşan at sahipleri ve/veya vekillerinin anlaşmaları sonucuna göre verilir. Anlaşamamaları halinde Yönetmelik hükümlerine göre karar verme yetkisi Tertipleyici Kurula aittir.

            2) At bakımına katkıda bulunma ödülünün verilme ve hesaplama esasları şunlardır:

            a) Yarışmalarda başarılı olan atların sahiplerine, 1200 gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi hükmü uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas olan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar, yarışmaların sınıfına göre bu maddenin (C) bendinin (3/a) alt bendinde gösterilen ödül katsayısıyla çarpılarak elde edilen tutar her dört attan birine verilmek üzere derece elde etmiş atların sahiplerine bu maddenin (C) bendinin (4) üncü alt bendinde gösterilen oranlarda dağıtılır.

            b) İl temsilcilikleri tertipledikleri tüm yarışmalara bu Yönetmeliğin ön gördüğü ödülün en az yarısı kadar nakdi ödül koymak zorundadır.

            c) Dereceleri ne olursa olsun engel atlama yarışmalarında elenmiş veya terk etmiş atlara, at terbiyesi yarışmalarına her sınıf için ön görülen en çok puanın yarısını elde edememiş atlara "At Bakımına katkıda Bulunma Ödülü" verilmez.

            d) Bir yarışmada birden fazla atın aynı dereceyi paylaşmaları halinde, eşit dereceyi paylaşan atlara derecelerin karşılığındaki toplam ödül tutarı at sayısına bölünerek verilir.

            e) Arkadaş ve ekip yarışmalarının her bir derecesine konan ödül o dereceyi birlikte elde etmiş atların sahipleri arasında eşit olarak dağıtılır.

            f) Birden fazla ayak veya parkur üzerinden tertiplenen yarışmaların her bir ayağına ve genel tasnifine ayrı ödül verilir.

            g) FEI Kurallarının A.238/1.A.1 maddesi uyarınca yapılan yarışmalarda, aynı ceza puanı ile eşit birinciliği paylaşan yarışmacılar beşten fazla ise ödüllerin toplamı birincilik derecesini paylaşmış tüm atlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

            3) At bakımına katkıda bulunma ödülünün katsayısı şunlardır:

            a) Açılış, Teşvik veya buna benzer yarışmalarda uygulanacak katsayılar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Sınıfı                 Engel Atlama              At Terbiyesi                  Üç Günlük Yarışma
Başlangıç               6                                 7                                         8
İlk                            8                                 9                                       12
Hafif                      10                               11                                       14
Orta                      14                               15                                       16
Yüksek                 16                                17                                       18
Zor                       18                                19                                       20

            Takım yarışmalarında, hangi dalda ve kategoride yarışma yapılıyorsa o kategori ve dalın bireysel ödülü kadar ödül, biniciye ve ata ayrı ayrı verilir.

            b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen özel unvan ve Türkiye şampiyonluğu yarışmalarında bu maddenin (C) bendinin (2/a) alt bendine göre bulunan katkı ödülü (3/a) alt bendinde belirtilen katsayı ile çarpılarak elde edilen tutarın 4 katı "At bakımına katkıda bulunma ödülü" olarak ödenir.

            c) Türkiye'de tertiplenecek Balkan şampiyonaları dahil uluslar arası yarışmalarda ödül konulur ve bu maddenin (C) bendinin (2/a) alt bendine göre bulunan katkı ödülü (3/a) alt bendinde belirtilen katsayı ile çarpılarak elde edilen tutarın 6 katı "At bakımına katkıda bulunma ödülü" olarak ödenir.

            4) At bakımına katkıda bulunma ödülünün dağıtım oranları EK-1'deki tabloya göre yapılır.

            5) Uluslararası yarışmalara katılmak için federasyona at verme karşılığında ödenecek nakdi ödülün esasları şunlardır:

            a) Federasyonca Uluslararası yarışma dönemi için Milli Takıma seçilen atın sahibine veya atın sahibi bulunan binicisine 1200 gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi hükmü uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas olan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar, aşağıda gösterilen katsayılar ile çarpılarak her bir ata ödenecek nakdi ödül tutarı bulunur. Dış ülkelerde tertiplenen CIO, Balkan, Akdeniz, Avrupa, Dünya şampiyonaları ve olimpiyatların;

            1) Yetişkin ve usta biniciler takımına at verene 30 katı,

            2) Bayan biniciler takımına at verene 20 katı,

            3) Genç ve yetişkin/genç biniciler takımına at verene 10 katı, ödenir.

            b) Uluslararası yarışmaların Türkiye sınırları içinde yapılması halinde tabloda gösterilen katsayıların yarısı uygulanır.

            c) Federasyonun Milli Takım olarak katılmadığı (CF), (CA), (CI) yarışmalarına katılan atlara ve sahiplerine herhangi bir ödül verilmez."

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (f) bendine aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

            "Yarışma organize eden kurum, kuruluş ve kulüpler doping giderlerini kendileri öderler."

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 35- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, FEI Kuralları ile Genel Müdürlüğün çıkarmış olduğu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

            Madde 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Federasyonun teşkil edeceği, Federasyon Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Teknik Kurul ve Eğitim Kurulundan birer üye ile Federasyon Genel Sekreterinden oluşan bir kurul, at ve binicilerin son iki yılda başlangıç, ilk, hafif, orta, yüksek ve zor sınıf yarışmalarda almış oldukları dereceleri yeni kategorilerin belirlenmesinde ve kategori yükselmesinde dikkate alır ve bu hususu kulüplere bildirir."

            Madde 16- 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.